ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

Vabilo na 25. redno sejo OS Občine Trebnje

 

S K L I C

 

 

Na podlagi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07)  sklicujem 25. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje, ki bo

 

  v sredo, 12. februarja 2014 ob 16.00 uri,

 

v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5.

 

Predlog dnevnega reda

  1. Pregled in potrditev zapisnika 24. redne seje OS, z dne 18. 12. 2013
  2. Ponovno odločanje o zadržanem sklepu, ki je bil sprejet na seji Občinskega sveta Občine Trebnje, dne 18.12.2013
  3. Imenovanje predstavnika Občinskega sveta v Komisijo za mladinska vprašanja
  4. Imenovanje članov ustanovitelja v Svet zavoda Center za izobraževanje in kulturo Trebnje
  5. Imenovanje članov ustanovitelja v Svet zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje
  6. Imenovanje članov ustanovitelja v Svet zavoda Zdravstveni dom Trebnje
  7. Predlog za poimenovanje nove ulice
  8. Predlog Odloka o izločitvi dela naselja Hudeje in ustanovitev novega naselja Vejar – 2. obravnava
  9. Predlog Statuta Občine Trebnje – 1. obravnava

10.  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2014 – rebalans

11.  Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2014

12.  Letni program športa v Občini Trebnje za leto 2014

13.  Letni program kulture v Občini Trebnje

14.  Letni program socialnega varstva za leto 2014

15.  Letni program mladinske dejavnosti v Občini Trebnje za leto 2014

16.  Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sprejemu otrok v vrtec

17.  Predlog soglasja Vrtcu Mavrica Trebnje za izplačilo ¾ plačnih nesorazmerij v osnovnih plačah zaposlenim  

18.  Premoženjsko pravne zadeve:

a)    Odločanje o pravnem poslu pridobivanja zemljišč v k.o. Čatež

b)    Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu menjave parcele št. 4137/2 k.o. Lukovek in parcele  št. 1176/2 k.o. Češnjevek za parcelo 3795/46 k.o. Lukovek

c)    Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu menjave parcele št. 1445/5  k.o. Dobrnič za parcelo 988/10 k.o. Dobrnič

d)    Odločanje o pravnem poslu pridobivanja zemljišč v k.o. Škovec

e)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra  v k.o. Štefan

f)     Odločanje o pravnem poslu pridobivanja zemljišč  parcele št. 16/40 in 16/25,  k.o. Dolga njiva

g)    Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu prodaje parcele 1285/12 in  1248/4  k.o. Ponikve

h)    Odločanje o pravnem poslu pridobivanja parcele 639/4 v k.o. Veliki Gaber

19.  Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta ter Investicijski program za investicijo »Vodovodni sistem Zabrdje – Praprotnica«

20.  Seznanitev s Sklepom za izplačilo sredstev iz proračunske rezerve

21.  Odgovori na svetniška vprašanja

22.  Zapisniki odborov in komisij

23.  Vprašanja in pobude članov sveta

 

Gradivo je objavljeno na spletni strani www.trebnje.si.

 

Prosimo vas, da zagotovite prisotnost na seji.

 

Lepo pozdravljeni.

 

Alojzij Kastelic, župan

 


 

ostale datotekeOstale datoteke