ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

Vabilo na 27. redno sejo OS Občine Trebnje

Številka: 032-5/2014/1

CLANICAM IN CLANOM

OBCINSKEGA SVETA OBCINE TREBNJE       

 

        

S K L I C

 

Na podlagi 21. clena Poslovnika Obcinskega sveta Obcine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07)  sklicujem 27. redno sejo Obcinskega sveta Obcine Trebnje, ki bo

 

v sredo, 28. maja 2014 ob 16.00 uri,

 

v veliki sejni sobi Obcine Trebnje, Goliev trg 5.

 

Predlog dnevnega reda

 1. 1.  Pregled in potrditev zapisnika 26. redne seje OS, z dne 9. 4. 2014
 2. 2.  Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec – Uradno precišceno besedilo
 3. 3.  Predlog Odloka o izvajanju javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo v Obcini Trebnje - 2. obravnava
 4. 4.  Predlog Odloka o obcinskem podrobnem prostorskem nacrtu za stanovanjsko sosesko DTR-016 SS v Trebnjem – 2. obravnava
 5. 5.  Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o dolocitvi in preimenovanju ulic v naselju Trebnje – 1. obravnava
 6. 6.  Predlog Poslovnika Obcinskega sveta Obcine Trebnje – 1. obravnava
 7. 7.  Obravnava predlogov za podelitev priznanj Obcine Trebnje za leto 2014
 8. 8.  Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o denarnih socialnih pomoceh v Obcini Trebnje – skrajšani postopek
 9. 9.  Predlog razdelitve sredstev Javnega razpisa za sofinanciranje programov na podrocju kmetijstva v Obcini Trebnje v letu 2014
 10. 10.  Predlog soglasja k oceni delovne uspešnosti ravnateljev oz. direktorjev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je Obcina Trebnje
 11. 11.  Predlog Programa mladinske dejavnosti za obdobje 2014 - 2016
 12. 12.  Predlog strategije reševanja romskega vprašanja v Obcini Trebnje za obdobje 2014-2020
 13. 13.  Predlog Obcinskega programa varnosti Obcine Trebnje
 14. 14.  Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe ravnanja z odpadki na obmocju Obcine Trebnje, Mokronog-Trebelno, Mirna in Šentrupert
 15. 15.  Premoženjsko pravne zadeve:
  • a)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Trebnje in v k.o. Mali Videm
  • b)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Medvedje selo
  • c)    Predlog za ureditev statusa grajeno javno dobro v k.o. Stehanja vas
  • d)    Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odlocanje o pravnem poslu menjave parcele št. 1093/1 k.o. Medvedje selo za parcele št. 2/7, 2/5, 3/2 in 3/3, vse k.o. Medvedje selo
  • e)    Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odlocanje o pravnem poslu menjave parcel št. 1652/12 in 1652/4, obe k.o. Sela pri Šumberku za parceli št. 425/3 in 425/57, obe k.o. Sela pri Šumberku
  • f)     Predlog za ukinitev statusa grajeno javno dobro v k.o. Knežja vas
 16. 16.  Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta: »Izgradnja plocnika ob R3-650, odsek 1159 Žužemberk – Pluska v delu naselja Dobrnic oz. od km 7,115 do km 7,420 (v dolžini približno 305 m) ter parkirišca in športnega (šolskega) igrišca«
 17. 17.  Predlog Sklepa o dolocitvi pravil za izrabo casopisnega prostora v »Glasilu obcanov« za predstavitev kandidatov ter njihovih programov za lokalne volitve v Obcini Trebnje v letu 2014
 18. 18.  Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Obcini Trebnje v letu 2014
 19. 19.  Seznanitev s Sklepom za izplacilo sredstev iz proracunske rezerve
 20. 20.  Odgovori na svetniška vprašanja
 21. 21.  Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles obcinskega sveta
 22. 22.  Vprašanja in pobude clanov sveta

 

Gradivo je objavljeno na spletni strani www.trebnje.si.

 

Prosimo vas, da zagotovite prisotnost na seji.

 

Lepo pozdravljeni.

Alojzij Kastelic, župan

 

Vabljeni:

-          clanice in clani Obcinskega sveta Obcine Trebnje  

-          direktor obcinske uprave, g. Pirc 

-          predsedniki krajevnih skupnosti 

-          mediji 

-          Brigita Kalcic, vodja Skupne obcinske uprave, k 13. tocki 

-          Stanko Tomšic, direktor JP Komunala Trebnje d.o.o., k 14. tocki 

-          predsednik Mladinskega sveta Trebnje, g. Matej Novak; mail@novakmatej.com

ostale datotekeOstale datoteke