E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
Natisni Nazaj na seznam

04.06.2020 JAVNI POZIV ZA IZBOR IZVAJALCEV PROGRAMA "ŠPORT ZA ŽENSKE"

1. Predmet poziva je  izbor in financiranje izvajalcev programa  »ŠPORT ZA ŽENSKE«.

S sofinanciranjem se spodbuja večja vključenost športnic iz občine Trebnje in izvajanje več športnih programov za ženske.

 2. Višina razpisanih sredstev je 7.000,00 EUR.

3. Prevzem dokumentacije:

Dokumentacija je na voljo do roka za oddajo vloge, na internetni strani Občine Trebnje: http://www.trebnje.si/ ali v sprejemni pisarni Občine Trebnje.

 4. Rok in način predložitve vlog:

Vloge na javni poziv morajo biti predložene najkasneje 18. 6. 2020. Za pravočasne se bodo štele vloge, ki bodo do roka prispele na sedež naročnika, in sicer z oznako na ovojnici: ne odpiraj – vloga na »šport za ženske« in navedbo naslova vlagatelja na ovojnici, na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje. Vloga, ki prispe po roku, se ne odpira in se vrne vlagatelju. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji poziva.

 

Priponke