ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

KOMASACIJE NA OBMOČJU K.O. ŠEVNICA

IZVAJANJE 2020 - 2026
STATUS V izvajanju

 

Projekt urejanja kmetijskih zemljišč s postopkom komasacije in agromelioracije v občini Trebnje

 

Občina Trebnje bo v primeru izkazanega interesa s strani kmetov oziroma lastnikov kmetijskih  zemljišč pristopila k projektu urejanja kmetijskih zemljišč s postopkom komasacije in agromelioracije v delu katastrske občine Ševnica. S postopkom komasacije in agromelioracije bi se povečali obdelovalni kosi kmetijskih zemljišč, uredile bi se nove dostopne poljske poti in odmerila regulirana struga potoka Vejar, Cedilnica in Zajka.  

 

Kaj je komasacija in agromelioracija kmetijskih zemljišč?

 

Komasacija ali zložba kmetijskih zemljišč je upravni postopek, v katerem se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike tako, da dobi vsak čimbolj zaokrožena zemljišča. Predmet komasacije so kmetijska zemljišča, lahko pa tudi gozdovi, nezazidana stavbna in druga zemljišča na komasacijskem območju ter naprave na teh zemljiščih. Postopek komasacije vodi pristojna upravna enota oziroma komasacijska komisija, ki sodeluje s komasacijskim odborom. Komasacijski odbor je posvetovalni organ in je sestavljen iz predstavnikov lastnikov zemljišč. Geodetska dela izvaja geodetsko podjetje, ki bo izbrano na javnem razpisu, ki ga objavi investitor komasacije – občina Trebnje. Po končani komasaciji se izvedejo nujna agromelioracijska dela (izdelava novih poljskih poti, saniranje obstoječih poljskih poti, čiščenje zarasti, …), ki so bila opredeljena v idejni zasnovi ureditve komasacijskega območja.

 

Kdaj se komasacija in agromelioracija kmetijskih zemljišč lahko začne?

 

Z začetkom komasacijskega in agromelioracijskega postopka se morajo strinjati lastniki, ki imajo v lasti vsaj 67% zemljišč. Postopek komasacije se uvede z odločbo pristojne upravne enote, ki se vroči vsem lastnikom zemljišč na komasacijskem območju. Po pravnomočnosti odločbe o uvedbi komasacijskega postopka, občina poda predlog za uvedbo agromelioracije Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki izda odločbo o uvedbi agromelioracije. Odločba se vroči vsem lastnikom zemljišč na agromelioracijskem območju. Po pravnomočnosti odločbe o uvedbi agromelioracije so podani pogoji, da se lahko občina prijavi na razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja za pridobitev nepovratnih sredstev. Po pridobitvi sredstev za izvedbo komasacije in agromelioracije, občina na javnem razpisu izbere izvajalca del in postopki se lahko začnejo na terenu.

Glede na predvidena pripravljalna dela (pridobitev soglasij lastnikov, izdelava dokumentacije, pravnomočnost obeh odločb) in terminski plan financiranja s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je ocena, da bo občina pridobila sredstva v letu 2022/2023, ko naj bi se postopek komasacije dejansko začel. Investicija naj bi bila zaključena v letu 2026.

 

Stroški izvedbe komasacijskega in agromelioracijskega postopka!

 

Komasacija in agromelioracija je za lastnike zemljišč brezplačna, saj je denar za izvedbo zagotovljen iz sredstev Evropske skupnosti in proračuna Republike Slovenije.

 

Zakaj naj se izvede komasacijski in agromelioracijski postopek?

 

Koristi, ki jih lastniki zemljišč vidijo v izvedbi komasacijskega in agromelioracijskega  postopka so:

  • manjše število parcel in s tem večje parcele, kar pomeni znižanje stroškov obdelave zemljišč,
  • večja možnost oddaje zemljišč v najem ali prodaje zemljišč, ki jih lastniki ne obdelujejo sami ali pa jih ne potrebujejo,
  • lažja pridobitve državnih subvencij zaradi večjih površin,
  • dostop do parcel po javnih poteh primernih za sodobno kmetijsko mehanizacijo,
  • urejeno lastniško stanje, urejeno stanje v geodetskih evidencah in s tem odpravljeni problemi v zvezi z določitvami GERKov,
  • meje parcel so točno določene z mejnimi znamenji in jih je v vsakem trenutku možno ponovno vzpostaviti,
  • zaradi povečanja parcel je manj neobdelane zemlje in s tem se preprečuje tudi širjenje zarasti oziroma gozdov na kmetijska zemljišča.

Zaradi vsega zgoraj naštetega, se parcelam s komasacijo in agromelioracijo poveča tudi tržna vrednost.

 

 

 

galerijaGalerija


priponkePriponke