E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
Natisni Nazaj na seznam

15.05.2020 JAVNO NAZNANILO JAVNA RAZGRNITEV POBUDE IN ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE

Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Statuta občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14-popr.) župan Občine Trebnje in 27. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Ur. l. RS, št. 70/18) župan Občine Šmartno pri Litiji s tem 

 

JAVNIM NAZNANILOM

obveščata javnost o javni razgrnitvi pobude in elaborata lokacijske preveritve

za parceli št. 1054 in 1057, obe k.o. 1852 Poljane

 

I.

Občina Trebnje in Občina Šmartno pri Litiji naznanjata javno razgrnitev pobude, sklepa in elaborata lokacijske preveritve za določanje obsega stavbnih zemljišč na parc. št. 1054 in 1057, obe k.o. 1852 Poljane. Elaborat lokacijske preveritve je izdelalo podjetje Umarh d.o.o..

 

II.

Gradivo iz prejšnje točke bo javno razgrnjeno od 20. 5. 2020 do 4. 6. 2020, na spletnih stranehObčine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje in Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji.

 

III.

Postopek lokacijske preveritve se nanaša na zemljišča parc. št. parc. št. 1054 in 1057, obe k.o. 1852 Poljane.

IV.

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predloge se lahko poda do vključno 4. 6. 2020 tako, da se pošljejo pisno na naslov Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje ali na naslov Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji ali na elektronska naslova; obcina.trebnje@trebnje.si ali  info@smartno-litija.si, pri čemer se pod »zadeva« navede Pripombe – lokacijska preveritev.

 

Občina Trebnje bo v sodelovanju z občino Šmartno pri Litiji preučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki bo objavljeno na oglasnih deskah ter na spletnih straneh obeh občin. Predlog sklepa o lokacijski preveritvi bo posredovan v obravnavo Občinskemu svetu Občine Trebnje in Občinskemu svetu Občine Šmartno pri Litiji.

Pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov, se bodo v skladu s 56. členom ZUreP-2 obdelovali le za namen uveljavitve razgrnjene lokacijske preveritve in ne bodo javno objavljeni, ter bodo varovani v skladu s Splošno evropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR), veljavnimi zakonom o varstvu osebnih podatkov ter internimi akti obeh občin.

 

Po tretjem odstavku 6. člena v zvezi s 1. členom Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/20; v nadaljevanju: ZZUSUDJZ), rok iz tega javnega naznanila teče in ni prekinjen, saj se lokacijska preveritev šteje za nujno zadevo, ki bo omogočila pridobitev gradbenega dovoljenja.

Zaradi začasnih ukrepov v upravnih in drugih javnopravnih zadevah pa ni omogočenopodajanje ustnih pripomb na razgrnjeno gradivo, prav tako v sprejemni pisarni Občin ni mogoče oddati pisnih pripomb.

V.

 

To naznanilo se objavi na spletnih straneh in oglasnih deskah Občine Trebnje in Občine Šmartno pri Litiji.

 

Št.: 3500-65/2019-27

Trebnje, dne 13. 5. 2020

 

Alojzij Kastelic

Župan Občine Trebnje                                                                                            

 

 

Št.:

Šmartno pri Litiji, dne __.___.2020

 

Rajko Meserko

Župan Občine Šmartno pri Litiji

 

 

 

 

 

 

Priponke