ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

Vabilo na 22. redno sejo OS Občine Trebnje

S K L I C

 

 

Na podlagi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07)  sklicujem 22. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje, ki bo

 

v sredo, 9. oktobra 2013 ob 16.00 uri,

 

v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5.

 

 

Predlog dnevnega reda
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 21. redne seje OS, z dne 31. 7. 2013
2. Mnenje k imenovanju direktorice Doma starejših občanov Trebnje
3. Potrditev kandidatne liste članov Razvojnega sveta regije JV Slovenija
4. Predlog Odloka o mladini v Občini Trebnje – 2. obravnava
5. Predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Trebnje – 2. obravnava
6. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje – 1. obravnava
7. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje – 1. obravnava
8. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center za izobraževanje in kulturo Trebnje – 1. obravnava
9. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trebnje – 1. obravnava
10.  Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe in uskladitvi načrta razvojnih programov
11.  Predlog Sklepa o določitvi cen programov v javnih vrtcih Občine Trebnje
12.  Predlog razdelitve sredstev Javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju kmetijstva v občini Trebnje v letu 2013-ukrep 9:Štipendiranje na področju kmetijstva
13.  Predlog Sklepa o soglasju k povečanju obsega del po pogodbi št. 430-48/2013-14 o izvajanju »Investicijsko vzdrževalnih del na lokalnih cestah«
14.  Premoženjsko pravne zadeve:
a)    Odločanje o pravnem poslu pridobivanja zemljišč v k.o. Ševnica
b)    Odločanje o pravnem poslu prodaje parcele 96/17 k.o. Zagorica
c)    Urejanje statusa grajenega javnega dobra in prodaja v k.o. Štefan
d)    Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Sela pri Šumberku
15.  Odgovori na svetniška vprašanja
16.  Zapisniki odborov in komisij
17.  Vprašanja in pobude članov sveta

Seznanitev s potekom postopka Podelitve koncesije na področju ortodontije vam bo poslana v ponedeljek, 7.10.2013.

 

Lepo pozdravljeni.

 

 

Alojzij Kastelic

       župan

                      

 

 

 

 

ostale datotekeOstale datoteke