E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
Natisni Nazaj na seznam

11.02.2020 JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI TREBNJE V LETU 2020

 

Rok za oddajo prijav na Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Trebnje v letu 2020 se iz prvotnega roka 30.4.2020 s sklepom župana, z dne 24.4.2020 podaljša na rok 30.6.2020.

Ostala določila javnega razpisa ostanejo v veljavi.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18), Pravilnika o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v Občini Trebnje za programsko obdobje 2015 – 2020 (Uradni list RS, št. 41/15) ter Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2020 (Uradni list RS, št. 32/19), Občina Trebnje objavlja

 

 

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI TREBNJE V LETU 2020

 

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Občina Trebnje razpisuje nepovratna finančna sredstva za sofinanciranje programov na področju kmetijstva v občini Trebnje za leto 2020, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 702/2014 in 1407/2014.

2. OKVIRNA VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Sredstva so zagotovljena v proračunu občine Trebnje za leto 2020 v okvirni višini  83.000 EUR ter dodatnih 50.000 EUR za sofinanciranje naložb v zelenjadarstvo. V primeru, ko med proračunskim letom občinski svet spremeni višino proračunskih sredstev iz postavk tega razpisa, se naročnik in upravičenec pomoči z aneksom dogovorita za spremembo obsega pogodbenih nalog oziroma za spremembo dinamike plačil.

Ukrepi (po pravilniku):

Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo

Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetij

                      (za sofinanciranje naložb za zelenjadarstvo)

Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

 

 

15.000 EUR

50.000 EUR

25.000 EUR

Ukrep 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij

2.500 EUR

Ukrep 6: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis

7.000 EUR

Ukrep 7: Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev

3.500 EUR

Ukrep 8: Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij

10.000 EUR

Ukrep 9: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja

20.000 EUR

 

3. UKREPI

UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih

gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU) št.702/2014)

 

Namen ukrepa:

Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev:

-         izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z   zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;

-         izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne standarde Unije;

-         vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo;

-         preprečevanje zaraščanja podeželja;

-         povečanje lokalne pridelave hrane in samooskrbe občine;

-         zagotavljanje zdrave (tudi ekološke) hrane lokalnemu prebivalstvu;

-         povezovanje lokalnih pridelovalcev in predelovalcev kmetijskih izdelkov;

-         vzpostavljanje kratkih prehranskih verig;

-         povečanje števila ekoloških in biodinamičnih kmetijskih gospodarstev.

 

Pomoč se ne dodeli za:

-       nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin;

-       zasaditev letnih rastlin;

-       dela v zvezi z odvodnjavanjem;

-       nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;

-       naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka njihovega delovanja;

-       za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije (vloga mora biti oddana pred začetkom investicije - spodbujevalni učinek);

-       investicije, ki se izvajajo izven območja občine;

-       investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov;

-       stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;

-       davke, razne takse in režijske stroške;

-       obratna sredstva.

 

Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetij

Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.

 

Upravičeni stroški:

-       stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji;

-       stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala in storitev);

-       stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, razen traktorjev

-       stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;

-       stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku;

-       stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže…);

-       stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk;

-       stroški postavitve večletnih nasadov.

 

Upravičenci do pomoči so:

-       kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju občine,oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine.

 

Pogoji za pridobitev:

-       predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;

-       projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;

-       za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči;

-       ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo;

-       fotokopija zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2020.

 

Intenzivnost pomoči:

-do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.

Najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 5.000 EUR.

Predmet sofinanciranja so investicije do predračunske vrednosti 15.000 EUR brez DDV.

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.

 

Podukrep 1. 2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov - za nezahtevne agromelioracije v skladu s področno zakonodajo (Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17)).

 

Upravičeni stroški:

- stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki);

- stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;

- stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo;

- stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino;

- stroški urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov.

 

Upravičenci do pomoči:

- posamezna kmetijska gospodarstva in ali več kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno

naložbo (pašna skupnost, agrarna skupnost…);

- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju občine, oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine.

 

Pogoji za pridobitev:

- ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh

stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;

- predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;

- kopija katastrskega načrta in program del;

- dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča;

- fotokopija zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2020.

 

Intenzivnost pomoči:

- do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.

Najvišji skupni znesek pomoči za naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 5.000 EUR.

Predmet sofinanciranja so investicije do predračunske vrednosti 15.000 EUR brez DDV.

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v skupno naložbo.

 

UKREP 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (28. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)

 

Namen ukrepa:

Namen sofinanciranja dela zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje, z namenom kritja izgub zaradi naslednjih dejavnikov:

-          naravnih nesreč;

-          slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami, in

-          drugih slabih vremenskih razmer;

-          bolezni živali ali škodljivih organizmov na rastlinah.

 

S pomočjo se spodbuja kmetijske pridelovalce, da zavarujejo svoje pridelke pred posledicami škodnih dogodkov iz prejšnjega odstavka.

