ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

OŽIVITEV ŽIVLJENJA OB IN V REKI TEMENICI (RUSALKA)

IZVAJANJE 2022 - 2023
STATUS Zaključeno
VREDNOST PROJEKTA 238.142,92 EUR
LASTNA SREDSTVA
 • Občina Trebnje / 139.576,43 EUR
SOFINANCIRANJE
 • Evropski sklad za regionalni razvoj / 78.853,19 EUR
 • Republika Slovenija / 19.713,30 EUR

Naložbo Oživitev življenja ob in v reki Temenici (akronim: RUSALKA) je vodilni partner s partnerji uspešno prijavil na 1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Suhe krajine, Temenice in Krke v letu 2021 in s posredniškim organom Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo sklenil pogodbo o sofinanciranju naložbe. 

Namen projekta je podrobno spoznati reko Temenico, izobraziti mlade o pomenu varovanja in uporabe vodnih virov za ohranitev biotopov, habitatov in s tem blaženje podnebnih sprememb, povečati ozaveščenost javnosti o pomenu naravne in kulturne dediščine reke Temenice in spodbuditi aktivno sodelovanje občanov pri varovanju okolja in ohranjanju narave.

Cilji:

 • Podrobno spoznati reko Temenico in razviti koncept izobraževalnih delavnic za mlade o pomenu varovanja in uporabe vodnih virov za ohranitev biotopov, habitatov in s tem blaženje podnebnih sprememb. 
 • Povečati ozaveščenost o pomenu naravne in kulturne dediščine reke Temenice z vzpostavitvijo vstopne informativne točke na saniranem degradiranem območju ob Temenici v Trebnjem, ki se mu nameni nova namembnost – postajališče za avtodome.
 • Preko delavnic, natečajev in javnega medgeneracijskega dogodka spodbuditi aktivno sodelovanje občanov pri varovanju okolja in ohranjanju narave.

Rezultati:

 • 1 izvedeno usposabljanje mentorjev za izvajanje inovativnih okoljskih izobraževalnih aktivnosti,
 • 8 izvedenih ozaveščevalnih delavnic v OŠ o varovanju okolja in pomenu naravne in kulturne dediščine,
 • 1 izvedena ozaveščevalna delavnica z deležniki na temo snovne in nesnovne dediščine reke Temenice,
 • 2 izvedeni ozaveščevalni delavnici z deležniki na področju varovanja okolja in razvoja zelenega turizma,
 • 4 izvedene ozaveščevalne delavnice o tehnoloških rešitvah za preprečevanje onesnaževanja vodnih virov,
 • 1 izveden celodneven medgeneracijski ozaveščevalen dogodek Dan Temenice,
 • 1 izveden literarni natečaj na temo življenja ob in v reki Temenici v OŠ,
 • 1 izveden fotografski in likovni natečaj za splošno javnost na temo življenja ob in v reki Temenici,
 • 1 nova zaposlitev v lokalnem okolju na Občini Trebnje,
 • 420 vključenih udeležencev v izvajanje operacije,
 • 8 novih produktov:

- koncept 4 tematskih izobraževalnih delavnic za mlade o pomenu varovanja in uporabe vodnih virov za ohranitev biotopov, habitatov in s tem blaženje podnebnih sprememb
- sanirano degradirano območje opuščene črpalke ob reki Temenici v Trebnjem;
- urejeno postajališče za avtodome s polno oskrbo na opuščenem parkirišču črpalke;
- urejena vstopna informativna točka za raziskovanje Temenice v Trebnjem za dvig ozaveščenosti domačinov in obiskovalcev o pomenu varovanja naravne in kulturne dediščine reke Temenice ter njenih ekosistemskih storitev;
- razvita prosto dostopna aplikacija za raziskovanje rečnega in obrečnega prostora Temenice v Trebnjem s predlogi e-vod(e)nih izletov za zagotovitev boljše izobraženosti o varovanju okolja in pomenu naravne in kulturne dediščine reke Temenice.

Vodilni partner: Občina Trebnje

Partnerji: Osnovna šola Trebnje, Cementni izdelki Gorec d.o.o., Turistično društvo Trebnje

Trajanje projekta: marec 2022–maj 2023

Celotna vrednost projekta: 151.070,13 EUR (z DDV)

Vrednost vodilnega partnerja: 149.429,67 EUR (z DDV) v sklopu operacije oziroma 238.142,92 EUR (z DDV) za izvedbo celotnega projekta

Vrednost partnerja 1: 852,26 EUR (z DDV)

Vrednost partnerja 2: 207,40 EUR (z DDV)

Vrednost partnerja 3: 580,80 EUR (z DDV)

Izvedene aktivnosti:

 1. Koordinacija in vodenje.
 2. Izobraževalne delavnice v OŠ.
 3. Natečaji za aktivno vključevanje javnosti.
 4. Sanacija degradiranega območja.
 5. Ozaveščevalne delavnice za aktivno vključevanje javnosti.
 6. Vzpostavitev informativne vstopne točke.
 7. Organizacija in izvedba dneva temenice.
 8. Promocija oz.  informiranje in obveščanje javnosti.


