ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

Vabilo na 19. redno sejo OS Občine Trebnje

 

Na podlagi 21. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07)  sklicujem 19. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje, ki bo
v sredo, 10. aprila 2013 ob 16.00 uri
v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5.
Predlog dnevnega reda:

1. Pregled in potrditev zapisnika 18. redne seje OS, z dne 6. 3. 2013 
2. Imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske  uprave Občine Trebnje-uradno prečiščeno besedilo
4. Predlog Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Občini Trebnje-2. obravnava
5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah – skrajšani postopek
6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje–skrajšani
    postopek
7. Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o rednem vzdrževanju kategoriziranih in   nekategoriziranih javnih poti               v Občini Trebnje–skrajšani postopek
8. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o izdajanju občinskega glasila »Glasilo občanov« -1. obravnava
9. Predlog Odloka o izločitvi dela naselja Martinja vas in ustanovitev novega naselja Gorica na Medvedjeku
10. Predlog Protokola o medsebojnem sodelovanju med Občino Trebnje in podjetjem TPV d.d.
11. Predlog znižanja odškodnine za najem skladno s sporazumom o prekinitvi najemne pogodbe z dne 21. 2. 2013
12. Predlog soglasja Zdravstvenemu domu Trebnje k prodaji osnovnih sredstev
13. Premoženjsko pravne zadeve: 

    a) Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo 136/3, k.o. Ševnica;
    b) Odločanje o pravnem poslu pridobivanja parcele 842/6, k.o. Veliki Gaber;
    c) Odločanje o pravnem poslu pridobivanja zemljišč:  parc. št. 147/17, k.o. Ševnica;
    d) Odločanje o pravnem poslu pridobivanja zemljišč:  parc. št. 1708/4 in 1708/6, k.o. Čatež;
    e) Odločanje o pravnem poslu pridobivanja zemljišč:  parc. št. 281/3 in 282/3, k.o. Ponikve;
    f) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu menjave parcele št. 1280/15 za parcelo  št.            1219/2,  obe k.o. Veliki Gaber;
    g) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu prodaje parcele 4126/2, k.o. Lukovek;
    h) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu menjave parcel št. 1003/8, 1003/14, 1003/9         in 1003/10 za parcele  št. 119/9, 134/4 in 119/11, vse k.o. Dolga njiva.
14. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Trebnje za leto 2012
15. Predlog Sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Trebnje v letih 2013 in 2014
16. Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za KČN Blato z navezavo na obstoječe kanalizacijsko omrežje       in ureditev 2. faze infrastrukture v romskem naselju Hudeje
17. Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta in Investicijskega programa za  Ureditev lokalnih cest v              občini Trebnje v letih 2013 in 2014 
18. Poročanje Nadzornega odbora Občine Trebnje o svojem delu v letu 2012
19. Odgovori na svetniška vprašanja
20. Zapisniki odborov in komisij
21. Vprašanja in pobude članov sveta


Lepo pozdravljeni.


  Alojzij Kastelic
     ŽUPAN

 

ostale datotekeOstale datoteke