ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

10.04.2024 JAVNI POZIV za sofinanciranje organizacije večjih prireditev in dogodkov, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Občine Trebnje za leto 2024

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2024 (Uradni list RS, št. 131/23); ob upoštevanju Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/23 in 12/24), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23) ter 8. in 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14, 65/14 – popr., 161/22) Občina Trebnje objavlja

 

 

JAVNI POZIV

za sofinanciranje organizacije večjih prireditev in dogodkov,

ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Občine Trebnje za leto 2024

 

                                   

I.          PREDMET JAVNEGA POZIVA

 

(1) Predmet javnega poziva je sofinanciranje večjih prireditev in dogodkov, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Občine Trebnje in prispevajo k promociji Občine Trebnje (v nadaljevanju: občina) ter večajo njeno prepoznavnost v lokalnem in državnem okolju.

(2) Občina bo prireditve in dogodke v okviru tega javnega poziva podpirala v skladu z naslednjimi cilji:

- podpora organizacijam, skupinam in posameznim ustvarjalcem, ki delujejo na območju občine in pomembno prispevajo k razvoju in prepoznavnosti občine,

- prispevek k promociji občine,

- večanje prepoznavnosti občine v lokalnem in državnem okolju,

- dopolnjevanje kulturnega, športno-rekreacijskega in družabnega življenja v občini,

- revitalizacija javnih površin in vzpostavljanje novih prizorišč v občini.

(3) Obravnavane bodo vloge za prireditve in dogodke, ki se bodo izvajali in zaključili v letu 2024.

 

 

II.         UPRAVIČENCI

 

(1) Pravico do sofinanciranja večjih prireditev in dogodkov v letu 2024 imajo:

- zavodi, društva in druge nevladne organizacije, ki z vpisom v  register, ustrezno evidenco ali ustrezni razvid ali na podlagi zakona pridobijo status pravne osebe in imajo sedež v občini;

- zavodi, društva in druge nevladne organizacije s statusom pravne osebe, s sedežem izven občine, ki organizirajo in izvedejo prireditev ali dogodek na območju občine.

 

 

III.        DODATNE ZAHTEVE IN POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM POZIVU

 

(1) Prireditve in dogodki, ki bodo sofinancirani skladno s tem pozivom, morajo izpolnjevati še naslednje pogoje:

- izvedba na območju občine ali pa morajo ustvarjalci oziroma organizatorji izhajati iz občine, če gre za prireditev ali dogodek, ki bo izvedena izven občine,

- izvajali in zaključili se bodo v letu 2024,

- niso predmet drugih financiranj iz proračuna občine za leto 2024,

- morajo biti odprti in dostopni širšemu krogu obiskovalcev,

- pregledna in jasna konstrukcija prihodkov in odhodkov ter zagotovljeni drugi viri financiranja,

- zaprošeni znesek sofinanciranja za posamezno prireditev ali dogodek ne presega 50% celotne predvidene vrednosti prijavljene prireditve ali dogodka,

 - morajo imeti zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev prijavljene prireditve, dogodka.

(2) Prijavitelji morajo imeti sedež na območju občine najmanj 2 leti, všteto od dneva zaključka prijavnega roka nazaj. Izjemoma lahko imajo sedež na območju občine najmanj 1 leto od dneva zaključka prijavnega roka nazaj, in sicer tisti prijavitelji, ki so v zadnjem triletnem obdobju dosegli izjemne in vidne, dokazljive uspehe.

(3) Prijavitelji, ki imajo z občino neurejena pogodbena razmerja ali neporavnane obveznosti, niso upravičeni do sofinanciranja po tem javnem pozivu.

(4) Prijave, ki so bile med izbranimi prijavitelji v preteklem letu, pa prijavljenih prireditev, dogodkov brez opravičljivih razlogov, ali niso realizirali ali niso pravočasno pisno sporočili spremenjenega datuma izvedbe, ali niso oddali zaključnega poročila, ne bodo upoštevane.

(5) Prijavitelj lahko prijavi eno prireditev ali dogodek.

