ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

01.03.2024 JAVNI RAZPIS ZA IZBOR JAVNIH KULTURNIH PROGRAMOV IN KULTURNIH PROJEKTOV, KI JIH BO V LETU 2024 SOFINANCIRALA OBČINA TREBNJE

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP), Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg), Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2024 (Uradni list RS, št. 131/23) in Pravilnika o postopkih in merilih za vrednotenje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 22/06, 37/09 in 81/16), Občina Trebnje objavlja

JAVNI RAZPIS

za izbor javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2024 sofinancirala Občina Trebnje 

1. Naziv in sedež naročnika:

OBČINA TREBNJE, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, telefon: 07/348-11-00, e-naslov: obcina.trebnje@trebnje.si

2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:

I. javni kulturni programi (JKP) in

II. javni kulturni projekti:

     B - varstvo kulturne dediščine,

     C - javne kulturne prireditve,

     D - založništvo,

     E - nakup opreme in osnovnih sredstev,

     F - izobraževanje,

     G - materialni stroški zvez kulturnih društev

III. zagotavljanje prostorskih pogojev delovanja za Baragovi spominski sobi

3. Na javni razpis lahko oddajo vloge:

-          za področja: javni kulturni programi (JKP), C, D in F se lahko prijavijo društva, zveze, ustanove, skladi, zavodi, klubi, gospodarske družbe in druge organizacije, registrirane oz. ustanovljene za izvajanje kulturne dejavnosti (izjemoma izvajalci lahko tudi niso registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti, če so njihovi kulturni projekti v javnem interesu Občine Trebnje); posamezniki, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo; javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja za obseg dejavnosti na področju kulture, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda,

-          za področje B: lastniki ali upravljavci nepremične kulturne dediščine, ki se nahaja na območju občine Trebnje in ima status kulturnega spomenika,

-          za področje E: izvajalci, ki redno, vsakoletno in trajno izvajajo javne kulturne programe in redno vsakoletno organizirajo javne kulturne prireditve v domačem kraju in občini ter na njih s svojo dejavnostjo tudi aktivno sodelujejo,

-          za področje G: zveze kulturnih društev in izvajalci kulturnih dejavnosti, ki delujejo v interesu večine kulturnih društev v Občini Trebnje,

-          za zagotavljanje prostorskih pogojev delovanja za Baragovi spominski sobi: fizične osebe, ki zagotavljajo prostorske pogoje za delovanje in dostopnost Baragove domačije ter spominskih sob za javnost.

4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu:

Na javni razpis lahko oddajo vloge prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

-          da se prijavijo na javni razpis na predpisanih obrazcih in v določenih rokih,

-          da izkažejo na predpisanih obrazcih zaprto finančno konstrukcijo za prijavljen javni kulturni program ali kulturni projekt,

-          da imajo sedež oz. stalno prebivališče v Občini Trebnje (izjemoma se lahko sofinancira tudi kulturne projekte izvajalca, ki nima sedeža v Občini Trebnje, če so kulturni projekti v javnem interesu Občine Trebnje),

-          delujejo na področju kulture najmanj eno leto,

-          imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo javnega kulturnega programa ali kulturnega projekta,

-          da so v preteklih letih redno izpolnjevali pogodbene obveznosti, če so prejeli sredstva iz proračuna Občine Trebnje,

-          za posameznike, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije, je pogoj, da imajo stalno prebivališče v Občini Trebnje,

-          da izkažejo nepridobitni značaj javnega kulturnega programa ali kulturnega projekta, s katerim kandidirajo za sofinanciranje iz javnih sredstev.

5. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev

Za ocenjevanje javnih kulturnih programov bodo upoštevana naslednja merila in kriteriji: vrednotenje kulturnih izvajalcev glede na posamezno vrsto kulturne dejavnosti, glede na kakovost izvedbe programa, glede na število sekcij ter število aktivnih članov in glede na število nastopov na javnih prireditvah.

Za ocenjevanje projektov s področja varstva kulturne dediščine bodo upoštevana merila in kriteriji: ovrednotenje kulturnega spomenika, stopnja ogroženosti spomenika zaradi človeških ali drugih zunanjih vplivov, izdelana izvedbena dokumentacija, pomembnost projekta za vlogo v javnem dogajanju in za popularizacijo spomenika, zagotovljena lastna finančna sredstva, sofinanciranje iz državnih in evropskih virov.

Za ocenjevanje javnih kulturnih prireditev bodo upoštevana naslednja merila in kriteriji: raven prireditve, število nastopajočih, delež zagotovljenih lastnih sredstev, število obiskovalcev, tradicionalnost, pomen prireditve za širši kulturni prostor, vzpostavitev vzvodov za partnerstvo.

Na področju založništva bodo upoštevana naslednja merila in kriteriji: vsebinska tematika, število izvodov, obseg edicije, delež zagotovljenih lastnih sredstev, izvirnost avtorskega dela, umetniška in kakovostna vrednost.

