ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 6. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO V SREDO, 6. MAJA 2015

Številka: 900-6/2015/3

Datum: 29. 4. 2015

 

Članicam in članom Občinskega sveta

Občine Trebnje

 

Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF) in 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 29/14 in 65/14 - popr. )

 
S K L I C U J E M  

6. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

ki bo v SREDO, 6. maja 2015 ob 16. uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje

 

Predlagam naslednji dnevni red: 
 

 1. Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 24.3.2015 in 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 30.3.2015
 2. Ponovno odločanje o zadržanem sklepu, ki je bil sprejet na 5. redni seji Občinskega sveta Občine Trebnje, dne 24.3.2015
 3. Predlog novega Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2015 in Predlog novega Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2016 – HITRI POSTOPEK
 4. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2015 in 2016 – POPRAVEK GRADIVA 
 5. Soglasje k imenovanju direktorice Zdravstvenega doma Trebnje
 6. Imenovanje komisije romske skupnosti
 7. Obravnava predlogov za podelitev priznanj Občine Trebnje za leto 2015
 8. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Trebnje za leto 2014
 9. Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Trebnje za programsko obdobje 2015-2020
 10. Seznanitev z Letnim poročilom Skupne občinske uprave Mirnska dolina Medobčinski inšpektorat in redarstvo za leto 2014
 11. Seznanitev z Odločbo za izplačilo sredstev iz proračunske rezerve
 12. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe v Sklepu o začasnem financiranju Občine Trebnje v obdobju april – junij 2015
 13. Predlog za obravnavo in razpravo o Predlogu Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči
 14. Odgovori na svetniška vprašanja
 15. Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov
 16. Vprašanja in pobude članov sveta

 

Gradivo je objavljeno na spletni strani www.trebnje.si.

Prosimo vas, da zagotovite prisotnost na seji.

 

Lepo pozdravljeni.

Alojzij Kastelic l.r.
ŽUPAN

 

 

 

Vabljeni:

–         Članice in člani Občinskega sveta

–         Direktor občinske uprave, g. Pirc

–         Predsedniki krajevnih skupnosti

–         Mediji

–         Zvone Lah, poslanec; zvonko.lah@dz-rs.si

–         Predsednik stranke DeSUS, OO Trebnje, g. Stane Peruš

–         Predstavnik Uredniškega sveta Glasila občanov; glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com

 

Objavljeno:

–         Spletna stran www.trebnje.si

 

gradivoGradivo


zapisnikZapisnik