ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI BO V SREDO, 4.2.2015 OB 16. URI

Številka: 900-2/2015/1

Datum: 28. 1. 2015

 

Članicam in članom Občinskega sveta

Občine Trebnje

 

Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF) in 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 29/14 in 65/14 - popr. )

 

    S K L I C U J E M

 

3. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

ki bo v sredo, 4. 2. 2015 ob 16. uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje

 

Predlagam naslednji dnevni red: 
 

 1. Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 17.12.2014
 2. Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »naselje Vejar« in Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »naselja Vejar« – 2. obr.
 3. Imenovanje članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
 4. Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet Centra za socialno delo Trebnje
 5. Imenovanje Občinske volilne komisije
 6. Imenovanje Posebne občinske volilne komisije
 7. Imenovanje predstavnic in predstavnikov samoupravnih lokalnih skupnosti za članice in člane Komisije Vlade RS za zaščito romske skupnosti
 8. Imenovanje koordinatorice/koordinatorja za enake možnosti žensk in moških v lokalni skupnosti
 9. Predlog Uredniškega sveta Glasila občanov za imenovanje odgovorne urednice Glasila občanov Občine Trebnje
 10. Predlog za sestavo posebnega delovnega telesa za spremljanje položaja romske skupnosti
 11. Predlog za odprtje 31. oddelka v Vrtcu Mavrica Trebnje
 12. Podelitev koncesije za opravljanje dejavnosti splošne ambulante v DSO Trebnje
 13. Izstop iz Skupnosti občin Slovenije in vključitev v Združenje občin Slovenije
 14. Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta: Pokopališka stavba (mrliška vežica) Sela pri Šumberku
 15. Seznanitev s Povzetkom regijskega izvedbenega načrta na področju socialnega varstva 2014-2016 za jugovzhodno statistično regijo
 16. Operativni Program odvodnjavanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v Občini Trebnje – seznanitev
 17. Seznanitev s Sklepom za izplačilo sredstev iz proračunske rezerve
 18. Odgovori na svetniška vprašanja
 19. Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov
 20. Vprašanja in pobude članov sveta

 

Gradivo je objavljeno na spletni strani www.trebnje.si.

 

Prosimo vas, da zagotovite prisotnost na seji.

Lepo pozdravljeni.

 

 

Alojzij Kastelic

ŽUPAN

 

 

 

Vabljeni:

–         Članice in člani Občinskega sveta

–         Direktor občinske uprave, g. Pirc

–         Predsedniki krajevnih skupnosti

–         Mediji

–         Predsednik stranke DeSUS, OO Trebnje, g. Stane Peruš

 

Objavljeno:

–         Spletna stran www.trebnje.si

 

Vložiti:

–         v spis 

 

gradivoGradivo


zapisnikZapisnik