(6) Prijavitelji morajo predložiti vlogo v razpisnem roku, v skladu z zahtevami tega javnega poziva in na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami oz. dokazili, ki so navedeni v njej. Prijavitelji morajo uporabljati podatke iz uradnih evidenc.

 

 

IV.       MERILA IN KRITERIJI ZA OCENJEVANJE IN VREDNOTENJE VLOG

 

 

KAKOVOST, PREGLEDNOST IN IZVIRNOST PRIREDITVE, DOGODKA

do 40 točk

 

Obrazložitev in utemeljitev projekta (strnjena in celovita predstavitev, datum in lokacija izvedbe prireditve, dogodka) (do 15 točk),

promocija in prepoznavnost občine z oglaševanjem v medijih in družbenih omrežjih (do 5 točk)

do 20 točk

 

Dostopnost prireditve, dogodka:

-          večjemu številu obiskovalcev (do 10 točk)

-          dostopen in namenjen je ožji skupini ljudi (do 5 točk)

do 10 točk

 

Organizacijska zahtevnost

do 10 točk

 

POMEN PRIREDITVE, DOGODKA ZA PROMOCIJO IN PREPOZNAVNOST OBČINE IN NJENIH USTVARJALCEV

do 20 točk

 

manjši vpliv (do 10 točk)

 

 

velik vpliv (do 20 točk)

 

 

PREGLEDNOST, EKONOMIČNOST IN REALNOST FINANČNE KONSTRUKCIJE PRIREDITVE, DOGODKA

do 10 točk

 

predvideni stroški so realni, skladni z načrtovanimi dejavnostmi in podrobno utemeljeni

 

 

PRIREDITEV, DOGODEK JE USMERJEN V REVITALIZACIJO JAVNIH POVRŠIN IN VZPOSTAVLJANJE NOVIH PRIZORIŠČ NA OBMOČJU OBČINE

 

do 10 točk

 

REFERENČNOST

do 20 točk

 

kakovost, odmevnost dogodkov prijavitelja v obdobju zadnjih petih let, tradicionalnost prireditve ali dogodka

 

 

 

V.        VREDNOTENJE VLOG

 

(1)  Merila za ocenjevanje so določena v točkah. Najvišje možno število točk je 100, vrednost točke glede na razpoložljiva proračunska sredstva pa znaša 20,00 EUR .

(2)  Sofinancira se največ do 50% celotne predvidene vrednosti prireditve ali dogodka in hkrati ne več kot znaša zaprošeni znesek sofinanciranja.

(3)  Prijave bodo pregledane in ocenjene, ali izpolnjujejo obvezne kriterije. Na podlagi izpolnjevanja obveznih kriterijev bo predlagana višina sredstev za sofinanciranje posamezne prireditve ali dogodka.

 

 

VI.       VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV

 

(1)  Okvirna višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu Občine Trebnje za leto 2024 in je  namenjena za predmet tega javnega poziva, znaša do 10.000,00 EUR. Poziv je odprt do porabe sredstev.

 

VII.      ROK IN NAČIN PRIJAVE, OBRAVNAVA PRIJAV

 

(1) Javni poziv je odprt do porabe sredstev. Za pravočasno oddano šteje prijava, ki bo prispela na sedež občine: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, v času, ko bo javni poziv odprt oziroma najkasneje do 16. 10. 2024.

(2) Vloge, ki bodo prispele po skrajnem roku za predložitev vlog (prijav) ter vloge, ki bodo prispele pred skrajnim rokom za predložitev vloge, vendar v času, ko bodo proračunska sredstva že porabljena, ne bodo obravnavane.

(3) Prijavitelji lahko svoje prijave oddajo tekom celotnega obdobja odprtega javnega poziva, saj se bodo prijave obravnavale v več zaporednih terminih (mesečno), vse do porabe sredstev oz. do skrajnega roka za predložitev vloge. V primeru porabe proračunskih sredstev pred skrajnim rokom za predložitev prijav, bo občina objavila obvestilo o zaključku javnega poziva.

