ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

Sklic 7. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, ki bo v sredo, 27. maja 2015, ob 16. uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje

Številka: 900-7/2015/1

Datum: 20. 5. 2015

 

 

Članicam in članom Občinskega sveta

Občine Trebnje

 

 

Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF) in 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 29/14 in 65/14 - popr. )

 

 

S K L I C U J E M

 

7. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

ki bo v SREDO, 27. maja 2015 ob 16. uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje

 

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

 

 1. Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 6. 5. 2015
 2. Soglasje k imenovanju direktorice javnega zavoda Center za izobraževanje in kulturo Trebnje
 3. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2015 in 2016-uskladitev
 4. Predlog Lokalnega programa kulture 2015-2018 v občini Trebnje
 5. Predlog spremembe cene pomoči družini na domu
 6. Letni programi kulture, mladinske dejavnosti, športa in sociale v Občini Trebnje v letih 2015 in 2016
 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Cviblje - 2. obravnava
 2. Predlog sklepa o prevzemu vaških vodovodnih sistemov Lukovek, Jezero ter Dolenja Dobrava v javni sistem
 1. Predlog za podaljšanje delovanja 31. oddelka in odprtje 32. oddelka Vrtca Mavrica Trebnje
 2. Predlog pooblastila za potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in Investicijskega programa (IP) za Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest v letu 2015

Premoženjsko pravne zadeve:

a)      Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Korita,

b)      Predlog za ureditev statusa grajeno javno dobro v k.o. Ševnica,

c)      Predlog za ureditev statusa grajeno javno dobro v k.o. Dolga njiva,

d)      Predlog za ureditev  statusa javnega dobra v k.o. Dolga njiva-naselje Mačji    

       Dol,

e)      Predlog za ureditev statusa grajeno javno dobro v k.o. Medvedje selo,

f)       Predlog za ureditev statusa javnega dobra v k.o. Vrhtrebnje –naselje Repče,

g)      Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Lukovek-Rihpovec,

h)      Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Vrhtrebnje,

i)       Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Češnjevek-Meglenik,

j)       Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Lukovek,

k)      Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Vrhtrebnje,

l)       Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Sela pri Šumberku

 1. Sodelovanje javnosti – vprašanje, predlogi, pobude
 2. Odgovori na svetniška vprašanja
 3. Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov
 4. Vprašanja in pobude članov sveta

 

 

Gradivo je objavljeno na spletni strani www.trebnje.si.

 

 

Prosimo vas, da zagotovite prisotnost na seji.

 

 

Lepo pozdravljeni.

 

 

 

 

Alojzij Kastelic l.r.

ŽUPAN

 

 

 

Vabljeni:

–         Članice in člani Občinskega sveta

–         Direktor občinske uprave, g. Pirc

–         Predsedniki krajevnih skupnosti

–         Mediji

–         Zvone Lah, poslanec; zvonko.lah@dz-rs.si

–         Predsednik stranke DeSUS, OO Trebnje, g. Stane Peruš

–         Predstavnik Uredniškega sveta Glasila občanov; glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com

 

Objavljeno:

–         Spletna stran www.trebnje.si

 

gradivoGradivo


zapisnikZapisnik