ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO V TOREK, 24.3.2015 OB 16. URI

Številka: 900-4/2015/1

Datum: 17. 3. 2015

 

Članicam in članom Občinskega sveta

Občine Trebnje

 

Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF) in 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 29/14 in 65/14 - popr. )

 

S K L I C U J E M

 

5. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

ki bo v torek, 24. 3. 2015 ob 16. uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

 1. Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 25.2.2015
 2. Predlog Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2015 in Predlog Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2016 – 2. obravnava
 3. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2015 in 2016
 4. Predlog določitve števila in vrste delovnih mest, vezanih na osebno zaupanje funkcionarja – župana Občine Trebnje in Predlog kadrovskega načrta Občine Trebnje za leto 2015 in 2016
 5. Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet Dolenjskih lekarn Novo mesto
 6. Imenovanje posebnega delovnega telesa za spremljanje položaja romske skupnosti
 7. Poročila o volilni kampanji za lokalne volitve 2014
 8. Mnenje o kandidatih za ravnatelja Vrtca Mavrica Trebnje
 9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trebnje – skrajšani postopek
 10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje – 1. obravnava
 11. Letni programi kulture, mladinske dejavnosti, športa in sociale v Občini Trebnje v letih 2015 in 2016
 12. Informacija o določitvi cen programov v javnih vrtcih Občine Trebnje
 13. Odgovori na svetniška vprašanja
 14. Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov
 15. Vprašanja in pobude članov sveta

Gradivo je objavljeno na spletni strani www.trebnje.si.

 

Prosimo vas, da zagotovite prisotnost na seji.

 

Lepo pozdravljeni.

 

 

Alojzij Kastelic l.r.

ŽUPAN

 

 

 

Vabljeni:

–         Članice in člani Občinskega sveta

–         Direktor občinske uprave, g. Pirc

–         Predsedniki krajevnih skupnosti

–         Mediji

–         Zvone Lah, poslanec; zvonko.lah@dz-rs.si

–         Predsednik stranke DeSUS, OO Trebnje, g. Stane Peruš

–         Predstavnik Uredniškega sveta Glasila občanov; glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com

 

Objavljeno:

–         Spletna stran www.trebnje.si

 

gradivoGradivo


zapisnikZapisnik