E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
Natisni Nazaj na seznam

Vabilo na 13. redno sejo OS

S K L I C

 

Na podlagi 21. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/2007)  sklicujem 13. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje, ki bo

 

v sredo, 19. septembra 2012 ob 16.30 uri,

v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5.

 

Predlog dnevnega reda

1. Pregled in potrditev zapisnika 12. redne seje OS, z dne 18. 7. 2012

2. Ugotovitveni sklep o potrditvi mandata članici Občinskega sveta Občine Trebnje

3. Imenovanje nadomestnega člana v Odboru za lokalno samoupravo

4. Imenovanje nadomestnega člana v Komisiji za pripravo statuta in poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje

5. Seznanitev s stališči do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve ter javne obravnave dopolnjenega osnutka  Občinskega prostorskega načrta za Občino Trebnje

6. Seznanitev s stališči do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve ter javne obravnave dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev Odloka o Zazidalnem načrtu za območje T 6-2 »Obrtna cona Trebnje«

7. Seznanitev s stališči do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve ter javne obravnave dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za bencinski servis ob Obrtni coni Trebnje

8. Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih Občine Trebnje

9. Podaljšanje delovanja dveh začasnih oddelkov Vrtca Sončnica pri Osnovni šoli Veliki Gaber za šolsko leto 2012/2013

10.  Predlog spremembe načrta razvojnih programov za projekt: Investicijsko vzdrževanje cest, modernizacija javnih cest ter za projekt: Zagotavljanje prostorov za knjižnico

11.  Predlog spremembe načrta razvojnih programov za projekt: Ureditev infrastrukture in odkup zemljišč v romskem naselju Hudeje

12.  Premoženjskopravne zadeve:

  1. Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra na območju ceste Lukovek-Lipnik, k.o. Lukovek
  2. Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele na odseku Primštal-Rodine, k.o. Medvedje selo

13.  Seznanitev z ugotovitvami SPVCP o nevarnih šolskih poteh, 3. seja SPVCP z dne 24.7.2012

14.  Seznanitev s končnimi poročili o opravljenih nadzorih Nadzornega odbora Občine Trebnje v letu 2012, poročili o delu NO v letu 2011 ter Letnega programa dela Nadzornega odbora za leto 2012, z dopolnitvijo

15.  Odgovori na svetniška vprašanja

16.  Zapisniki odborov in komisij

17.  Vprašanja in pobude članov sveta

 

Alojzij Kastelic

ŽUPAN OBČINE TREBNJE

Ostale datoteke