ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

21.07.2021 Javni poziv za dodelitev nagrad za zaključne naloge lokalnega pomena diplomantom s stalnim prebivališčem v občini Trebnje za leto 2021

 

Na podlagi 8. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) in Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2021 (Uradni list RS, št. 36/21) objavlja Občina Trebnje naslednji

 

JAVNI POZIV

za dodelitev nagrad za zaključne naloge lokalnega pomena diplomantom s stalnim prebivališčem v občini Trebnje za leto 2021

 

1. PREDMET POZIVA

Predmet poziva je dodelitev nagrad za opravljene zaključne naloge v študijskem letu 2020/2021, od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021, z oceno najmanj 8, na šesti ali sedmi ravni izobraževanja, določeni v Klasifikaciji vrst izobraževalnih aktivnosti v Uredbi o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06 in 8/17; v nadaljevanju Uredba). Zaključne naloge obravnavajo tematiko, ki je gospodarsko, zgodovinsko, kulturno ali kako drugače povezana z občino Trebnje in imajo uporabno vrednost pri spodbujanju razvoja podjetništva, kmetijstva, turizma ali drugih dejavnosti, ali pomenijo prispevek k ohranjanju kulturnozgodovinske dediščine.

2. UPRAVIČENCI

Upravičenci do sredstev, povezanih s tem pozivom, so študenti, ki so v obdobju od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021 zagovarjali in dosegli oceno zaključne naloge najmanj 8 ter zaključili študij na šesti ali sedmi ravni izobraževanja določeni z Uredbo, tema njihove diplomske naloge pa ima dodano vrednost za Občino Trebnje.

3. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV

Sredstva za nagrade za zaključne naloge lokalnega pomena diplomantom s stalnim prebivališčem v občini Trebnje za leto 2021 v skupni višini 3.000 EUR so zagotovljena v poračunu  Občine Trebnje za leto 2021 na proračunski postavki 18018 – Sofinanciranje diplomskih nalog lokalnega pomena, 41199930 – Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom.

Sredstva so namenjena spodbudi študentov, da pri izbiri teme diplomske naloge, izberejo in vključijo vsebine, ki so gospodarsko, zgodovinsko, kulturno ali kako drugače povezane in imajo dodano vrednost za Občino Trebnje.

4. VIŠINA NAGRAD

Občina se zavezuje, da bo nagradila zaključno nalogo, ki obravnava temo, ki je povezana in ima dodano vrednost za Občino Trebnje, in sicer:

-  300 eur za zaključno nalogo za doseženo 6/1 raven izobrazbe, določeno z Uredbo;

- 400 eur za zaključno nalogo za doseženo 6/2 raven izobrazbe, določeno z Uredbo;

- 500 eur za zaključno nalogo za doseženo 7 raven izobrazbe, določeno z Uredbo.

Zaključna naloga, ki je ocenjena z oceno 10 ter za katero  strokovna komisija oceni, da ima za Občino Trebnje še posebej uporabno vrednost se dodatno nagradi z 200 eur. 

Poziv je odprt do porabe proračunskih sredstev oziroma najkasneje do 20. 10. 2021.

5. POGOJI ZA DODELITEV NAGRAD

Zaključna naloga mora obravnavati tematiko, ki je gospodarsko, zgodovinsko, kulturno ali kako drugače povezana z občino Trebnje.

Poleg tega mora zaključna naloga izpolnjevati še vsaj enega od naslednjih pogojev:

- ima uporabno vrednost pri spodbujanju razvoja podjetništva, kmetijstva, turizma ali drugih dejavnosti;

- pomeni prispevek k ohranjanju kulturnozgodovinske dediščine;

- pomeni prispevek k oblikovanju ali ohranjanju okolja ali h kvaliteti bivanja v občini;

- ima dodano vrednost za poslovne subjekte v občini;

- ima uporabno vrednost za izvajanje nalog iz pristojnosti Občine Trebnje;

- spodbuja povezovanje med študenti, mladimi ter lokalnimi organizacijami in podjetji.

 

Prijavitelj mora izpolnjevati še naslednje pogoje:

- je državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v občini Trebnje,

- je oz. bo v obdobju od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021 zaključil študij in dosegel šesto ali sedmo raven izobrazbe po Uredbi.

 

6. VSEBINA VLOGE

 

Vlagatelj odda vlogo na prijavnem obrazcu, ki je na voljo na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si

 

Vlagatelj prijavnemu obrazcu priloži še:

- en izvod zaključne naloge,

- fotokopijo osebne izkaznice,

- fotokopijo potrdila o uspešno zaključenem študiju.

 

7. ROK IN NAČIN PRIJAVE

 

Zainteresirani vlagatelji lahko oddajo vlogo na Javni poziv za dodelitev nagrad za zaključne naloge lokalnega pomena študentom s stalnim prebivališčem v občini Trebnje v letu 2021 do porabe proračunskih sredstev oziroma najkasneje do 20. 10. 2021.

Vloge na javni poziv morajo zainteresirani vlagatelji poslati v zaprtih ovojnicah na naslov Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje s pripisom »Prijava na Javni poziv za dodelitev nagrad za zaključne naloge lokalnega pomena študentom s stalnim prebivališčem v občini Trebnje v letu 2021«. Na zaprti ovojnici mora biti na zadnji strani naveden polni naslov vlagatelja.

8. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG IN OBVEŠČANJE O IZIDU POZIVA

 

Vse pravočasno prejete vloge bo obravnavala in ocenjevala tričlanska strokovna komisija, ki jo bo imenoval župan, ob upoštevanju časovne prioritete glede na datum prejema vlog. Odpiranje vlog ni javno. Upoštevale se bodo samo vloge, ki bodo oddane na razpisnem obrazcu in bodo oddane do porabe sredstev oziroma najkasneje do 20. 10. 2021.

 

Če vloga ob vložitvi ni popolna, se vlagatelja pozove, naj vlogo v roku največ 5 dni dopolni. Če tega ne stori oziroma je vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se vloga s sklepom zavrže.

Seznam upravičencev za dodelitev nagrad pripravi komisija najkasneje v roku 45 dni od datuma zaključka javnega poziva in ga posreduje direktorju občinske uprave.

 

Direktor občinske uprave na podlagi seznama izda odločbo o dodelitvi nagrade za posameznega upravičenca. Zoper odločbo je možna pritožba pri županu. Odločitev župana je dokončna. Po dokončnosti odločbe bo med vlagateljem in občino sklenjena pogodba, v kateri bodo določene medsebojne pravice in obveznosti.

 

Sredstva se dodelijo v skladu z navodili javnega poziva.

Občina Trebnje lahko javni poziv po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.

 

9. DODATNE INFORMACIJE

Kontaktna oseba za dodatne informacije v zvezi s pozivom je Aleksandra Stritar, telefon 07 34 81 126, elektronski naslov: aleksandra.stritar@trebnje.si.

10. NADZOR NAD IZVAJANJEM

Če komisija ugotovi, da so bila sredstva dodeljena na podlagi neresničnih podatkov oz. je prejemnik prekršil določila javnega poziva, je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. V teh primerih bo moral prejemnik vrniti sredstva s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila do vračila.

 

 

 

 

Številka:410-64/2021                                                                        Alojzij Kastelic l.r.

Datum: 19.7.2021                                                                                  ŽUPAN

sekcija datotekePriponke