E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
Natisni Nazaj na seznam

Vabilo na 22. redno sejo OS Občine Trebnje

S K L I C

 

 

Na podlagi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07)  sklicujem 22. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje, ki bo

 

v sredo, 9. oktobra 2013 ob 16.00 uri,

 

v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5.

 

 

Predlog dnevnega reda
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 21. redne seje OS, z dne 31. 7. 2013
2. Mnenje k imenovanju direktorice Doma starejših občanov Trebnje
3. Potrditev kandidatne liste članov Razvojnega sveta regije JV Slovenija
4. Predlog Odloka o mladini v Občini Trebnje – 2. obravnava
5. Predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Trebnje – 2. obravnava
6. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje – 1. obravnava
7. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje – 1. obravnava
8. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center za izobraževanje in kulturo Trebnje – 1. obravnava
9. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trebnje – 1. obravnava
10.  Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe in uskladitvi načrta razvojnih programov
11.  Predlog Sklepa o določitvi cen programov v javnih vrtcih Občine Trebnje
12.  Predlog razdelitve sredstev Javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju kmetijstva v občini Trebnje v letu 2013-ukrep 9:Štipendiranje na področju kmetijstva
13.  Predlog Sklepa o soglasju k povečanju obsega del po pogodbi št. 430-48/2013-14 o izvajanju »Investicijsko vzdrževalnih del na lokalnih cestah«
14.  Premoženjsko pravne zadeve:
a)    Odločanje o pravnem poslu pridobivanja zemljišč v k.o. Ševnica
b)    Odločanje o pravnem poslu prodaje parcele 96/17 k.o. Zagorica
c)    Urejanje statusa grajenega javnega dobra in prodaja v k.o. Štefan
d)    Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Sela pri Šumberku
15.  Odgovori na svetniška vprašanja
16.  Zapisniki odborov in komisij
17.  Vprašanja in pobude članov sveta

Seznanitev s potekom postopka Podelitve koncesije na področju ortodontije vam bo poslana v ponedeljek, 7.10.2013.

 

Lepo pozdravljeni.

 

 

Alojzij Kastelic

       župan

                      

 

 

 

 

Ostale datoteke