E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
Natisni Nazaj na seznam

30.04.2020 JAVNO NAZNANILO O RAZGRNITVI PODATKOV ZA ODMERO NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA NA OBMOČJU OBČINE TREBNJE

Na podlagi 218.c in 218.č člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 22/14 – odl. US, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US) ter 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) v zvezi z 20. členom Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 76/19) župan Občine Trebnje s tem

                                                                                                                              

JAVNIM NAZNANILOM

 

obvešča zavezance o razgrnitvi podatkov

za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

na območju občine Trebnje

 

                                                                                                                 I         

 

S tem javnim naznanilom Občina Trebnje naznanja razgrnitev podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: NUSZ).

 

                                                                                                                II         

 

Občinski svet Občine Trebnje je na 11. redni seji dne 11. decembra 2019 sprejel Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 76/19), ki v 20. členu določa, da Občina Trebnje skladno s predpisi, ki urejajo NUSZ in evidentiranje nepremičnin, vzpostavi evidenco stavbnih zemljišč za potrebe odmere NUSZ na podlagi tega (novega) odloka tako, da evidenco, vzpostavljeno na podlagi 6. člena (starega) Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 71/98, 64/99, 101/00, 109/03, 119/05, 101/13 – ZDavNepr, in 22/14 – odl. US), uskladi z določbami tega (novega) odloka ter pravnim in dejanskim stanjem stavbnih zemljišč.

 

Razgrnjeni podatki za odmero NUSZ so usklajeni z določbami Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 76/19) ter, kolikor je Občini Trebnje to znano, tudi s pravnim in dejanskim stanjem stavbnih zemljišč.

 

                                                                                                              III         

 

Razgrnitev podatkov za odmero NUSZ bo opravljena tako, da bodo zavezanci za plačilo NUSZ podatke za odmero NUSZ, ki jih Občina Trebnje vodi v evidenci stavbnih zemljišč za potrebe odmere NUSZ, prejeli po pošti hkrati z informativnimi izračuni NUSZ za leto 2020.

 

 

                                                                                                              IV         

 

Razgrnitev podatkov za odmero NUSZ traja od četrtka, 30. aprila 2020, do ponedeljka, 1. junija 2020.

 

                                                                                                               V         

 

V času razgrnitve podatkov za odmero NUSZ (do ponedeljka, 1. junija 2020) lahko zavezanci za plačilo NUSZ podajo pripombe na podatke za odmero NUSZ.

 

                                                                                                              VI         

 

Če se zavezanec za plačilo NUSZ s podatki občine o zazidanih stavbnih zemljiščih, ki jih je Občina Trebnje prevzela iz katastra stavb, zemljiškega katastra ali registra nepremičnin (na primer podatki o površinah stavb), ne strinja, mora v roku enega meseca, od objave javnega naznanila (do ponedeljka, 1. junija 2020) predlagati vpis novih podatkov ali predlagati vpis sprememb podatkov pri pristojni geodetski upravi v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin, in o predlaganem vpisu novih ali sprememb podatkov obvestiti Občino Trebnje.

 

                                                                                                            VII         

 

Če se zavezanec za plačilo NUSZ ne strinja z ostalimi podatki občine za odmero NUSZ, mora v roku 30 dni, od objave javnega naznanila (do ponedeljka, 1. junija 2020), predlagati vpis novih podatkov ali predlagati vpis sprememb podatkov pri Občini Trebnje.

 

                                                                                                           VIII         

 

Pripombe iz prejšnje točke in obvestilo o predlaganem vpisu novih ali sprememb podatkov pri pristojni geodetski upravi iz točke VI tega javnega naznanila, se lahko podajo pisno po pošti na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, oziroma po elektronski pošti (brez varnega elektronskega podpisa) na elektronski naslov: obcina.trebnje@trebnje.si.

 

Pripombe se podajo na obrazcu, ki je priloga tega javnega naznanila.

                                                                                                              IX         

 

V kolikor v času razgrnitve podatkov za odmero NUSZ ne bo predlagan vpis novih ali spremenjenih podatkov, se šteje, da so podatki Občine Trebnje pravilni in bo na njihovi podlagi izvedena odmera NUSZ.

 

                                                                                                               X         

 

Po tretjem odstavku 6. člena v zvezi s 1. členom Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/20; v nadaljevanju: ZZUSUDJZ), rok iz tega javnega naznanila teče in ni prekinjen, saj se dokončna uskladitev podatkov za odmero NUSZ z zavezanci šteje za nujno zadevo, ki bo omogočila odmero NUSZ v letu 2020. NUSZ je prihodek proračuna Občine Trebnje, z njegovo odmero pa bo Občini Trebnje omogočeno učinkovito izvajanje oblasti in zagotovljeno njeno delovanje, kar je tudi eden izmed namenov ZZUSUDJZ.

 

Zaradi začasnih ukrepov v upravnih in drugih javnopravnih zadevah pa ni omogočenopodajanje ustnih pripomb na podatke za odmero NUSZ pri Občini Trebnje, prav tako v sprejemni pisarni Občine Trebnje ni mogoče oddati pisnih pripomb na podatke za odmero NUSZ.

 

                                                                                                              XI         

 

Informacije o razgrnitvi podatkov lahko zavezanci v času uradnih ur dobijo na telefonski številki: 07 34 81 100.

 

Telefonska številka ni namenjena podajanju pripomb na podatke, predlaganju vpisa novih podatkov ali predlaganju vpisa sprememb podatkov.

 

                                                                                                            XII         

 

To javno naznanilo se objavi na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si.

 

 

Številka: 422-19/2020-2

Datum: 29. april 2020

 

 

Alojzij Kastelic l. r. 

ŽUPAN

 

 

 

 

 

 

Objaviti:

-       spletna stran Občine Trebnje:  www.trebnje.si

Vložiti:

-       v spis

Priloženo:

-       obrazec za podajo pripomb

 

Priponke