ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 28. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO V SREDO, 30.7.2014 OB 16. URI

Številka: 032-7/2014/1

Datum: 23. 7. 2014

 

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE       

        

S K L I C

 

Na podlagi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07)  sklicujem 28. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje, ki bo  

v sredo, 30. julija 2014 ob 16.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5.

 

Predlog dnevnega reda
1. Pregled in potrditev zapisnika 27. redne seje OS, z dne 28. 5. 2014 in zapisnika 2. izredne seje OS, z dne 20.6.2014
2. Soglasje k imenovanju direktorice javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto
3. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi in preimenovanju ulic v naselju Trebnje – 2. obravnava
4. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovni kompleks ŠEN-004 IG v Šentlovrencu – 2. obr
5. Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje – 2. obravnava
6. Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »naselje Vejar« in Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »naselja Vejar« – 1. obr.
7. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave Mirnska dolina - skrajšani postopek
8. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2014-III
9. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe in o uskladitvi projektov iz načrta razvojnih programov
10. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Trebnje v prvem polletju leta 2014
11.Predlog Pravilnika o podeljevanju koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na primarni ravni v Občini Trebnje
12. Predlog sklepa o določitvi najemnine za službena stanovanja v Občini Trebnje
13. Premoženjsko pravne zadeve:

a)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Dobrnič

b)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Štefan

c)    Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Medvedje selo

d)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Trebnje

e)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Ševnica

f)     Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parceli št. 98/10 in 99/11, obe k.o. Čatež

g)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele št. 121/2, 117/2, 120/3 in 120/15, vse k.o. Štefan

h)    Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu prodaje parcele št. 1631 k.o. Sela pri Šumberku

i)      Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu prodaje parcele št. 1914/2 k.o. Čatež

j)      Ugotovitveni sklep glede lastninske pravice za parcelo 150/11 k.o. Trebnje

k)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo št. 267/22 k.o. Štefan

l)      Predlog za ukinitev statusa  javnega dobra za parceli št. 927/12 in 927/13, obe k.o. Stehanja vas

m)  Odločanje o pravnem poslu nakupa solastniškega deleža poslovne stavbe na lokaciji Baragov trg 3

14.  Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta: »Zagotavljanje prostorov za Glasbeno šolo Trebnje«

15.  Predlog idejne zasnove »Gradnja 6-oddelčnega vrtca v Velikem Gabru in preureditev prostorov OŠ Veliki Gaber«

16.  Predlog za zagotovitev sredstev za izgradnjo kanalizacijskega odcepa v kraju Veliki Gaber

17.  Odločitev o oddaji javnega naročila »Investicijsko vzdrževalna dela na lokalnih cestah LC 426111 Veliki Gaber – Bič in LC 425030 na odseku 425031 Trebnje – Repče«

18.  Odgovori na svetniška vprašanja

19.  Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles občinskega sveta

20.  Vprašanja in pobude članov sveta

 

Gradivo je objavljeno na spletni strani www.trebnje.si.

 

Prosimo vas, da zagotovite prisotnost na seji.

 

Lepo pozdravljeni.

 

Alojzij Kastelic, župan

  

 

gradivoGradivo


zapisnikZapisnik