ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

LAS STIK - EKSRP PROJEKTI

IZVAJANJE 2018 - 2023
STATUS Zaključeno

SKUPAJ ZA VARNI JUTRI


»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«

»SKUPAJ ZA VARNI JUTRI« je projekt sodelovanja petih slovenskih Lokalnih akcijskih skupin, ki je bil uspešno prijavljen na 5. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Trajanje projekta: oktober 2021 – junij 2023

Partnerji: LAS Suhe krajine, Temenice in Krke, LAS Dolenjske in Bele krajine, LAS po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, LAS Zasavje in LAS Mežiške doline

Partnerja na območju LAS STIK jeObčina Ivančna Gorica, Občina Trebnje.

Skupna vrednost projekta za LAS STIK: 119.121,06 EUR

Višina sofinanciranja: 91.898,98 EUR

S projektom sodelovanja želi pet LAS iz Slovenije združiti svoje moči in skupaj z lokalnimi partnerji, sodelovati pri širjenju in dopolnjevanju že obstoječih mrež javno dostopnih AED aparatov. Z izvajanjem aktivnosti projekta želimo prebivalstvo usposobiti za hitro in učinkovit pomoč ob srčnem zastoju, kar bomo dosegli z izvajanjem delavnic za prve posredovalce in obnovitvenimi tečaji.

V okviru projekta bo skupina strokovnjakov z vseh sodelujočih območij združila znanje in izkušnje ter pripravila programe usposabljanja za različne ciljne skupine, ki se bodo potem tudi izvajali na vseh vključenih območjih. Vsebine bodo zajemale dve glavni področji:

 • Preventiva - z vsebinami o zdravem načinu življenja/kako lahko zmanjšamo tveganje za nastanek bolezni.
 • Postopek oživljanja – kaj narediti, če se znajdeš v situaciji, da lahko pomagaš.

Preizkušene programe usposabljanja bomo nato združili v brošuro/priročnik, ki bo kot gradivo služil pri vseh nadaljnjih izvajanjih. V okviru projekta bo pripravljen tudi informativni material, kot so zloženke in letaki, plakati … Materiali bodo služili kot podpora pri izvajanju usposabljanj, saj bo razdeljen prebivalcem na vključenih območjih. 

Prebivalce vključenih območij (otroci na šolah, odraslo prebivalstvo, prostovoljni gasilci..) želimo usposobiti, da bodo lahko s svojim znanjem in uporabo AED aparata pomagali ljudem z nenadnimi srčnimi težavami. Na delavnicah, ki bodo prilagojene različnim ciljnim skupinam,  bo del časa namenjen tudi splošnim vsebinam s področja zdravja in zdravega načina življenja v smislu preprečevanja nastajanja bolezni srca in ožilja, del časa pa učenju postopka oživljanja.

Poleg osnovnih znanj oživljanja in nudenja pomoči z AED aparati je tudi pomembna osveščenost o zdravem načinu gibanja in posledično zmanjševanju emisij toplogrednih plinov s čimer bi prispevali tudi k trajnostni mobilnosti. Redna telesna vadba, tudi hoja in kolesarjenje, je v kombinaciji z zdravo prehrano in nasploh z zdravim življenjskim slogom, glavni dejavnik, ki zmanjšuje tveganje za vse vrste bolezni.

V sklopu projekta bomo izvedli dva dogodka, ki bosta spodbujala gibanje med udeleženci v obliki kolesarjenja in z vsebino zdravega načina gibanja in prehranjevanja. Na dogodka bomo povabili partnerske LAS.

Dolgoročni cilj projekta je, da se poveča število tistih, ki se po preživetju tako hude situacije, kot je srčni zastoj, vrnejo v domače okolje in v enako kvaliteto svojega življenja, kot pred dogodkom.

