ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

Vabilo na 20. sejo OS

Vabim vas na 20. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje, ki bo 7.januarja 2009 ob 16.00 uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje. 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1. Potrditev zapisnika  19. redne seje z dne 13. 11. 2008
2. Odgovori na svetniška vprašanja,
3. Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2009 in 2010 - predlog
4. Sklep o načinu financiranja političnih strank v občini Trebnje za leto 2009 in 2010,
5. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Trebnje za leto 2009,
6. Program oskrbe s pitno vodo za leto 2009,
7. Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za leto 2009 Komunale Trebnje d.o.o.,
8. Program čiščenja komunalne odpadne  vode za leto 2009 na Mirni z okolico - GOP d.o.o.,
9. Investicijski program za adaptacijo in dozidavo PÅ   Dol. Nemška vas,
10. Soglasje k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost pomočnici direktorice javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto v letu 2008,
11. Sklep o začasnem financiranju v občini Trebnje v obdobju 1.-3.2009- seznanitev
12. Kadrovske zadeve:
- mnenje k imenovanju ravnatelja javnega zavoda Glasbene šole Trebnje
13. Seznanitev z zapisniki sej odborov in komisij,
14. Vprašanja in pobude članov sveta,
15. Razno


Gradivo za obravnavo je svetnikom poslano po pošti na CD mediju in objavljeno na  spletni strani občine Trebnje: 
www.trebnje.si. Gradivo pod točko 3 je  posredovano  tudi predsednikom krajevne skupnosti.  Gradivo za točki 2 in 4 dnevnega reda bo svetnikom posredovano naknadno.

Prosimo, da zagotovite udeležbo na seji. 


  Župan Občine Trebnje
    Alojzij KASTELIC


VABLJENI:
• podpredsednik NO Občine Trebnje, g. Miran Jurak
• mediji
• v.d. direktor občinske uprave g. Rado Javornik
• Pravna služba Občine Trebnje
• Vodje oddelkov občinske uprave Občine Trebnje
• Direktor Komunale Trebnje d.o.o.
• Direktor GOP d.o.o. Mirna

 - gradivo za sejo 
1 del
2 del 
v  stisnjeni obliki

- dodatno gradivo: 
-izpis glasovanja
-Sklep o načinu financiranja političnih strank
-Zapisnik 16. seje Odbora za prostor
-odgovori na vrpašanja članov OS