Pri nakupu opreme in osnovnih sredstev bodo upoštevana naslednja merila in kriteriji: delež zagotovljenih lastnih sredstev, kakovostni nivo produkcije oz. izvedbe programov predlagatelja, število uporabnikov, ki jim je kulturni program/projekt namenjen, vrsta kulturne dejavnosti in namen opreme, število članov oz. sekcij izvajalca.

Pri izobraževanju se bodo sofinancirali stroški kotizacije za izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov in članov kulturnih društev. 

Pri materialnih stroških zvez ter izvajalcev kulturnih dejavnosti, ki delujejo v interesu večine kulturnih društev, se bodo sofinancirali materialni stroški, nastali v zvezi z administrativnimi, finančnimi in računovodskimi deli, stroški strokovne literature in promocijskega materiala.

Pri zagotavljanje prostorskih pogojev delovanja za Baragovi spominski sobi se bodo sofinancirali materialni stroški, nastali v zvezi z zagotavljanjem dostopnosti Baragove domačije in dveh spominskih sob za javnost.

Podrobnejše ocenjevanje po navedenih merilih in kriterijih je določeno s Pravilnikom o postopkih in merilih za vrednotenje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Trebnje.

6. Skupna višina sredstev, ki je zagotovljena z Odlokom o proračunu Občine Trebnje za leto 2024 za sofinanciranje posameznih vsebin javnega razpisa znaša 59.050 EUR, oz. po posameznih vsebinah javnega razpisa:

-          javni kulturni programi (JKP), okvirno 21.000 EUR,

-          varstvo kulturne dediščine (B), okvirno 5.000  EUR,

-          javne kulturne prireditve (C), okvirno 25.500 EUR,

-          založništvo (D), okvirno 1.800 EUR,

-          nakup opreme in osnovnih sredstev (E), okvirno 3.000 EUR,

-          izobraževanje (F), okvirno 1.000 EUR,

-          materialni stroški zvez ter izvajalcev kulturnih dejavnosti, ki delujejo v interesu večine kulturnih društev (G), okvirno 1.000 EUR,

-          zagotavljanje prostorskih pogojev delovanja za Baragovi spominski sobi, okvirno 750 EUR.

Prijavitelj je seznanjen in soglaša z možnostjo uvedbe ukrepa proporcionalnega zmanjšanja pravic porabe dodeljenih sredstev do višine 5%, skladno z Odlokom o proračunu Občine Trebnje za leto 2024.

7. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena:

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2024, v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.

8. Prevzem razpisne dokumentacije:

Razpisna dokumentacija je na voljo takoj po objavi tega razpisa na spletni strani Občine Trebnje:  http://www.trebnje.si/.

9. Rok in način predložitve vlog:

Vloge na javni razpis morajo biti predložene najkasneje do 3. aprila 2024 do 17. ure. Vloga mora biti do roka dostavljena na Občino Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, ne glede na način oddaje vloge. Vloga, ki prispe po poteku roka, je prepozna. Vloge, izpolnjene na razpisnih obrazcih morajo biti z vsemi zahtevanimi prilogami dostavljene v zaprti kuverti, s pripisom »VLOGA NA JR KULTURA 2024, PODROČJE: _____________» (navedba osnovnega razpisnega področja, kot npr.: varstvo kulturne dediščine, založništvo…). Če se prijavitelj prijavlja na več razpisnih področij, mora navesti vsa področja. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloge, ki bodo prispele po roku, se ne bodo odpirale in bodo vrnjene prijavitelju. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter kriteriji javnega razpisa.

10. Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa:

Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom zavržene. Strokovna komisija bo opravila vrednotenje popolnih vlog po merilih in kriterijih iz javnega razpisa. Občinska uprava bo prijaviteljem izdala obvestila o višini sofinanciranja oz. o zavrnitvi posameznih javnih kulturnih programov in kulturnih projektov. V roku 8 dni od prejema obvestila se bodo lahko prijavitelji izjavili o predlogu strokovne komisije. Na podlagi predloga strokovne komisije bo županja izdala izvajalcem odločbo o izboru oz. o zavrnitvi posameznih javnih kulturnih programov in projektov. Na izdano odločbo ne bo pritožbe, možen bo upravni spor. Z izbranimi izvajalci javnih kulturnih programov in projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe programov in projektov ter glede sofinanciranja izbranega programa v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev. Če se spremeni višina proračunskih postavk, na katerih so sredstva tega razpisa, se naročnik in izvajalec z aneksom dogovorita za spremembo obsega pogodbenih nalog oziroma za spremembo dinamike plačil.

11. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Aleksandra Stritar, telefon 07/ 348-11-26, e-pošta: aleksandra.stritar@trebnje.si.     

 

Številka: 619-2/2024-2                                                                  Županja

V Trebnjem, dne 29. 2. 2024                                                  Občine Trebnje                                                                     

                                                                                                    Mateja Povhe l.r.

sekcija datotekePriponke