Rezultati operacije bodo doprinesli k uresničevanju skupnih ciljev vključenih območij. Pričakovani rezultati operacije:

 • Vzpostavljeno dolgoročno partnerstvo za izmenjavo znanj, izkušenj in prenos dobrih praks ter implementacijo na sodelujočih območjih
 • Usposobljeno prebivalstvo na področju TPO in uporabe AED
 • Ozaveščeno prebivalstvo o pomenu preventive za preprečevanje bolezni, o zdravem življenjskem slogu in o povezanosti dobrobiti ljudi z varovanjem narave, ekološko osveščenostjo, … zdravi ljudje, ki hodijo peš in kolesarijo in tako zmanjšajo uporabo avtomobila na minimum.
 • Zdravi ljudje, ki hodijo peš in kolesarijo in tako zmanjšajo uporabo avtomobila na minimum.
 • Dvig socialne vključenosti ranljivih ciljnih skupin z njihovim vključevanjem v izobraževanja in s sodelovanjem na dogodkih (ženske, mladi brezposelni in tisti, ki se šolajo, starejši in oskrbovalci)
 • Izdelano poenoteno gradivo (film, priročnik) za izobraževanja, usposabljanja in promocijo tematike
 • Vzpostavljena mreža AED aparatov na vključenih območjih ter vzpostavljena stalna promocija AED aparatov in pomena hitrega ukrepanja pri nujnih stanjih
 • Prilagajanje vključenih območij na podnebne spremembe - zagotovljena pomična oprema (agregati in radijske postaje) kot odgovor na podnebne spremembe

 

POVEZAVE: Več o instrumentu CLLD si lahko preberete na spletni strani Programa razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.si/sl/ in na spletni strani Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

 


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 KOLESARSKA VERIGA NA PODEŽELJU


»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«

"Kolesarska veriga na podeželju« je projekt sodelovanja dvanajstih slovenskih Lokalnih akcijskih skupin, ki je bil uspešno prijavljen na 5. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Trajanje projekta: oktober 2020 – november 2022

Partnerji: LAS Suhe krajine, Temenice in Krke, LAS Gorenjska košarica, LAS Loškega pogorja, LAS Srce Slovenije, LAS Dolenjska in Bela krajina, LAS V objemu sonca, LAS  Vipavska dolina, LAS Goričko 2020, LAS Pri dobrih ljudeh 2020, LAS Prlekija, LAS Med Snežnikom in Nanosom, LAS Krasa in Brkinov.

Partner na območju LAS STIK je: Občina Trebnje.

Opis projekta:

Projekt je namenjen uvedbi in nadgradnji kolektivnega sistema množične mobilnosti na območju 12 lokalnih akcijskih skupin in kar 28 občin v Sloveniji. Z digitalizacijo map, skupno aplikacijo ter aktivnostmi za integracijo z že obstoječimi kolesarskimi sistemi v Sloveniji bo trajnostna električna mobilnost dostopna uporabnikom tudi na do sedaj spregledanih območjih podeželja. Aktivnosti bodo približale trajnostno mobilnost in dostopnost do območij tudi ranljivim skupinam.

S certificiranjem kolesarjem prijaznih ponudnikov, izobraževanjem o uporabi električnih koles ter prenosom dobrih praks med območji LAS se bo zavedanje in ponudba za kolesarje tudi na območju LAS Gorenjska košarica dvignila na višjo raven. To bo vplivalo na povečanje trajnostnih oblik kolesarskega turizma, nova delovna mesta in prepoznavnost območja LAS. Ob povečanju dostopnosti do naravnih in kulturnih znamenitosti in novemu doživljanju le-teh se bo hkrati zmanjšal tudi vpliv na okolje, povečala raba učinkovite rabe energije, obnovljivih virov in znižale emisije CO2. Pripravljena bo tudi študija pozitivnih učinkov operacije in povezava vseh v skupno spletno in mobilno točko. Skupna promocija bo omogočila delitev projektnih vsebin med uporabnike.

Cilji projekta:

 • večja prepoznavnost kolesarskih poti na območju LAS, tudi z vidika podjetniške priložnosti in inovativne turistične ponudbe;
 • pozitiven vpliv na promocijo in prepoznavnost LAS;
 • večja turistična prepoznavnost območja LAS in razvoj turistične ponudbe.

