ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

Vabilo na 14.redno sejo

 

 

Na podlagi 21. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/2007)  sklicujem 14. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje, ki bo

 

v sredo, 24. oktobra 2012 ob 16.00 uri,

 

v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5.

 

Predlog dnevnega reda:

1. Pregled in potrditev zapisnika 13. redne seje OS, z dne 19. 9. 2012 in 1. izredne seje OS, z dne 10.10.2012

2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu za območje T 6-2 »Obrtna cona Trebnje« - 2. obravnava

3 .Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno -izobraževalnega zavoda Osnovna šola Veliki Gaber – skrajšani postopek

4. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2012

5. Predlog razdelitve sredstev Javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju kmetijstva v občini Trebnje v letu 2012 – ukrep 9: Štipendiranje na področju kmetijstva

6. Predlog razdelitve sredstev Javnega poziva za sofinanciranje organizacije in izvedbe kmečke tržnice v občini Trebnje v letu 2012

7. Predlog druge novelacije investicijskega programa:«Zagotovitev prostorov za potrebe knjižnice«

8. Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta ter Investicijskega programa za Ureditev infrastrukture in odkup zemljišč v romskem naselju Hudeje

9. Potrditev DIIP z analizo stroškov in koristi za operacijo »Zamenjava cevovoda na primarnem vodovodnem omrežju Trebnje«

10. Predlog DIIP-ov:

a) Energetska sanacija OŠ Trebnje

b) Energetska sanacija PŠ Šentlovrenc

11. Premoženjskopravne zadeve:

  • Odločanje o pravnem poslu pridobivanja zemljišč: parc. št. 147/23, k.o. Ševnica
  • Odločanje o pravnem poslu pridobivanja zemljišč: parc. št. 147/14, k.o. Ševnica
  • Odločanje o pravnem poslu pridobivanja zemljišč: parc. št. 136/9, 136/6, 120/3, k.o. Ševnica
  • Odločanje o pravnem poslu pridobivanja zemljišč: parc. št. 136/5, 137/2 k.o. Ševnica
  • Odločanje o pravnem poslu pridobivanja poslovnih prostorov: nakup solastninskega deleža 509/1000 na parc. št. 76 in 78, k.o. Trebnje
  • Prodaja stavbnih zemljišč v k.o. Mali Videm, k.o. Trebnje, k.o. Zagorica in k.o. Stehanja vas

12.Seznanitev s končnimi poročili o opravljenih nadzorih Nadzornega odbora Občine Trebnje v letu 2012, poročili o delu NO v letu 2011 ter Letnega programa dela Nadzornega odbora za leto 2012, z dopolnitvijo

13. Odgovori na svetniška vprašanja

14. Zapisniki odborov in komisij

15. Vprašanja in pobude članov sveta

 

Lepo pozdravljeni.

GRADIVO (*.zip)

dodatno gradivo je v priponki

 

 

 

                      Alojzij Kastelic

                            ŽUPAN

ostale datotekeOstale datoteke