E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
Natisni Nazaj na seznam

30.07.2020 OBČINA TREBNJE JE USPEŠNO IZVEDLA PROTIPOPLAVNE UKREPE IN PRIDOBILA UPORABNO DOVOLJENJE ZA VRTEC

Občina Trebnje je uspešno izvedla investicijo protipoplavnih ukrepov v naselju Šentlovrenc. Cilj investicije je bila izvedba 6 protipoplavnih ukrepov, ki so obsegali sledeča dela:

  • ukrep 1: izvedba razširitve odvodnega železniškega jarka,
  • ukrep 2: umestitev dodatnega prepusta »Potok«,
  • ukrep 3: znižanje travnika med železnico in mlinščico, ki bo deloval kot zadrževalnik vode ob ekstremnem poplavljanju,
  • ukrep 4: ureditev in razširitev kanala Mlinščice,
  • ukrep 5: izvedba nasutja za objekt vrtec (ukrep že izveden ob gradnji vrtca),
  • ukrep 6: izvedba protipoplavnega zidu. 

Pogodbena vrednost vseh del je znašala 258.798,60 EUR z DDV, sredstva so se zagotovila v proračunu občine Trebnje za leto 2020.

Z izvedbo investicije smo zadostili vsem zakonskim zahtevam in pogoju Direkcije RS za vode, da je izdaja uporabnega dovoljenja in obratovanje vrtca možna šele po izvedbi vseh protipoplavnih ukrepov v naselju Šentlovrenc. Ob izpolnitvi vseh zahtev je občina v tem tednu uspešno pridobila uporabno dovoljenje za štiri oddelčni vrtec, ki bo septembra lahko začel s polnim obratovanjem.

Z izvedbo investicije je Občina Trebnje uresničila dva pomembna cilja, in sicer pridobila uporabno dovoljenje za vrtec ter izboljšala poplavno varnost celotnega naselja Šentlovrenc in tako dosegla dolgoročni  strateški cilj izvajanja zaščitnih ukrepov na poplavno ogroženih območjih.

 

Občinska uprava
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo 

Galerija