E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 2. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO V SREDO, 9.9.2015 OB 17. URI

Številka: 900-9/2015/1

Datum: 4. 9. 2015

 

 

Članicam in članom Občinskega sveta

Občine Trebnje

 

 

Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF), 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 - popr.) in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14)

 

S K L I C U J E M

 

2. izredno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

ki bo v sredo, 9. 9. 2015 ob 17.00 uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje

 

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

 

  1. 1.    Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta: Obnova in ureditev atletske steze v športnem parku Trebnje – novelacija, september 2015
  2. 2.    Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe in uskladitvi projekta iz načrta razvojnih programov

 

 

Gradivo je objavljeno na spletni strani www.trebnje.si.

 

 

Prosimo vas, da zagotovite prisotnost na seji.

 

Lepo pozdravljeni.

 

 

Alojzij Kastelic l.r.

ŽUPAN

 Vabljeni:

–         Članice in člani Občinskega sveta

–         Direktor občinske uprave, g. Pirc

–         Predsedniki krajevnih skupnosti

–         Mediji

–         Zvone Lah, poslanec; zvonko.lah@dz-rs.si

–         Predsednik stranke DeSUS, OO Trebnje, g. Stane Peruš

–         Predstavnik Uredniškega sveta Glasila občanov; glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com

 

Objavljeno:

–         Spletna stran www.trebnje.si

 

Vložiti:

–         v spis 

 

Gradivo


Zapisnik