ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 8. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO V SREDO, 30. 9. 2015 OB 16. URI

Številka: 900-10/2015/1

Datum: 23. 9. 2015

 

Članicam in članom Občinskega sveta

Občine Trebnje

 

Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF) in 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 29/14 in 65/14 - popr.)

 

S K L I C U J E M     
8. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

ki bo v SREDO, 30. septembra 2015 ob 16. uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 27. 5. 2015 in zapisnika 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 9. 9. 2015
2. Imenovanje nadomestnega člana Skupščine javnega podjetja Komunala Trebnje d.o.o.
3. Predlog Uredniškega sveta Glasila občanov za imenovanje odgovorne urednice Glasila občanov Občine Trebnje
4. Izvedba postopka nadomestnega člana Občinskega sveta Občine Trebnje
5. Predlog Odloka o porabi sredstev iz proračunske rezerve za leto 2015 – HITRI POSTOPEK
6. Predlog Odloka o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe daljinskega ogrevanja v Občini Trebnje - 1. obravnava
7. Pravilnik o subvencioniranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Trebnje – 1. obravnava  
8. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe  oskrbe s pitno vodo na območju Občine Trebnje
9. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe  odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Trebnje

10.  Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe  ravnanja z odpadki na območju Občine Trebnje, Mokronog – Trebelno, Mirna in Šentrupert

11.  Predlog za podaljšanje delovanja dveh začasnih oddelkov Vrtca Sončnica Veliki Gaber

12.  Dopolnjen predlog Lokalnega programa kulture Občine Trebnje 2015 - 2018

13.  Imenovanje komisije za štipendiranje

14.  Predlog za odprtje 33. oddelka in odprtje razvojnega oddelka oz. 34. oddelka v Vrtcu Mavrica Trebnje

15.  Soglasje za porabo presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2014 in iz preteklih let za Vrtec Mavrica Trebnje

16.  Predlog Osnutka sporazuma o obnovi listine o pobratenju med Mestno občino Velika Gorica in Občino Trebnje

17.  Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Trebnje v prvem polletju leta 2015

18.  Seznanitev z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta (DIIP) ter investicijskim programom (IP) za Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest v letu 2015

19.  Predlog Podpore vinogradniškim društvom pri kandidiranju za organizacijo Tedna cvička v Trebnjem v letu 2016

20.  Premoženjsko pravne zadeve:

a)    Predlog za ukinitev statusa javnega dobra za parcelo 1192/6 v k.o. 1420 Češnjevek in odločanje o pravnem poslu prodaje parcel 818/1, 836/8, 836/14 in 1192/6, vse v  k.o. 1420 Češnjevek

b)    Predlog za ukinitev statusa javnega dobra na parceli 1268/2 v k.o. Ponikve 

c)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Stehanja vas

d)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Sela pri Šumberku

e)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Knežja vas

f)     Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Dobrnič

g)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Trebnje

h)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Velika Loka

i)      Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Dolga njiva

j)      Odločanje o prodaji zemljišč v k.o. Knežja vas in k.o. Škovec

k)    Ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Korita in k.o. Ponikve (Šmaver)

l)      Predlog za ureditev statusa grajeno javno dobro v k.o. Veliki Gaber

21.  Sodelovanje javnosti – vprašanje, predlogi, pobude (predlagatelj Gregor Kaplan)

22.  Odgovori na svetniška vprašanja
23. Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov
24. Vprašanja in pobude članov sveta

 

Gradivo je objavljeno na spletni strani www.trebnje.si.

 

Prosimo vas, da zagotovite prisotnost na seji.

 

Lepo pozdravljeni.

 

 

Alojzij Kastelic l.r.

ŽUPAN

 

 

Vabljeni:

–         Članice in člani Občinskega sveta

–         Direktor občinske uprave, g. Pirc

–         Predsedniki krajevnih skupnosti

–         Mediji

–         Zvone Lah, poslanec; zvonko.lah@dz-rs.si

–         Predsednik stranke DeSUS, OO Trebnje, g. Stane Peruš

–         Predstavnik Uredniškega sveta Glasila občanov; glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com

 

Objavljeno:

–         Spletna stran www.trebnje.si

 

Vložiti:

–         v spis 

 

gradivoGradivo


zapisnikZapisnik