ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

Vabilo na 10. redno sejo OS Občine Trebnje

Na podlagi 21. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trebnje (Ur. l. RS št. 45/07)  sklicujem 10. redno sejo občinskega sveta Občine Trebnje, ki bo

v sredo, 4. aprila  2012 ob 16. uri,

v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5.

 

Predlog dnevnega reda:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje OS, z dne 17. 2. 2012
  2. Imenovanje nadomestnega člana Občinskega sveta Občine Trebnje
  3. Odgovori na svetniška vprašanja
  4. Predlog Odloka o plakatiranju in obveščanju na območju Občine Trebnje – 2. obr.
  5. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Trebnje za leto 2011
  6. Predlog Pravilnika o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v Občini Trebnje
  7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih denarnih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Trebnje – 1. obr.
  8. Predlog Odloka o sobodajalstvu v nestanovanjskih objektih v Občini Trebnje – 1. obr.
  9. Predlog Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Trebnje – 1. obr.

10.  Predlog Zadržanja objave v UL Odloka o dodeljevanju mesečnih subvencij za otroke, ki zaradi pomanjkanja prostora niso vključeni v vrtce v Občini Trebnje

11.  Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sprejemu otrok v vrtec

12.  Čistopis Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec

13.  Uskladitev cene storitve pomoči družini na domu

14.  Premoženjskopravne zadeve:

a) Predlog za pridobitev statusa javnega dobra za več sklopov parcel na območju ZN Cviblje, k.o. Trebnje in k.o. Medvedje selo in Režunove ulice, k.o. Trebnje;

b) Predlog za ukinitev statusa javnega dobra za parc. 956/6, k.o. 1428 Zagorica in odločanje o pravnem poslu menjave parcele št. 956/6 za parcelo 956/7, k.o. 1428 Zagorica;

c) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra za parcele, ki so del LC 425031 v k.o. Vrhtrebnje- naselje Repče;

d) Odločanje o pravnem poslu pridobivanja zemljišč, uporabljenih za lokalno cesto Mačji Dol-Primskovo, k.o. Dolga njiva;

e) Odločanje o pravnem poslu pridobivanja zemljišč, uporabljenih za lokalno cesto v naselju Goljek in Sajenice;

f) Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra za parcele, ki so del LC 425031 v k.o. Korita- med naseljema Gorenji Vrh in Dolenji Vrh;

g) Odločanje o prodaji parcele 605/1, k.o. Korita.

15.  Zapisniki odborov in komisij

16.  Vprašanja in pobude članov sveta

 Gradivo je objavljeno na spletni strani www.trebnje.si.

Lepo pozdravljeni.

                      Alojzij Kastelic

                            ŽUPAN

ostale datotekeOstale datoteke