ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

Vabilo na 13. redno sejo OS

S K L I C

 

Na podlagi 21. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/2007)  sklicujem 13. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje, ki bo

 

v sredo, 19. septembra 2012 ob 16.30 uri,

v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5.

 

Predlog dnevnega reda

1. Pregled in potrditev zapisnika 12. redne seje OS, z dne 18. 7. 2012

2. Ugotovitveni sklep o potrditvi mandata članici Občinskega sveta Občine Trebnje

3. Imenovanje nadomestnega člana v Odboru za lokalno samoupravo

4. Imenovanje nadomestnega člana v Komisiji za pripravo statuta in poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje

5. Seznanitev s stališči do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve ter javne obravnave dopolnjenega osnutka  Občinskega prostorskega načrta za Občino Trebnje

6. Seznanitev s stališči do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve ter javne obravnave dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev Odloka o Zazidalnem načrtu za območje T 6-2 »Obrtna cona Trebnje«

7. Seznanitev s stališči do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve ter javne obravnave dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za bencinski servis ob Obrtni coni Trebnje

8. Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih Občine Trebnje

9. Podaljšanje delovanja dveh začasnih oddelkov Vrtca Sončnica pri Osnovni šoli Veliki Gaber za šolsko leto 2012/2013

10.  Predlog spremembe načrta razvojnih programov za projekt: Investicijsko vzdrževanje cest, modernizacija javnih cest ter za projekt: Zagotavljanje prostorov za knjižnico

11.  Predlog spremembe načrta razvojnih programov za projekt: Ureditev infrastrukture in odkup zemljišč v romskem naselju Hudeje

12.  Premoženjskopravne zadeve:

  1. Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra na območju ceste Lukovek-Lipnik, k.o. Lukovek
  2. Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele na odseku Primštal-Rodine, k.o. Medvedje selo

13.  Seznanitev z ugotovitvami SPVCP o nevarnih šolskih poteh, 3. seja SPVCP z dne 24.7.2012

14.  Seznanitev s končnimi poročili o opravljenih nadzorih Nadzornega odbora Občine Trebnje v letu 2012, poročili o delu NO v letu 2011 ter Letnega programa dela Nadzornega odbora za leto 2012, z dopolnitvijo

15.  Odgovori na svetniška vprašanja

16.  Zapisniki odborov in komisij

17.  Vprašanja in pobude članov sveta

 

Alojzij Kastelic

ŽUPAN OBČINE TREBNJE

ostale datotekeOstale datoteke