POVEZANE NOVICE:

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.«
»Sofinanciranje s sredstvi Evropske unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 79.780,79 EUR.«
Povezava na www.eu-skladi.si


OPIS PROJEKTA:

V okviru operacije načrtujemo 17 izobraževalnih in ozaveščevalnih delavnic in 3 natečaje. Poseben poudarek je na delu z mladimi, za katere se bo razvil koncept izobraževalnih delavnic o pomenu varovanja in uporabe vodnih virov za ohranitev biotopov, habitatov in s tem blaženje podnebnih sprememb. Preko delavnic z naslovom »Raziskovanje vodnega in obvodnega prostora z vsemi čutili« se bodo učenci spoznali s hidrološkimi značilnostmi reke Temenice (npr. analiza vode, vodostaj, merjenje pretoka in PH na različne načine, vodomerna postaja) in posebnostmi kraških vodotokov (poplavnost, ponori, suha struga itd.), vplivu človeka na reko (npr. pomen obrežne vegetacije,  ohranjanje mejic med kmetijskimi zemljišči, vpliv pregrad na rečne ekosisteme, odstranjevanje invazivk), različnimi metodami vzorčenja in ocenjevanja ekološkega stanja rek, pomenom na naravi temelječih rešitev pri prilagajanju na podnebne spremembe ipd.

Z namenom kontinuiranega prenosa izobraževalnih in ozaveščevalnih okoljskih vsebin se bo izvedlo usposabljanje mentorjev (učitelji, vzgojitelji, študentje pedagoških smeri, predstavniki NVO idr.), na katerem se bo posredovalo inovativne okoljske vsebine vezane na vodo ter nekaj opreme za nadaljnje delo (šolski kovček za analizo vode, merilec prevodnosti in termometer). Na ta način bomo usposobili in opolnomočili lokalne facilitatorje. 

Z namenom ozaveščanja in vključevanja ne le mladih, ampak tudi širše javnosti, in izboljšanja ekološkega stanja reke Temenice, bodo izvedene 4 delavnice o tehnoloških rešitvah za preprečevanje onesnaževanja vodnih virov in čiščenja odpadnih voda na podeželskih območjih z nizko gostoto poselitve, saj to na območju LAS STIK še vedno predstavlja izziv.  Organizirali bomo tudi delavnico o snovni in nesnovni dediščini reke Temenice, saj so se tu nekdaj vrtela številna mlinska kolesa in obratovale žage, reka pa je bila živ povezovalni element in gradnik lokalne identitete (npr. pohod po poti mlinov in žag ob Temenici, spuščanje gregorčkov). Poleg 12 delavnic na reki ali za izboljšanje stanja reke Temenice se bo izvedlo 5 delavnic tudi na reki Krki ali za izboljšanje stanja reke Krke, saj sta ti dve porečji podzemeljsko povezani preko Suhe krajine, dolvodno pa je reka Temenica levi pritok reke Krke, zato se z izboljšanjem stanja voda Temenice prispeva tudi k izboljšanju stanja reke Krke.

S sanacijo degradiranega območja ob reki Temenici (opuščena črpalka), ki se mu nameni nova namembnost – postajališče za avtodome, bo vzpostavljena vstopna informativna točka za raziskovanje Temenice. Postajališče za avtodome bo urejeno na izključno degradiranem prostoru, kjer se danes vrši neurejeno parkiranje, odlaganje materiala in ne bo posegalo v nova kmetijska zemljišča. Zaradi svoje lege na stičišču pomembnih prometnic in v neposredni bližini reke predstavlja velik potencial za razvoj zelenega turizma. Preko znamčenja (ob)vodnega prostora - ureditve informativne vstopne točke o Temenici na postajališču za avtodome in razvoja orodja – spletne in mobilne aplikacije »Raziskovanje vodnega in obvodnega prostora reke Temenice« s predlogi e-vod(e)nih izletov v porečju Temenice se želi spodbuditi spoštljiv odnos domačinov in obiskovalcev do življenja ob in v reki ter jih ponovno povezati z reko. Temenica bo tako postala spet pomemben povezovalni element in gradnik lokalne identitete. 

Z namenom ozaveščanja širše javnosti in povezovanja ljudi z reko bo na informativni vstopni točki na postajališču za avtodome organiziran javni, medgeneracijski ozaveščevalni dogodek Dan Temenice, za katerega si bo občina Trebnje prizadevala, da postane tradicionalen. Osnovnošolci bodo ustvarjali na literarnem natečaju na temo »Naša Temenica«, v okviru katerega bodo vprašali starše in stare starše o spominih na Temenico nekoč ali pa bodo opisovali svoje doživljanje reke Temenice. Za vse generacije bo v sodelovanju z lokalnimi društvi in JSKD OI Trebnje organiziran likovni in fotografski natečaj. Nagrajenci natečajev bodo prejeli piknik košarico lokalnih dobrot.

Z operacijo Rusalka – Oživitev življenja ob in v reki Temenici bodo narejeni prvi koraki k doseganju dobrega stanja voda, izboljšanju stanja narave in kakovosti okolja.

 

galerijaGalerija