E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
Natisni Nazaj na seznam

25.02.2020 JAVNI POZIV ZA IZBIRO ORGANIZATORJA PRAZNOVANJA "PRAZNIK OBČINE TREBNJE 25. JUNIJ"

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2020 (Uradni list RS, št. 32/19 in 10/20); ob upoštevanju Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/2009 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) ter šestega odstavka 7. člena, 8. člena in 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) Občina Trebnje objavlja

 

JAVNI POZIV ZA IZBIRO ORGANIZATORJA PRAZNOVANJA »PRAZNIK OBČINE TREBNJE 25. JUNIJ«

 

1.    NAZIV IN SEDEŽ NAROČNIKA:  OBČINA TREBNJE, Goliev trg 5, 8210 Trebnje,

telefon 07/348-11-00, faks: 07/348-11-31.

 

2. PREDMET JAVNEGA POZIVA

je izbira organizatorja (izvajalca) dvanajstega praznovanja »PRAZNIK OBČINE TREBNJE 25. JUNIJ«, ki je določen s statutarnim sklepom št. 007-11/08, z dne 28. 1. 2009.

 

Praznovanje je namenjeno obeležitvi občinskega praznika, ki bo predvidoma potekalo v ponedeljek, 22. junija 2020 in bo vsebovalo:

-       slavnostno prireditev s kulturnim programom in podelitvijo občinskih priznanj in

-       kresovanje v počastitev praznika (lahko simbolično).

 

Tematika prireditve zajema:

-          kulturne, zgodovinske dogodke v občini Trebnje, značilnosti, osebnosti in pomembne prelomnice (100 letnica rojstva Vilme Bukovec in Alojzija Šuštarja), kot so dogodki ob osamosvojitvi, preimenovanje Trebnjega v mesto…

-          podelitev občinskih priznanj.

 

V ceni izvedbe organizacije praznovanja je potrebno zajeti vse stroške prireditvenega prostora, ozvočenja, honorarje sodelujočih in tudi oglaševanje prireditve, priprava, oblikovanje vabil in pogostitev na slavnostni prireditvi in kresovanju. Priznanja in plakete nabavi Občina Trebnje.

 

3. POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM POZIVU:

 

Na javni poziv se lahko prijavijo kulturna društva, skladi, zveze in ostale ustanove, ki so registrirane za izvajanje kulturnih dejavnosti in izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • imajo sedež v občini Trebnje;
  • prijavljeni program mora imeti zaključeno finančno konstrukcijo za prijavljen kulturni program in zagotovljene druge vire financiranja;
  • prijavitelji morajo imeti zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvajanje programa;
  • prijavitelji niso pridobili sredstev za sofinanciranje teh programov ali projektov na osnovi drugih razpisov Občine Trebnje.

 

4.    KRITERIJI ZA IZBOR:

 

Na podlagi tega javnega poziva bodo izbrani programi, ki bodo izpolnjevali naslednje kriterije:

  • kvaliteta in realnost izvedbe prijavljenega programa,
  • izkušnje izvajalca programa (poročilo o delu v preteklem letu),
  • finančna izvedljivost programa (racionalna in varčna izvedba – finančna konstrukcija).

 

5. OKVIRNA VREDNOST

 

Okvirna višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu Občine Trebnje za leto 2020 in je namenjena za predmet tega javnega poziva, znaša do 5.000 EUR.

 

6. ROK IZVEDBE:

 

Rok izvedbe praznovanja je okvirno od 22. do 24. junija 2020 – predvidoma 22. junija 2020 osrednja prireditev in simbolično kresovanje.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2020 v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.

 

7. VSEBINA PRIJAVE:

 

Prijava na javni poziv mora biti izdelana tako, da bo iz nje razvidno izpolnjevanje pogojev in kriterijev tega javnega poziva z zaključeno finančno konstrukcijo programa.

 

Prijava mora vsebovati opis in predstavitev kulturnega programa, ki se bo v času praznovanja odvijal.

 

8.    ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE:

 

Prijave na javni poziv morajo biti predložene najkasneje do petka, 10. 4. 2020 do 12. ure oz. do tega roka oddane na pošti kot priporočene pošiljke. Za pravočasno se bodo štele vse prijave, ki bodo do roka prispele na sedež naročnika: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.

Za pravočasno oddano šteje prijava, ki je oddana osebno ali na dan 10. 4. 2020 do 12. ure oddana priporočeno na pošto.

 

Prijave je potrebno dostaviti v zaprti kuverti, s pripisom »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI POZIV – praznovanje občinskega praznika v letu 2020.«

Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.

Prijave, ki bodo prispele po roku, se ne bodo odpirale in bodo vrnjene naslovniku. Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter kriteriji javnega poziva. 

 

9. POSTOPEK DODELITVE IN ROK, V KATEREM BODO PRIJAVITELJI OBVEŠČENI O IZIDU JAVNEGA POZIVA:

 

Prijavitelji, ki bodo oddali formalno nepopolne prijave, bodo pozvani k dopolnitvi. Prijave, ki ne bodo dopolnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom zavržene.

S strani strokovne komisije bo opravljeno vrednotenje popolnih prijav po kriterijih iz javnega poziva,  ob upoštevanju pogojev, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati.

Strokovna komisija bo v vseh fazah postopka delovala v skladu s 37. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in dosledno upoštevala določbe o izogibanju nasprotju interesov.

 

Župan Občine Trebnje bo v 8 dneh po odpiranju prijav, na podlagi predloga strokovne komisije izdal sklep o izboru, višini in namenu odobrenih sredstev izbranemu prijavitelju.

 

Zoper izdani sklep ni dovoljena pritožba, temveč je dopustna tožba, ki se vloži v 30. dneh po prejemu sklepa na Upravno sodišče v Ljubljani, Tržaška cesta 68 A, pisno neposredno pri navedenem sodišču ali priporočeno po pošti ali ustno na zapisnik. Tožbi v dveh izvodih je treba priložiti sklep v izvirniku ali kopiji. Tožba ne zadrži izvršitve sklepa.

 

Z izbranim prijaviteljem bo sklenjena pogodba, v kateri bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe programa in glede sofinanciranja izbranega programa v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.

 

10.  KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DOBIJO DODATNE INFORMACIJE:

 

Javni poziv se objavi na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si .

   

                                                                                                                                                                                                                         

Dodatne informacije o javnem pozivu lahko zainteresirani prijavitelji dobijo na sedežu Občine Trebnje ali po telefonu: 07/34 81 104.

 

 

Številka: 081-3/2020-1

Datum: 25. 2. 2020

 

 

                                                                                                    Alojzij Kastelic l. r.

                                                                                                           ŽUPAN

 

Priponke