Aktivnosti projekta:

 • Vodenje in koordinacija projekta;
 • Izdelava študije pozitivnih učinkov operacije na zdravje, vpliv na prostor, URE in emisije;
 • Svetovanje pri postopkih javnega naročila;
 • Dobava in montaža opreme za izposojo koles: Vzpostavitev štirih (4) postavljenih postaj za izposojo koles, ki vključujejo električna in navadna kolesa;
 • Prenos dobrih praks (z vključenimi ranljivimi skupinami) in pomoč ponudnikom (gostincem) za pridobitev certifikata »Kolesarjem prijazni ponudnik«;
 • Promocijske aktivnosti;
 • Celostna grafična podoba ter izdelava promocijskih elementov;
 • Dogovor vseh sodelujočih LAS-ov o možnosti enotne registracije (z enakim uporabniškim imenom) oz. 1 stopnja integracije na različnih območjih: Zasnova enotne platforme z enotno uporabniško izkušnjo, zasnova arhitekture podatkovnih baz, ki omogočajo za uporabnika nemoteno prehajanje;
 • Integracija obstoječih kolesarskih vsebin na mobilni aplikaciji in izdelava spletne strani kot nosilke informacij z obstoječih digitalnih virov;
 • Organizacija in izvedba zaključnega dogodka: Predvidena je organizacija skupnega dogodka na nacionalni ravni, ki bo predstavil način uporabe sistema, električnega kolesarstva na splošno ter ozaveščal o potrebnosti kvalitetne kolesarske infrastrukture na območjih operacije.

Rezultati projekta:

 • V aktivnosti so vključene osebe iz ranljivih skupin (mladi v šolah, ženske, starejši, brezposelnih);
 • Izdelana študija pozitivnih učinkov celotne operacije;
 • Izdelava skupne grafične podobe;
 • Postavljene 4 izposojevalnice koles na območju LAS STIK ;
 • Izvedena predstavitev dobrih praks ponudnikom za pridobitev certifikata »kolesarjem prijazni ponudnik«;
 •  Vzpostavljena nadgradnja aplikacije;
 •  Integrirani sistemi na enotno platformo z enotno uporabniško izkušnjo;
 •  Izdelava 2 promocijskih filmov, posneta 1 TV oddaja;
 •  Izdelan promocijski material, zaključni dogodek in izdelana spletna stran;
 •  Izmenjava izkušenj, pridobivanje novih znanj ter prenos dobre prakse med območji.

POVEZAVE: Več o instrumentu CLLD si lahko preberete na spletni strani Programa razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.si/sl/ in na spletni strani Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ENO JE POTREBNO - BARAGA IN ČIPKA KOT NITI SODELOVANJA (akronim BA-ČI)

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«

 

VREDNOST OPERACIJE:  53.508,24 €

ZNESEK SOFINANCIRANJA PO ODLOČBI ZA SOFINANCIRANJE Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP): 38.823,10 €

NAČIN FINANCIRANJA: Operacija je sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

AKRONIM: BA-ČI

TRAJANJE OPERACIJE: september 2018 – november 2019

STATUS OPERACIJE: v izvajanju

SODELUJOČI:
Prijavitelj:    Občina Trebnje
Partner:       Kulturno društvo Trebnje, sekcija Klekljarska skupina Žnurce

CILJI OPERACIJE:

 • Cilj izboljšanja kakovosti življenja starejših in drugih ranljivih skupin ter povečanja ozaveščenosti o medgeneracijskem sodelovanju, bomo dosegli z zazvoj podpornega okolja za izboljšanje kakovosti življenja starejših in drugih ranljivih skupin ter krepitvijo medgeneracijskega sodelovanja.

Operacija bo lokalno društveno dejavnost klekljanja in ustvarjanja čipke, ki je dediščinska, vendar ne izključno vezana na lokalno okolje, povezala z bogato lokalno dediščinsko zapuščino Ireneja Friderika Barage, skozi povezavo pa razvila inovativen program medgeneracijskih delavnic za izboljšanje socialnega vključevanja različnih ranljivih skupin in hkrati razvila tri inovativne lokalne produkte. Namen delavnic izhaja iz Baragovega vodilnega gesla »Eno je potrebno«, in sicer implicira, da je potrebna le medsebojna prostovoljna pomoč, druženje in predajanje znanja ter trud za socialno vključenost ranljivih skupin, ki so bile v Baragovem času Indijanci, danes pa so to starejši, mladi, ženske, Romi itd. S to aktivnostjo bomo odgovorili na potrebo območja po razvoj programov za aktivno preživljanje prostega časa in po povezovanju generacij.

Predlagana operacija zaradi široke prepoznavnosti imena in pomena slovitega F. I. Barage in potenciala, ki ga le-ta nosi za razvoj kulturnega turizma v občini, obsega tudi razvoj treh novih inovativnih produktov, povezanih z lokalnim okoljem, z namenom ohranjanja in revitalizacije snovne in nesnovne kulturne dediščine občine ter z namenom dviga prepoznavnosti območja.

