ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

Vabilo na 23. redno sejo OS Občine Trebnje

Na podlagi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07)  sklicujem 23. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje, ki bo

 

v sredo, 20. novembra 2013 ob 16.00 uri,

 

v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5.

 

 

Predlog dnevnega reda

1. Pregled in potrditev zapisnika 22. redne seje OS, z dne 9. 10. 2013
2. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet Osnovne šole Trebnje
3. Mnenje k imenovanju ravnateljice Glasbene šole Trebnje
4. Odlok o izdajanju občinskega glasila »Glasilo občanov« - Uradno prečiščeno besedilo
5. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje – 2. obravnava
6. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje – 2. obravnava
7. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center za izobraževanje in kulturo Trebnje – 2. obravnava
8. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trebnje – 2. obravnava
9. Predlog Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave Mirnska dolina – 1. obravnava

10.  Predlog Odloka o izločitvi dela naselja Hudeje in ustanovitev novega naselja Vejar – 1. obravnava

11.  Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi in preimenovanju ulic v naselju Trebnje – 1. obravnava

12.  Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2013

13.  Predlog Navodila za predstavnike ustanovitelja v organih upravljanja javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Trebnje

14.  Predlog uskladitve cene pomoči družini na domu

15.  Predlog podaljšanja mandata članom sveta Glasbene šole Trebnje

16.  Pobuda za ustanovitev univerze v Novem mestu

17.  Premoženjsko pravne zadeve

a)    Odločanje o prodaji parcele 514/1  k.o. 1429 Stehanja vas

b)    Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu prodaje parcele 1169/10, k.o. Češnjevek

c)    Urejanje statusa grajenega javnega dobra  in prodaja v k.o. Ponikve

d)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega  v  k.o. Trebnje (Cviblje)

e)    Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu prodaje parcele 1173/55 k.o. Medvedje selo

18.  Obravnava končnih poročil o opravljenih nadzorih Nadzornega odbora Občine Trebnje v letu 2013 ter Letnega programa dela NO za leto 2013 ter dopolnitve št. 1 k programu dela

19.  Odgovori na svetniška vprašanja

20.  Zapisniki odborov in komisij

21.  Vprašanja in pobude članov sveta

 

 

 

Lepo pozdravljeni.

 

 

Alojzij Kastelic

       župan

                      

 

ostale datotekeOstale datoteke