ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

Vabilo na 26. redno sejo OS Občine Trebnje

Številka: 032-4/2014-1
Datum: 2. 4. 2014

 

ČLANICAM IN ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE S K L I C

 

Na podlagi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07)  sklicujem 26. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje, ki bo

 

v sredo, 9. aprila 2014 ob 16.00 uri,

 

v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5.

 

 

Predlog dnevnega reda

 1. Pregled in potrditev zapisnika 25. redne seje OS, z dne 12. 2. 2014
 2. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi in preimenovanju ulic v naselju Trebnje – 2. obravnava
 3. Predlog Statuta Občine Trebnje – 2. obravnava
 4. Predlog Odloka o izvajanju javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo v Občini Trebnje - 1. obravnava
 5. Predlog za poimenovanje nove ulice
 6. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Trebnje za leto 2013
 7. Premoženjsko pravne zadeve:

a)    Odločanje o pravnem poslu pridobivanja zemljišč v k.o. Ševnica

b)    Odločanje o pravnem poslu pridobivanja parcel 1210/4 k. o. Trebnje in 364/3 k. o. Medvedje Selo

c)    Odločanje o pravnem poslu pridobivanja parcele 1430/5 v k. o. Dobrnič

d)    Odločanje o pravnem poslu pridobivanja parcel 1128/6 in 1128/7 v k. o. Češnjevek

e)    Odločanje o pravnem poslu pridobivanja parcele 1127/3 v k. o. Češnjevek

f)     Odločanje o prodaji solastniškega deleža na stanovanju Stari trg 37

 1. Predlog sklepa o uvrstitvi novega projekta v veljavni načrt razvojnih programov in o prerazporeditvi pravic porabe
 2. Predlog izjave Občinskega sveta pri nabavi podvozja za vozilo HTRV – PGD Trebnje

10.  Seznanitev z delom Nadzornega odbora Občine Trebnje:

 • Letni program dela Nadzornega odbora Občine Trebnje za leto 2014
 • Letno poročilo o delu NO za leto 2013 in Poročilo o porabi sredstev Nadzornega odbora Občine Trebnje za leto 2013
 • Končno poročilo o opravljenem nadzoru porabe proračunskih sredstev za transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam v letu 2012
 • Končno poročilo o opravljenem nadzoru porabe proračunskih sredstev v Krajevni skupnosti Čatež v letu 2012

11.  Odgovori na svetniška vprašanja

12.  Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles občinskega sveta

13.  Vprašanja in pobude članov sveta

 

Gradivo je objavljeno na spletni strani www.trebnje.si.

 

Prosimo vas, da zagotovite prisotnost na seji.

 

Lepo pozdravljeni.

Alojzij Kastelic, župan

                     

Vabljeni:

-          članice in člani Občinskega sveta Občine Trebnje  

-          direktor občinske uprave, g. Pirc 

-          predsedniki krajevnih skupnosti 

-          mediji 

-          predsednica Nadzornega odbora Občine Trebnje, ga. Vesna Zupančič Klarič, k 10. točki 

-          predsednik Mladinskega sveta Trebnje, g. Matej Novak; mail@novakmatej.com 

-          Predsednik stranke DESUS OO Trebnje: Stane Peruš 

dsa

ostale datotekeOstale datoteke