E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
Natisni Nazaj na seznam

26.02.2020 JAVNI POZIV ZA VLOŽITEV PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE TREBNJE V LETU 2020

Na podlagi 13. člena Odloka o priznanjih Občine Trebnje (Uradni list RS, štev. 18/06, 33/09 in 42/12) Komisija za podelitev priznanj Občine Trebnje objavlja

 

JAVNI POZIV ZA VLOŽITEV PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE TREBNJE V LETU 2020

 

 

I. PREDMET POZIVA:

 

Vložitev pobud oz. predlogov za podelitev priznanj Občine Trebnje v letu 2020.

 

II. VRSTA PRIZNANJ:

 

1. Častni občan Občine Trebnje

2. Plaketa Občine Trebnje

3. Priznanja Občine Trebnje

 

 

III. VLAGATELJI IN VSEBINA POBUDE ZA PODELITEV PRIZNANJ:

 

Pobude za podelitev priznanj lahko komisiji predložijo občani, podjetja, zavodi, organizacije in skupnosti, politične stranke ter društva iz območja Občine Trebnje.

 

Pobuda mora biti pisno utemeljena in mora vsebovati:

  • Ime in priimek oz. naziv, točen naslov pobudnika,
  • Ime in priimek oz. naziv, točen naslov kandidata za priznanje,
  • Navedbo vrste priznanja, podrobno utemeljitev pobude ter morebitna mnenja organov in organizacij, ki pobudo podpirajo.

 

IV.       POGOJI ZA PODELITEV PRIZNANJ

 

Priznanje častni občan Občine Trebnje se podeljuje:

posamezniku, ki je s svojim dolgoletnim delom pomembno prispeval k razvoju družbe, utrjevanju miru, razvoju in dosežkom na raznih področjih človekove ustvarjalnosti oz. k ugledu in razvoju občine.

 

Naziv častnega občana občine Trebnje se lahko podeli tudi inovatorjem, izumiteljem, znanstvenim in drugim delavcem, ki so s svojim dolgoletnim delom prispevali k napredku in razvoju ter ugledu občine.

 

Priznanje častni občan Občine Trebnje se podeljuje izjemoma.

 

Plaketa Občine Trebnje se podeljuje:

  • posameznikom za življenjsko delo in izjemne uspehe na posameznih področjih življenja in dela, s katerim so pomembno prispevali k razvoju in ugledu občine
  • podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za izredne uspehe in dosežene rezultate, ki so bistveno prispevali k razvoju, ugledu in prepoznavnosti občine Trebnje.

 

Podeli se lahko največ tri plakete, in sicer dve po prvi alinei in eno po drugi alinei prejšnjega odstavka.

 

Priznanja Občine Trebnje se podeljuje:

  • posameznikom, združenjem občanov ali pravnim osebam iz občine Trebnje za enkratne dosežke na kateremkoli področju, za posamezne vrhunske dosežke pri delu v občinskem in drugem prostoru.

 

Podeli se lahko največ šest priznanj.

 

V kolikor na javni poziv ne bo prispelo zadostno število predlogov, lahko člani Komisije na sami seji Komisije predlagajo kandidate za manjkajoča priznanja.

 

V.        ROK ZA ODDAJO POBUDE:

 

Rok za oddajo pobude je petek, 17. 4. 2020 do 12. ure.

Za pravočasno oddano pobudo se šteje pobuda, ki je na dan 17. 4. 2020 do 12. ure oddana priporočeno na pošti ali osebno v glavni pisarni občine do 12. ure.

 

 

VI.       NASLOV ZA ODDAJO POBUDE:

 

Pobudo oddajte priporočeno po pošti na naslov ali dostavite osebno na:

 

Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje – z oznako: NE ODPIRAJ –  POBUDA ZA PODELITEV PRIZNANJ.

 

 

Javni poziv se objavi v Glasilu občanov in na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si. ter pošlje krajevnim skupnostim in na sedeže političnih strank v Občini Trebnje.

 

 

 

Številka: 094-1/2020-1

Datum: 25. 2. 2020

 

 

Alojzij Kastelic l. r.

župan

Priponke