ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

Vabilo na 16. redno sejo OS Občine Trebnje

Na podlagi 21. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07)  sklicujem 16. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje, ki bo

 

v sredo, 19. decembra 2012 ob 16.00 uri,

v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5.

 

Predlog dnevnega reda

1. Pregled in potrditev zapisnika 15. redne seje OS, z dne 21. 11. 2012

 

2. Glasovanje o zaupnici županu Alojziju Kastelicu

 

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s 
    toploto za daljinsko ogrevanje na območju KS Trebnje, KS Štefan, KS Račje selo, KS Dolenja Nemška vas –UPB

 

4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju mesečnih subvencij za otroke, ki zaradi
    pomanjkanja prostora niso vključeni v javne vrtce občine Trebnje-skrajšani postopek

 

5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini 
    Trebnje- skrajšani postopek

 

6. Predlog Odloka o ureditvi naselja Razbore in meje med občinama Šmartno pri Litiji in Trebnje – skrajšani postopek

 

7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine
    Trebnje – skrajšani postopek

 

8. Predlog Sklepa o razveljavitvi Pravilnika o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v občini Trebnje – skrajšani postopek

 

9. Uskladitev cene storitve pomoči družini na domu

 

10. Premoženjskopravne zadeve:

a) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu menjave parcele št. 2809/2 za parcelo 2188/2, k.o. Knežja vas ter o pravnem poslu pridobivanja parcele 2189/3, k.o. Knežja vas

 

b) Odločanje o pravnem poslu prodaje solastninskega deleža 185/800-tin na parceli 437, k.o. Dolga njiva.

 

c) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu prodaje parcele 4228/5, k.o. Lukovek

 

11. Seznanitev s Sklepom o začasnem financiranju Občine Trebnje v obdobju januar – marec 2013

 

12. Odgovori na svetniška vprašanja

 

13. Zapisniki odborov in komisij

 

14. Vprašanja in pobude članov sveta

 

 

Prosimo vas, da zagotovite prisotnost na seji.

 

Po končani seji ste vljudno vabljeni na prednovoletno srečanje, kjer bomo nazdravili novemu letu.

 Pričakujemo vašo potrditev udeležbe in prosim, da sporočite morebitno odsotnost. (andreja.perc@trebnje.si)

 

 

 

Lepo pozdravljeni.

 

                      Alojzij Kastelic

                            ŽUPAN

ostale datotekeOstale datoteke