ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

28.11.2023 JAVNI RAZPIS ZA PRODAJO NEPREMIČNIN Z JAVNIM ZBIRANJEM PONUDB ZA MLADE IN MLADE DRUŽINE

Številka: 478-0012/2023

Datum: 27. 11. 2023

 

 

                                                 R A Z P I S N A   D O K U M E N T A C I J A

JAVNI RAZPIS ZA PRODAJO NEPREMIČNIN Z JAVNIM ZBIRANJEM PONUD ZA MLADE IN MLADE DRUŽINE

 

                                                                        POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, zemljiškoknjižni lastnik, zbira ponudbe za prodajo nepremičnin:

Stanovanjska soseska Dobrava

Zap.

št.

NEPREMIČNINA

 

Površina

Izklicna cena brez DDV v EUR

1

katastrska občina 1431 DOBRNIČ parcela 107/5 (ID 7323751)

869 m2

27.808,00

2

katastrska občina 1431 DOBRNIČ parcela 107/4 (ID 7323748)

723 m2

23.136,00

3

katastrska občina 1431 DOBRNIČ parcela 107/3 (ID 7323749)

700 m2

22.400,00

4

katastrska občina 1431 DOBRNIČ parcela 107/9 (ID 7323743)

886 m2

28.352,00

5

katastrska občina 1431 DOBRNIČ parcela 107/17 (ID 7323739)

767 m2

24.544,00

6

katastrska občina 1431 DOBRNIČ parcela 107/18 (ID 7323738)

838 m2

26.816,00

7

katastrska občina 1431 DOBRNIČ parcela 107/19 (ID 7323737)

763 m2

24.416,00

8

katastrska občina 1431 DOBRNIČ parcela 107/2 (ID 7323746)

748 m2

23.936,00

9

katastrska občina 1431 DOBRNIČ parcela 107/15 (ID 7323733)

1264 m2

40.448,00

10

katastrska občina 1431 DOBRNIČ parcela 107/14 (ID 7323734)

817 m2

26.144,00

11

katastrska občina 1431 DOBRNIČ parcela 107/13 (ID 7323735)

800 m2

25.600,00

12

katastrska občina 1431 DOBRNIČ parcela 107/12 (ID 7323736)

736 m2

23.552,00

13

katastrska občina 1431 DOBRNIČ parcela 107/11 (ID 7323744)

842 m2

26.944,00

14

katastrska občina 1431 DOBRNIČ parcela 107/10 (ID 7323745)

952 m2

30.464,00

15

katastrska občina 1431 DOBRNIČ parcela 107/1 (ID 7323747)

846 m2

27.072,00

 

Izhodiščna cena ne vključuje 22% DDV-ja, ki ga poravna kupec.

Nepremičnine se nahajajo na območju, ki ga ureja Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za »stanovanjsko sosesko v vasi Dobrava(DOB-015 SS)« (Uradni list RS, št. 17/15, v nadaljevanju: Odlok), ki v 7. členu določa, da je dopustna gradnja naslednjih objektov:

»7. člen

(1) Dopustna je gradnja vrste objektov, skladno z namensko rabo.
(2) Po klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) je dopustna gradnja naslednjih objektov s pretežnim namenom:
– 11100 Enostanovanjske stavbe, razen dvojčkov in vrstnih hiš,
– 12420 Garažne stavbe (za osebne avtomobile kot spremljajoč samostojen objekt v funkciji stanovanjske stavbe),
– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje, in sicer pomožne stavbe: drvarnica, lopa, ropotarnica, letna kuhinja, ute,
– 24110 Športna igrišča, od tega bazen.
(3) Dopustna je izgradnja infrastrukturnih objektov:
– 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste,
– 222 Distribucijski cevovodi, distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja – z vsemi razredi in podrazredi.
Dopustna je gradnja objektov za namen rabe obnovljivih virov energije (2302 energetski objekti). Tovrstni objekti in naprave se umeščajo kot spremljajoča dejavnost za potrebe območja obravnave in širše.
(4) Na območju UEzp, ki predstavlja zeleni pas med regionalno cesto in poselitvijo, je dopustna gradnja infrastrukturnih vodov in z njimi povezane ureditve. Omejitve zazelenitve pasu so določene v 16. členu odloka.
(5) Na območju UEzd je dopustna gradnja skladno z navedenim za to UE v 12. členu.«.

 

Občina Trebnje kot strateško prioriteto zagotavlja možnosti mladim za gradnjo stanovanjskih stavb, namenjenih bivanju. Mladim  je  stanovanjski  trg  manj  naklonjen,  saj  je  najobičajnejši  način  pridobitve  stanovanja  v  Sloveniji  nakup,  pri  čemer imajo mladi praviloma nižje prihodke, na trgu dela pa se soočajo z zaposlitvami za določen čas. Visoke cene nepremičnin in otežen dostop do finančnih virov mladim otežujejo prehod v lastno stanovanje, odhod od staršev in osamosvojitev ter osnovanje najprej lastnega gospodinjstva, šele nato družine.

Predmetni javni razpis spoštuje načela Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 - ZDLGPE, 175/20 - ZIUOPDVE, 78/23 - ZUNPEOVE, 78/23 - ZORR), po katerem nepremičnine ne morejo biti obremenjene/prodane pod izhodiščno ceno, zasleduje cilje Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15–25), saj kot ranljivejše skupine omogoča prednostno obravnavo mladih, prav tako je razpis v skladu z Odlokom, ki  v 1. členu določa, da se na območju OPPN načrtuje gradnja enostanovanjskih stavb za mlade družine. Na ta način lokalna skupnost zasleduje tudi stanovanjsko politiko občine, s spodbujanjem gradnje in ustreznejšo zasedenost.

Izhodiščna cena za nepremičnino ne zajema pripadajočega davka, ki ga plača najboljši ponudnik.

Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnino – zaporedna št. nepremičnine (navedba nepremičnine, ki je predmet ponudbe)« naj ponudniki oddajo osebno na sedežu Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje. Na hrbtni strani ovojnice morata biti označena naziv in naslov pošiljatelja.

Rok za prejem ponudb je do vključno srede, dne 20. 12. 2023, do 14.00 ure. Upoštevale se bodo ponudbe, ki bodo do tega roka in ure prispele na naslov prodajalca. Javno odpiranje ponudb bo istega dne ob 15.00 uri, v prostorih prodajalca.

Občina Trebnje zato vabi zainteresirane ponudnike, da na podlagi tega povabila in razpisne dokumentacije predložijo svojo ponudbo.

 

 

 

   Mateja Povhe

 

                                        ŽUPANJA

 

 

Priloge:

-          besedilo javnega razpisa

-          obrazci razpisne dokumentacije

sekcija datotekePriponke