(4) Prijava na javni poziv mora biti oddana na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del javnega poziva;  biti mora čitljiva, na ustreznih mestih podpisana in žigosana. Prijavi je potrebno priložiti parafiran vzorec pogodbe o sofinanciranju organizacije prireditve ali dogodka.

(5) Vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem iz tega poziva, bodo s sklepom zavržene oziroma zavrnjene in ne bodo obravnavane v postopku za dodelitev finančnih sredstev iz tega poziva. Prijavitelji, ki bodo oddali formalno nepopolne prijave, bodo pozvani k dopolnitvi. Prijave, ki ne bodo dopolnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom zavržene.

(6) S strani strokovne komisije bo opravljeno vrednotenje popolnih prijav po kriterijih iz javnega poziva,  ob upoštevanju pogojev, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji.

(7) Županja Občine Trebnje bo v 8 dneh po odpiranju prijav, na podlagi predloga strokovne komisije izdala sklep o izboru, višini in namenu odobrenih sredstev izbranemu prijavitelju. Zoper izdani sklep ni dovoljena pritožba, temveč je dopustna tožba v upravnem sporu.

 

 

VIII.     POGOJI ZA IZPLAČILO ODOBRENIH SREDSTEV

 

(1) Izbranim prejemnikom sredstev bo izdan sklep o izboru, hkrati bodo pozvani tudi k podpisu pogodbe o sofinanciranju za leto 2024, v kateri bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev. Če se prejemnik v roku 8 dni od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.

(2) Dodeljena sredstva bodo izbranim prijaviteljem izplačana v roku 30 dni po prejemu e-zahtevka in predložitvi popolnega finančnega in vsebinskega zaključnega poročila. Zaključno poročilo mora biti poslano najkasneje v roku 30 dni po zaključku prireditve, dogodka. Predlagatelj mora zaključnemu poročilu priložiti gradiva (kot npr. letake, časopisne članke, nosilce podatkov, razne materiale objav ipd.) kot dokazilo o realiziranem dogodku, prireditvi. Če zaključno poročilo ni predloženo v postavljenem roku, se pogodba razveže. V primeru objektivnih razlogov, ki jih je treba verodostojno izkazati in občino o tem nemudoma pisno obvestiti, se rok za oddajo zaključnega poročila lahko podaljša.

(3) Prijavitelj mora občino pisno obvestiti tudi o morebitni spremembi termina izvedbe prireditve, dogodka, projekta in sicer najkasneje v roku 5 dni od nastanka objektivnega razloga za spremembo. Če sprememba načrtovanega termina ni sporočena na način in v zahtevanem roku, pogoji za izplačilo dodeljenih denarnih sredstev niso izpolnjeni. Objektivni razlogi so praviloma le takšne okoliščine ali ovire, ki jih prijavitelj ni mogel predvideti niti preprečiti in se ne morejo pripisati njegovi krivdi.

(4) Občina ima pravico kadarkoli v obdobju od izdaje sklepa o izboru do 3 let po izplačilu denarnih sredstev iz tega javnega poziva preveriti namensko porabo sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbe prireditve, dogodka z določili tega javnega razpisa in veljavnimi predpisi. V primeru ugotovljenih kršitev določil javnega poziva, pogodbe ali predpisov, nenamenske porabe sredstev ali v primeru, da so bile s strani prejemnika sredstev dane neresnične oziroma zavajajoče izjave ali dokumenti, je prejemnik sredstev dolžan občini vrniti vsa prejeta denarna sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljenih sredstev.

 

 

IX. OBJAVA POZIVA IN PRIJAVNI OBRAZCI

 

Javni poziv se objavi na spletni strani Občine Trebnje www.trebnje.si. Prijavni obrazci so od dneva objave do izteka prijavnega roka na voljo na spletni strani Občine Trebnje, www.trebnje.si, pod zavihkom Javne objave in razpisi.

 

 

Številka: 410-44/2024-2

 

Datum: 10. 4. 2024

 

 

 

 

                                                                                                   Mateja POVHE, l.r.

                                                                                                         Županja

 

 

 

 

sekcija datotekePriponke