ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

Vabilo na 11. redno sejo OS Občine Trebnje

Na podlagi 21. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trebnje (Ur. l. RS št. 45/07)  sklicujem 11. redno sejo občinskega sveta Občine Trebnje, ki bo

 

v sredo, 23. maja 2012 ob 16. uri,

v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5.

 

Predlog dnevnega reda:

1. Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje OS, z dne 4. 4. 2012
2. Imenovanje predstavnika Občine Trebnje v svet revije Rast
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih denarnih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Trebnje – 2. obr.
4. Predlog Odloka o sobodajalstvu v nestanovanjskih objektih v Občini Trebnje – 2. obr.
5. Predlog Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Trebnje – 2. obr.
6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Trebnje – skrajšani postopek
7. Predlog Odloka o spremembi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacija    Dolenja Nemška vas » - skrajšani postopek
8. Predlog Odloka o spremembi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacijski   sistem Veliki Gaber« - skrajšani postopek
9. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju »sprememb in dopolnitev   zazidalnega načrta Cviblje« - skrajšani postopek

10.  Ponovna obravnava Odloka o dodeljevanju mesečnih subvencij za otroke, ki zaradi pomanjkanja prostora niso vključeni v javne vrtce

11.  Predlog dopolnitve Pravilnika o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Trebnje

12.  Obravnava predlogov za podelitev priznanj Občine Trebnje za leto 2012

13.  Predlog Programa oskrbe s pitno vodo za leto 2012 – seznanitev in potrditev

14.  Predlog Programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za leto 2012 – seznanitev in potrditev

15.  Potrditev DIIP »Oblikovanje javnih površin novega vaškega središča Dolenje Selce«

16.  Potrditev DIIP »Investicijsko vzdrževanje – modernizacija javnih cest v letu 2012

17.  Predlog dodelitve sredstev za programe na področju kmetijstva v letu 2006 Miklič Matiji

18.  Predlog uskladitve cene storitve pomoči družini na domu

19.  Soglasje k oceni delovne uspešnosti ravnateljev oziroma direktorjev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Trebnje

20.  Seznanitev z ugotovitvenim sklepom glede Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta JV Slovenije

21.  Premoženjskopravne zadeve:

a)    Odločanje o pravnem poslu pridobivanja zemljišč: parc. št. 18/8 in 15/3 v k.o. Velika Loka

b)     Odločanje o prodaji kmetijskih in gozdnih zemljišč v k.o. Lukovek, k.o. Knežja vas in k.o. Ponikve

22.  Financiranje političnih strank, svetniških skupin in samostojnih svetnikov v letu 2012

23.  Odgovori na svetniška vprašanja

24.  Zapisniki odborov in komisij

25.  Vprašanja in pobude članov sveta

 

 Prosimo vas, da zagotovite prisotnost na seji.

Lepo pozdravljeni.

gradivo (klikni)

                       Alojzij Kastelic

                            ŽUPAN

ostale datotekeOstale datoteke