E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja

Natisni Nazaj na seznam

IZGRADNJA GOZDNIH CEST VELIKA LOKA-MLAČNE IN MLAČNE-PLUSKA Z ODSEKOM 54

IZVAJANJE 2018
STATUS Zaključeno
VREDNOST PROJEKTA 123.515,56 EUR
LASTNA SREDSTVA
 • Občina Trebnje / 49.405,89 EUR
SOFINANCIRANJE
 • EKSRP / 37.054,41 EUR
 • MKGP / 12.351,47 EUR
 • KS Velika Loka / 24.703,78 EUR

NAZIV OPERACIJE
Občina Trebnje je že v prvi polovici leta 2017 skupaj s KS Velika Loka pristopila k pripravi projekta izgradnje gozdnih cest Velika Loka–Mlačna in Pluska–Mlačne z odsekom 54 in prejela sredstva iz  naslova operacije »Ureditev gozdne infrastrukture«,  podukrepa 4.3. »Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020.


POVZETEK
Za zvedbo investicije je Občina Trebnje uspešno kandidirala na javnem razpisu za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2017 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Postopek pridobivanja soglasij lastnikov je bil dolgotrajen in ne vedno enostaven, vendar smo skupaj s predstavniki KS Velika Loka uspešno pridobili vsa soglasja za skupno več kot 35 parcel. 

Izbrani izvajalec TGM Zupančič d. o. o., ki je bil v delo uveden sredi septembra, je dela v skladu s pogodbenimi obveznostmi in v zastavljenem roku že končal, primopredaja pa je bila izvedena decembra 2018. Gozdne ceste imajo širino vozišča 3,5–4 metre, vozišče je izdelano s tamponskim drobljencem v debelini 20-35 cm, povprečni naklon ceste je 5 %, maksimalni naklon pa znaša 12 % v osrednjem delu trase. Ceste so opremljene z razširjenimi obračališči in nakladalnimi površinami, kar omogoča lastnikom zemljišč lažje nakladanje in spravilo lesa. Poseg izgradnje novih cest se je izvedel okolju prijazno z majhnimi vplivi na okolje. Brežine so se uredile na način za čimprejšnjo ozelenitev z gozdnim rastjem. Z izgradnjo gozdnih cest se je omogočil kvaliteten dostop do gozdnih parcel. S tem se je izboljšala funkcionalnost zemljišč, gozdne ceste pa bodo služile tudi za rekreativne dejavnosti okoliškim prebivalcem in obiskovalcem.

Projekt, pri katerem smo morali biti in eni in drugi vztrajni, potrpežljivi in zelo aktivni, lahko smatramo za primer dobre prakse uspešnega sodelovanja s krajevno skupnostjo.


CILJI 

S sredstvi, pridobljenimi na tem javnem razpisu, smo dosegli naslednje cilje:

 • zgradili dve novi gozdni cesti v skladu z izdelanima načrtoma, in sicer gozdna cesta Velika Loka – Mlačna v skupni dolžini cca 3.200 m in gozdna cesta Pluska – Mlačna z odsekom 54 pa v skupni dolžini cca 1.900 m,
 • povečali odprtost gozdov,
 • izboljšali možnost trajnostnega gospodarjenja z gozdovi,
 • uredili pogoje za gospodarjenje z gozdom, posebej za rampanje, manipulacijo in skladiščenje lesa,
 • uredili kvaliteten dostop do gozdnih parcel,
 • skrajšali spravilnie razdalje in s tem spravilne stroške,
 • povečali varnost pri delu v gozdu.

Gozdna cesta ima lahko pomen tudi za rekreativne dejavnosti lokalne skupnosti (pohodnike, rekreativce, kolesarje, konjenike…), predstavljala pa dober dostop tudi iz vidika protipožarnega varstva gozdov, saj je v področju precej iglastih gozdov.


PRIČAKOVANI REZULTATI

 • Izvajanje sečnje in spravila lesa iz do sedaj nedostopnih območij gozda.
 • Bolj varno delo v gozdu.
 • Skrajšanje spravilnih razdalj in s tem spravilnih stroškov.
 • Višji prihodek in dohodek na kmetijah, katere gozdne parcele je odprla gozdna cesta.
 • Izboljšanje dostopa za protipožarno varstvo gozdov.

SKUPNA VREDNOST OPERACIJE Z VIRI FINANCIRANJA
Celotna investicijska vrednost operacije je v višini 112.799,60 (brez DDV) oz. 123.515,56 EUR (z DDV) in zajema gradbena dela, nadzor gradnje ter izdelavo varnostnega načrta z nadzorom varnosti.

Investicija je sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in proračuna Republike Slovenije (Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano).
 
Sofinanciranje s strani ministrstva in EU je v višini 50% upravičenih stroškov in znaša 49.405,89 EUR (z DDV). Občina Trebnje je iz lastnega proračuna za investicijo zagotovila 49.405,89 EUR (z DDV), Krajevna skupnost Velika Loka pa 24.703,78 EUR (z DDV). 
 
Viri financiranja so tako sledeči:

MKGP* (EKSRP)

37.054,42 EUR z DDV

MKGP* (proračun RS)

12.351,47 EUR z DDV

KS VELIKA LOKA

24.703,78 EUR z DDV

OBČINA TREBNJE

49.405,89 EUR z DDV

SKUPNA VREDNOST

123.515,56 EUR (z DDV)

*Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


Gradnja gozdne ceste je potekala v obdobju september - november 2018. Dela so bila zaključena novembra 2018.

 

 

Povezane objave:

 

Galerija