ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

Vabilo na 15. redno sejo OS

S K L I C

 

Na podlagi 21. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/2007)  sklicujem 15. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje, ki bo

 

v sredo, 21. novembra 2012 ob 16.00 uri,

v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5.

 

Predlog dnevnega reda

1. Pregled in potrditev zapisnika 14. redne seje OS, z dne 24. 10. 2012

2. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Trebnje za leto 2013

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s toploto za daljinsko ogrevanje na območju KS Trebnje, KS Štefan, KS Račje selo, KS Dolenja Nemška vas – skrajšani postopek

4. Odlok o spremembah odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Trebnje – skrajšani postopek

5. Prerazporeditev sredstev proračuna, kot jih predlagajo proračunski uporabniki

6. Premoženjskopravne zadeve:

a)Ureditev statusa grajenega javnega dobra na območju ceste Trnje-Škovec, k.o. Škovec

b) Ureditev statusa grajenega javnega dobra za parceli 2832/20 in 2832/21, k.o. Lukovek

c) Ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu prodaje za parc. št. 823, k.o. Prapreče

d)Ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu prodaje za parc. št. 4178/2, k.o. Lukovek

7. Potrditev DIIP ČN Blato z navezavo na obstoječe kanalizacijsko omrežje romskega naselja Hudeje

8. Odgovori na svetniška vprašanja

9. Zapisniki odborov in komisij

10.  Vprašanja in pobude članov sveta

 

Lepo pozdravljeni.

                      Alojzij Kastelic

                            ŽUPAN

ostale datotekeOstale datoteke