Kot prvi inovativen produkt bo v sklopu prve aktivnosti v sodelovanju z zunanjim izvajalcem razvita Baragova rezina z detajlom čipke.

Kot drugi inovativen produkt se smatra glavna razstava Baragovo življenje, vpeto v čipko, ki bo najprej postavljena in odprta v Baragovi galeriji v Trebnjem, v drugi polovici projekta pa bo razstava gostovala v Žužemberku, Dolenjskih Toplicah in Stični. Razstavni eksponati bodo delno izdelani s strani KD Trebnje, sekcije Žnurce, čemur bo namenjeno izredno veliko število ur dela, delno pa bodo eksponati naročeni tudi pri zunanjih izvajalcih.

Kot tretji inovativen produkt se smatra zbornik črtic o Baragi, ki bo rezultat objavljenega literarnega natečaja, pripravljenega in koordiniranega s strani zunanjega strokovnega izvajalca. Rezultati natečaja in predstavitev zbornika bodo javnosti predstavljeni v sklopu ločenega dogodka, literarnega večera. S temi aktivnostmi bomo odgovorili na potrebo območja po promociji območja, plasiranju blagovnih znamk na trg in potrebo po ohranjanju dediščine.

AKTIVNOSTI:

 • Koordinacija in vodenje.
 • Promocija in obveščanje javnosti.
 • Razvoj in promocija Baragove rezine.
 • Razvoj celostne podobe operacije in oblikovanje in tisk promocijskega materiala.
 • Medgeneracijske klekljarske delavnice.
 • Izvedba literarnega natečaja na temo Barage.
 • Potopisno predavanje z otvoritvijo razstave slik in replik predmetov Po Baragovi poti v dvorani STIK, Trebnje.
 • Predavanje o nastanku Baragovega logotipa z otvoritvijo razstave Baraga in knjige v KPGT, Trebnje.
 • Otvoritev razstave Glina, Baraga in čipka v DSO Trebnje.
 • Otvoritev glavne razstave Baragovo življenje vpeto v čipko v Baragovi galeriji.
 • Gostovanje glavne razstave Baragovo življenje vpeto v čipko v Žužemberku, Dolenjskih Toplicah, Stični.

PRIČAKOVANI REZULTATI OPERACIJE:

 • 1 razvit inovativen program za medgeneracijsko povezovanje – program medgeneracijskih klekljarskih delavnic
 • 10 izvedenih delavnic (4 x v Trebnjem, 1 x v Žužemberku, 1 x v Dolenjskih Toplicah, 1 x v Ivančni Gorici in 1 x v Stični)
 • 50 udeležencev na delavnicah (5 udeležencev/delavnico)
 • 3 novo razviti produkti povezani z lokalnim okoljem (Baragova rezina, razstava Baragovo življenje, vpeto v čipko in zbornik s črticami kot rezultat literarnega natečaja)

POVEZAVE:
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
https://www.program-podezelja.si/sl/

 


__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ZDRAVO Z NARAVO (akronim: ŠMARNICA)

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«

 

VREDNOST OPERACIJE:  17.054,03 €

ZNESEK SOFINANCIRANJA PO ODLOČBI ZA SOFINANCIRANJE Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP): 13.228,37 €

NAČIN FINANCIRANJA: Operacija je sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

AKRONIM: ŠMARNICA

TRAJANJE OPERACIJE: oktober 2018 – september 2019

STATUS OPERACIJE: v izvajanju

SODELUJOČI:
Prijavitelj: Vinogradniško društvo "Lisec" Dobrnič
Partnerji:  Občina TrebnjeDruštvo vinogradnikov Dolenjske Toplice, Vinogradniško sadjarsko turistično društvo Debeli hrib, Bosepo d.o.o.

