ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

Vabilo na 21. redno sejo OS Občine Trebnje

 

Na podlagi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07)  sklicujem 21. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje, ki bo
v sredo, 31. julija 2013 ob 16.00 uri, 
v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5.
Predlog dnevnega reda:
1. Pregled in potrditev zapisnika 20. redne seje OS, z dne 5. 6. 2013 
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2013
3. Predlog Odloka o izločitvi dela naselja Martinja vas in ustanovitev novega naselja Gorica na Medvedjeku – 2. obravnava
4. Predlog Odloka o mladini v Občini Trebnje – 1. obravnava
5. Predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Trebnje – 1. obravnava
6. Predlog Koncepta ravnanja s komunalnimi odpadki na odlagališču nevarnih odpadkov 
7. Predlog razdelitve sredstev Javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju kmetijstva v občini Trebnje v letu 2013
8. Predlog Soglasja k določitvi redne delovne uspešnosti direktorice Zdravstvenega doma Trebnje za leto 2012
9. Predlog Podaljšanja delovanja dveh začasnih oddelkov Vrtca Sončnica pri Osnovni šoli Veliki Gaber za šolsko leto 2013/2014
10. Predlog Podaljšanja mandata članom Sveta Glasbene šole Trebnje
11. Premoženjsko pravne zadeve: 
a) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu menjave parcel 2795/2 in 2797/6 za parcelo št. 1343/2 k.o. Knežja vas
b) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu prodaje parcele 1280/14 k.o. Veliki Gaber
c) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu prodaje parcele 1642/18 k.o. Sela pri Šumberku
d) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu prodaje parcele 1088/4  k.o. Mali Videm
e) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parceli 148/26 in 148/23 k.o. Velika Loka
12. Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta in Investicijskega programa za Ureditev lokalnih cest v občini Trebnje v letih 2013 in 2014 (novelacija)
13. Predlog Poročila o izvrševanju proračuna Občine Trebnje v prvem polletju leta 2013
14. Predlog podelitve koncesije za program javne službe »zobozdravstvo odrasli«
15. Seznanitev o uporabi presežka prihodka nad odhodki iz leta 2012 – Javni zavod Vrtec Mavrica Trebnje
16. Seznanitev s sklepom za izplačilo sredstev iz proračunske rezerve
17. Odgovori na svetniška vprašanja
18. Zapisniki odborov in komisij
19. Vprašanja in pobude članov sveta

 

 

 

 Gradivo  (*.zip)

 Lepo pozdravljeni.

 

 

Alojzij Kastelic

       župan

 

ostale datotekeOstale datoteke