ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 9. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO V SREDO, 21.10.2015 OB 16. URI

Številka: 900-11/2015/1

Datum: 14. 10. 2015

 

Članicam in članom Občinskega sveta

Občine Trebnje

 

Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF) in 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 29/14 in 65/14 - popr.)

 

S K L I C U J E M  9. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

ki bo v SREDO, 21. oktobra 2015 ob 16. uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

 1. Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 30. 9. 2015
 2. Imenovanje nadomestnega člana sveta javnega zavoda CIK Trebnje
 3. Izvedba postopka nadomestnega člana Občinskega sveta Občine Trebnje
 4. Nezdružljivost opravljanja funkcije članice Občinskega sveta Občine Trebnje z delom v občinski upravi
 5. Mnenje o kandidatu za ravnatelja Osnovne šole Trebnje
 6. Predlog Odloka o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe daljinskega ogrevanja v Občini Trebnje - 2. obravnava
 7. Predlog Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »Industrijska cona« Trebnje - 1. obravnava
 8. Predlog Odloka o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje – SKRAJŠANI POSTOPEK
 9. Predlog Pravilnika o subvencioniranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Trebnje
 10. Predlog Pravilnika o podeljevanju priznanj »Športnik leta Občin Trebnje in Mirna«
 11. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe  oskrbe s pitno vodo na območju Občine Trebnje
 12. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe  odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Trebnje
 13. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe  ravnanja z odpadki na območju Občine Trebnje, Mokronog – Trebelno, Mirna in Šentrupert
 14. Premoženjsko pravne zadeve:

a)    Predlog za ukinitev statusa javnega dobra za parcelo 1192/6 v k.o. 1420 Češnjevek in odločanje o pravnem poslu prodaje parcele 1192/6 in parcel 818/1, 836/8, 836/14, vse v  k.o. 1420 Češnjevek – POPRAVEK GRADIVA

b)    Predlog za ukinitev statusa javnega dobra na parceli 927/36 v k.o. Stehanja vas in odločanje o pravnem poslu prodaje parcele 927/36 v k.o. Stehanja vas

c)    Predlog za ukinitev statusa javnega dobra na delu parcele 2797/7 v k.o. Knežja vas in odločanje o pravnem poslu prodaje dela parcele 2797/7 v k.o. Knežja vas

d)    Predlog za ukinitev statusa javnega dobra na parceli 640/1 v k.o. Roje in odločanje o pravnem poslu prodaje parcele 640/1 v k.o. Roje

e)    Predlog za odločanje o pravnem poslu prodaje parcele 2025/13 v k.o. Knežja vas

f)     Predlog za odločanje o pravnem poslu prodaje parcele 1208/6 v k.o. Trebnje

g)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Češnjevek

h)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Korita

15.  Potrditev novelacije DIIP: nakup prenosnega ultrazvoka za uporabo v nujni medicinski pomoči

16.  Sklep o prerazporeditvi pravic porabe

17.  Predlog Dokumenta investicijskega programa in Investicijski program za projekt: »Reševanje prostorske stiske Osnovne šole Veliki Gaber«

18.  Odgovori na svetniška vprašanja
19. Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov
20.  Vprašanja in pobude članov sveta

 

Gradivo je objavljeno na spletni strani www.trebnje.si.

 

Prosimo vas, da zagotovite prisotnost na seji.

 

Lepo pozdravljeni.

 

 

Alojzij Kastelic l.r.

ŽUPAN

 

 

Vabljeni:

–         Članice in člani Občinskega sveta

–         Direktor občinske uprave, g. Pirc

–         Predsedniki krajevnih skupnosti

–         Mediji

–         Zvone Lah, poslanec; zvonko.lah@dz-rs.si

–         Predsednik stranke DeSUS, OO Trebnje, g. Stane Peruš

–         Predstavnik Uredniškega sveta Glasila občanov; glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com

 

Objavljeno:

–         Spletna stran www.trebnje.si

 

Vložiti:

–         v spis 

 

videoVideo posnetki


gradivoGradivo


zapisnikZapisnik


ostale datotekeOstale datoteke