CILJI OPERACIJE:

 • Izboljšanje trženja lokalnih proizvodov in storitev, prepoznavnost območja z ohranjanjem kulturne dediščine na podeželju in razvojem dejavnosti za prosti čas, turizem in kulturo.
 • Ozaveščanje širše javnosti o pomenu pridelave in predelave šmarnice: Širšo javnost želimo ozavestiti o lastnostih šmarnice, zato bo v ta namen izvedena analiza soka, mošta in vina iz šmarnice. Rezultati analize bodo objavljeni tudi v knjigi. V primeru, da bodo rezultati analize pokazali, da šmarnica kot vino ni strupena za zdravje ljudi, bomo predlagali ustreznim inštitucijam, da se spremeni zakonodaja, v tej smeri, da bi se tudi kot vino šmarnica lahko tržilo. Z izvedbo delavnic pa bomo vzpodbujati tudi k naravni pridelavi grozdja.

 • Spodbujanje uporabe šmarnice in zelišč v kulinariki: Z izvedbo delavnic na območju LAS želimo razvijati različne možnosti uporabe šmarnice in zelišč v kulinariki in s tem spodbuditi razvoj novih produktov.

 • Zapisati vse o zgodovini, pomenu, pridelavi in predelavi šmarnice: Izdaja knjige o šmarnici. Namen publikacije je opisati šmarnico v preteklosti, izpostaviti zdravilne učinkovine, vzpostaviti predelavo brez agresivnih učinkovin ter možnosti uporabe v kulinariki. V tej knjigi bodo objavljeni tudi rezultati analize šmarnice, ki jih bo opravila Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo. Potreba je po ozaveščanju širše javnosti o lastnostih te rastline. Izdana bo knjiga z namenom, da se šmarnico predstavi tako lokalnemu prebivalstvu kot širši javnosti. 

 • Spodbujanje lokalne samooskrbe in vzpostavljanje novih tržnih poti: Z razvojem novih produktov želimo vzpodbuditi pridelavo lokalnih izdelkov za trženje.

Na podlagi delavnic oziroma izobraževanj bodo lokalni prebivalci pridobili znanje o boljšem izkoriščanju naravnih danosti območja. S tem bomo vplivali na varovanje naravne in kulturne dediščine.  Glede na to, da je v velikem porastu opuščanje vinogradov zasajenih s šmarnico ter glede na to, da je sajenje žlahtne trte v zelo majhnem porastu, bomo s to operacijo dali možnost vinogradnikom, da nadaljujejo z vzgojo trte in predelajo grozdje za druge koristne namene. Pomemben rezultat te operacije bo tudi, da se vinogradniško območje ne bo v tako hitrem trendu spreminjalo v počitniško oziroma stanovanjsko območje. S tem, ko vinogradniki niso več zainteresirani obdelovati vinograde, jih prodajo, kupci teh parcel pa se nimajo namena ukvarjati oziroma nadaljevati z vzgojo vinograda ter ga uničijo. Zemljišče pa spremenijo v počitniški del s pripadajočimi objekti ter vrtovi.

Na podlagi izobraževanj bodo lokalni prebivalci imeli možnost pridobiti znanje o možnostih samooskrbe.

Znani bodo rezultati na podlagi opravljenih analiz iz soka, mošta in vina, pridobljenih iz grozdja šmarnica, na osnovi katerih bo možno ovrednotiti šmarnico kot vino. Te analize bo opravila fakulteta, ki ima ustrezne reference.

Vse o zgodovini šmarnice, njenih koristnih, celo zdravilnih učinkovinah ter odstiranja tabujev glede škodljivosti in zakaj vinogradniki vztrajajo pri vzgoji le-te, pa bo napisano v knjigi. Prav tako bodo v tej knjigi prikazani vsi rezultati analiz o soku, moštu in vinu, predelanih iz grozdja, ki jih bo opravila ustrezna inštitucija.

Operacija bo prispevala k prepoznavnosti območja po tovrstnosti predelave – dodatni ponudbi obiskovalcem turizma v zidanicah – zelena turistična točka.

AKTIVNOSTI:

 • Koordinacija in vodenje.
 • Ozaveščanje.
 • Promocija in obveščanje javnosti.
 • Šmarnica in zelišča v kulinariki.
 • Analiza šmarnice.
 • Knjiga o šmarnici.
 • Razvoj novih izdelkov.

REZULTATI OPERACIJE:

 • 4 novi produkti (sok, marmelada, eterično olje in tinkture), 1 analiza lastnosti šmarnice (v primeru pozitivnih rezultatov, da vino iz grozdja šmarnica ni zdravju škodljivo in da je primerno za trženje, pa bo nov izdelek tudi vino šmarnica).
 • 1 nova knjiga.
 • 12 izvedenih delavnic (2 za ozaveščanje o ohranitvi zasajenih površin vinogradov, varovanju okolja, vzgajanju trte okolju prijazno in 4 delavnice o izdelavi novih produktov).
 • 30 udeležencev na delavnicah.

