ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

Vabilo na 20. redno sejo OS Občine Trebnje

Na podlagi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07)  sklicujem 20. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje, ki bo

 

v sredo, 5. junija 2013 ob 16.00 uri,

 

v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5.

 

 

Predlog dnevnega reda:
1. Pregled in potrditev zapisnika 19. redne seje OS, z dne 10. 4. 2013
2. mnenje k imenovanju direktorice Doma starejših občanov Trebnje
3. Kandidiranje predstavnika občine v Razvojni svet Jugovzhodne Slovenije
4. Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje - 2. obr.
5. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o izdajanju občinskega glasila »Glasilo občanov« – 2. obr.
6- Predlog Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacija Studenec« in Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Kanalizacija Studenec« - skrajšani postopek
7. Obravnava predlogov za podelitev priznanj Občine Trebnje za leto 2013
8. Predlog Soglasja k določitvi redne delovne uspešnosti direktorice Zdravstvenega doma Trebnje za leto 2012
9. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe

10.  Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne  vode na območju Občine Trebnje

11.  Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Trebnje

12.  Premoženjsko pravne zadeve:

a)    Odločanje o pravnem poslu ustanovitve stavbne pravice v korist PGD Lukovek

b)    Odločanje o pravnem poslu pridobivanja zemljišč, uporabljenih za rekonstrukcijo ceste Trebnje-Grmada

c)    Odločanje o pravnem poslu prodaje parcele 481/2 k.o. Štefan

d)    Odločanje o pravnem poslu prodaje parcele 23/4 k.o. Mali Videm

e)    Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu prodaje parcele 1135/1 in 1057/10  k.o. Mali Videm

13.  Predlog Potrditve DIIP-a »Obnova vasi Sela pri Šumberku«, novelacija

14.  Predlog Seznanitve z novelacijo DIIP-a in IP-a za projekt »Energetska sanacija OŠ Trebnje, april 2013

15.  Odgovori na svetniška vprašanja

16.  Zapisniki odborov in komisij

17.  Vprašanja in pobude članov sveta

 

Gradivo

Lepo pozdravljeni.

 

 

Po pooblastilu župana št. 020-2/2012-10

z dne 6. 5. 2013

Silvester Prpar

Podžupan

 

ostale datotekeOstale datoteke