ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

Vabilo na 12. redno sejo OS

Na podlagi 21. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 45/2007)  sklicujem 12. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje, ki bo

 

v sredo, 18. julija 2012 ob 16. uri,

v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5.

 

Predlog dnevnega reda:

1. Pregled in potrditev zapisnika 11. redne seje OS, z dne 23. 5. 2012

2. Imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Trebnje

3. Imenovanje nadomestnega člana Odbora za proračun in finance Občinskega sveta Občine Trebnje

4. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet Osnovne šole Veliki Gaber

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih denarnih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Trebnje, 2. obr.

6. Predlog spremembe Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Trebnje - skrajšani postopek

7. Predlog Spremembe sklepa o določitvi dodatnih olajšav v primeru daljše odsotnosti otroka

8. Soglasje k oceni delovne uspešnosti ravnateljice Vrtca Trebnje

9. Potrditev DIIP »Obnova vasi Sela pri Šumberku«

10.  Uskladitev cene storitve pomoči družini na domu

11.  Predlog sklepa o prerazporeditvi sredstev

12.  Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Trebnje v prvem polletju leta 2012

13.  Predlog razdelitve sredstev Javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju kmetijstva v občini Trebnje v letu 2012

14.  Premoženjskopravne zadeve:

a) Odločanje o prodaji kmetijskih in gozdnih zemljišč v k.o. Dobrnič in k.o. Korita

b) Odločanje o prodaji kmetijskih in gozdnih zemljišč v k.o. Dolga njiva, k.o. Trebnje in k.o. Štefan

c) Odločanje o prodaji kmetijskih in gozdnih zemljišč v k.o. Zagorica, k.o. Stehanja vas in k.o. Veliki Gaber

d) Odločanje o prodaji kmetijskih in gozdnih zemljišč v k.o. Čatež in k.o. Mali Videm

e) Odločanje o prodaji solastninskega deleža na nepremičninah v k.o. Trebče

f) Odločanje o pravnem poslu pridobivanja zemljišč za ureditev romskega naselja Hudeje

15.  Odgovori na svetniška vprašanja

16.  Zapisniki odborov in komisij

17.  Vprašanja in pobude članov sveta

 

Gradivo je objavljeno v priponki.

 

Prosimo vas, da zagotovite prisotnost na seji.

 

Lepo pozdravljeni.

 

 

Alojzij Kastelic

ŽUPAN OBČINE TREBNJE

 

Po pooblastilu št. 020-2/2012,

z dne 22. 6. 2012

Nada Pepelnak

PODŽUPANJA OBČINE TREBNJ

     

ostale datotekeOstale datoteke