ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 2. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO V SREDO, 17.12.2014 OB 16. URI

Številka: 900-1/2014/1

Datum: 10. 12. 2014

 

Članicam in članom Občinskega sveta

Občine Trebnje

 

Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF) in 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 29/14 in 65/14 - popr. )

 

S K L I C U J E M    2. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

ki bo v sredo, 17. 12. 2014 ob 16. uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

 1. 1. Pregled in potrditev zapisnika 1. redne konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 12.11.2014
 2. 2. Soglasje k imenovanju direktorice Knjižnice Pavla Golie Trebnje
 3. 3. Imenovanje članov v stalna delovna telesa Občinskega sveta Občine Trebnje:
 4. a)Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo 
 5. b)Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo 
 6. c) Odbor za proračun in finance 
 7. d) Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo
 8. 4. Imenovanje članov Nadzornega odbora Občine Trebnje 
 9. 5. Imenovanje članov v Komisijo za podelitev priznanj 
 10. 6. Imenovanje predstavnikov v Komisijo za mladinska vprašanja 
 11. 7. Seznanitev s predlaganimi člani v Uredniški svet Glasila občanov 
 12. 8. Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2014 – hitri postopek 
 13. 9. Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2014 – IV.

10.  Predlog Sklepa o knjigovodskem evidentiranju zahtevkov KS Velika Loka in KS Svetinja

11.  Predlog razdelitve sredstev Javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju kmetijstva v Občini Trebnje v letu 2014 – ukrep 9: Štipendiranje na področju kmetijstva

12.  Premoženjsko pravne zadeve:

a) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Sela pri Šumberku

b) Pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Trebnje

c) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Ševnica

d) Predlog za pridobitev statusa grajeno javno dobro v k.o. Čatež

e) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Stehanja vas

f) Predlog za ukinitev statusa  javnega dobra za parcelo št. 1264/13 k.o. Štefan

g) Predlog za ukinitev statusa  javnega dobra za parcelo št. 1264/16 k.o. Štefan

h) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo 713/7, k.o. Ševnica

i) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo 686/6, k.o. Ševnica

j) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu menjave parcel št. 1003/13 in 1003/7 za parceli št. 145/6 in 145/3, vse k.o. Dolga njiva

k) Predlog za ukinitev statusa  javnega dobra in menjava parcele št. 2856/1 za parcelo št.  1315/9 k.o. Knežja vas

l) Predlog za znižanje prodajne vrednosti kmetijskega zemljišča: parc. št.  2424 in 2425 k.o. Knežja vas

m) Predlog za ukinitev statusa  javnega dobra in prodaja parcele št. 2799/1 k.o. Knežja vas 

13.  Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta:« Obnova in ureditev atletske steze v športnem parku Trebnje«

14.  Seznanitev s Sklepom o začasnem financiranju Občine Trebnje v obdobju januar – marec 2015

15.  Seznanitev s Soglasjem za porabo presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2013 in iz tekočega leta za Vrtec Mavrica Trebnje

16.  Seznanitev s izplačili upravičencem ob požaru v garažah kompleksa Levji dvori in upravičencem za sanacijo plazu iz proračunske rezerve

17.  Razno

 

Gradivo je objavljeno na spletni strani www.trebnje.si.

 

Prosimo vas, da zagotovite prisotnost na seji.

 

Lepo pozdravljeni.

 Alojzij Kastelic l.r.

 ŽUPAN

 

 

 

 

gradivoGradivo


zapisnikZapisnik