POVEZAVE:
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
https://www.program-podezelja.si/sl/

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

INFORMIRANJE IN OZAVEŠČANJE O POTENCIALU UČINKOVITE RABE ENERGIJE IN OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE ZA SONARAVNI RAZVOJ (AKRONIM: in.OVE.in.URE)  

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«
 

Na drugem Javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2017 - EKSRP je bila potrjena tudi operacija Informiranje in ozaveščanje o potencialu učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije za sonaravni razvoj (in.OVE.in.URE), ki jo je prijavil Inštitut INOVEKS. Operacija bo tekom delavnic oziroma seminarjev ozaveščala javnost o potencialu OVE in URE. S tem bo operacija prikazala kako se lahko z racionalnejšim ravnanjem posameznika in družbe pripomore k zmanjšanju končne rabe energije stavb.

Sodelujoči:

PrijaviteljInštitut za obnovljive vire energije in učinkovito rabo energije, INOVEKS d.o.o.

Partnerji:

Trajanje operacije: oktober 2018 – september 2019, operacija bo izvedena v eni fazi.

Predvidene aktivnosti:

Animacija: 
Prek občinskih medijev (spletne strani, časopisi, revije, elektronske novice, Facebook, Twitter) in strani MojaObcina.si se bo pričelo s komuniciranjem z vsebinami na temo URE in OVE ter seznanili javnost z načrtovanimi delavnicami. Javnost bo pozvana, da prek spletnega obrazca pošlje vprašanja glede svojih obstoječih in prihodnjih izzivov, ki bodo v omejenem obsegu obravnavana in predstavljena tudi v strokovnih člankih.
Spletna stran: V podporo komunikaciji in dodatnemu informiranju javnosti bo razvita spletna stran (podstran) na domeni glavnega partnerja (inoveks.si). Ta stran bo predstavljala pristajalno stran za vse promocijske aktivnosti (Facebook oglaševanje, Google Adwords oglaševanje) in dopolnjevala ter obogatila prispevke v klasičnih tiskanih medijih.

Delavnice: 
V okviru operacije bodo v vseh štirih občinah izvedene delavnice z različnimi vsebinami. Eno vsebino delavnice bi izvedli največ dvakrat v različnih krajih - Ivančna Gorica, Trebnje, Žužemberk, Dolenjske Toplice.
Strokovni članki: V okviru operacije bodo napisani strokovni članki v katerih bo obravnavana tematika, ki jo bo posredovala javnost, primeri dobre prakse pri uvajanju URE in OVE ter splošna in aktualna tematika. Na ta način se bo spodbudilo širšo javnost k razmišljanju o URE in OVE.

Strokovne novice: 
V okviru operacije bo napisano večje število kratkih strokovnih novic ali predstavitev primerov dobre prakse, v katerih bo obravnavana aktualna tematika, ki jo bomo prek spletnih medijev usmerili na širšo javnost k razmišljanju o URE, OVE in sonaravnemu razvoju. Na ta način se bo spodbudilo širšo javnost u k razmišljanju o zamenjavi obstoječih energijsko neučinkovitih generatorjev toplote in ogrevalnih sistemov s sodobnimi, energijsko varčnimi ogrevalnimi sistemi… S kratkimi novicami ter razlagami o osnovnih pojmih glede URE in OVE se bo predstavilia Tematika tudi najmlajšim in s tem pripomogli pri osveščanju najmlajših ter s tem pripomogli k razmišljanju o sonaravnem razvoju ter prehodu v družbo s kroženjem ogljika ob hkratnem poudarku na lokalni samooskrbi.

Predvideni rezultati operacije:

 • izvedba 10 delavnic,
 • 15 strokovnih člankov (v katerih bo obravnavana tematika, ki jo bo posredovala javnost, primeri dobre prakse pri uvajanju URE in OVE ter splošna in aktualna tematika),
 • 30 kratkih strokovnih novic ali predstavitev primerov dobrih praks.

POVEZAVE:
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
https://www.program-podezelja.si/sl/

 

galerijaGalerija