 

Upravičeni stroški:

-          sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.

 

Upravičenci do pomoči:

-          kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, s sedežem na območju občine in ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto, ki je vključena v sofinanciranje kot to določa Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva (Uradni list RS, št. 89/14, 2/15, 3/15, 98/15, 28/16, 81/16, 66/17, 82/18 in 13/19).

 

Pogoji za pridobitev:

-          veljavna zavarovalna polica, z obračunano višino nacionalnega sofinanciranja;

-          fotokopija zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2020.

 

Intenzivnost pomoči:

-          skupaj s pomočjo po nacionalni uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje ne sme preseči 65% stroškov zavarovalne premije.

 

UKREP 6: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov

ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji  – de minimis

 

Namen ukrepa:

Namen ukrepa je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

 

Upravičeni stroški:

-          stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov, ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji, razen dopolnilnih dejavnosti predelave gozdnih lesnih sortimentov ter storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo;

-          stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetij, razen dopolnilnih dejavnosti predelave gozdnih lesnih sortimentov ter storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo;

-          stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter  nekmetijske dejavnosti, razen dopolnilnih dejavnosti predelave gozdnih lesnih sortimentov ter storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo;

-          promocija.

 

Upravičenci do pomoči:

-          kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in naložbo na območju občine.

 

Pogoji za pridobitev sredstev:

-          predračune ali račune za nakup strojev ali opreme oz. račune o izvedenih delih;

-          dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu;

-          dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po zaključeni naložbi;

-          predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je z zakonodajo s področja graditve objektov to potrebno; 

-          projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;

-          fotokopija zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2020.

 

Intenzivnost pomoči:

- do 50 % upravičenih stroškov.

 

UKREP 7: Pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa iz odročnih krajev

 

Namen ukrepa:

Namen ukrepa je pokrivati operativne stroške cestnega tovornega prometa na odročnih, razpršenih območjih občine. Cilj ukrepa je ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže na odročnih, razpršenih območjih občine.

 

Upravičenci:

-          subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti cestnega tovornega prometa.

 

Splošni pogoji upravičenosti:

-          upravičenec mora predložiti dokazilo o opravljenem tovornem prometu na odročnih območjih, z navedbo lokacij (prog) in razdalj ter seznam kmetij in količino mleka, ki ga le-te oddajajo;

-          letno število prevozov;

-          zagotavljanje ustreznega in kakovostnega tovornega prometa, skladno s področno zakonodajo.

 

Upravičeni stroški:

-          operativni stroški tovornega prevoza/kilometer v odročnih krajih.

 

Finančne določbe:

-          bruto intenzivnost pomoči je do 50 % upravičenih operativnih stroškov tovornega transporta.

 

Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek 100.000 EUR/upravičenca oziroma na enotno podjetje v kateremkoli obdobju treh poslovnih let, kot je določen za dejavnosti cestnega tovornega prometa.          

 

UKREP 8: Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij

 

Namen ukrepa:

Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju dijakov in študentov kmetijskih programov, ki so predvideni za naslednike kmetij.

Pogoji za pridobitev pomoči:

Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:

-          izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije;

-          kopijo zadnjega šolskega spričevala;

-          potrdilo o vpisu;

-          fotokopija zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2020.

 

Dodatni pogoj za pridobitev sredstev:

Prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci, katerih edini vir dohodka izhaja iz kmetijske dejavnosti in prosilci z manjšimi dohodki na družinskega člana.

 

Upravičenci do pomoči:

-          udeleženci izobraževanja kmetijskih programov, ki so predvideni za naslednike kmetij.

 

Finančna določbe: do 120 EUR/mesec.

 

UKREP 9: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja 

 

Namen ukrepa:

Namen ukrepa je sofinanciranje neprofitnih aktivnosti in materialnih stroškov društev oz. združenj s področja kmetijstva, gozdarstva in podeželja iz območja občine, ki ne predstavljajo državno pomoč ter njihov cilj z ustanovitvijo in delovanjem ni pridobivanje dobička. Cilj ukrepa je omogočanje izvedbe programov dela navedenih društev oziroma združenj.

 

Upravičeni stroški:

-       stroški povezani s predstavijo oz. promocijo dejavnosti društva, pomembno za razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja kot so: stroški udeležbe na  splošnih predavanjih, delavnicah, tečajih brez pridobitve certifikata, krožkih, strokovnih ekskurzijah, seminarjih, udeležbe na posvetih, okrogle mize ipd.; potni stroški, stroški izdaje publikacij, najemnine razstavnih prostorov,

-       stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti društev oz. združenj, ki prispevajo k prepoznavnosti občine kot so: priprava gradiv, zloženk, objave v medijih, organizacija samostojnih prireditev ipd.,

-       stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti, ki izhajajo iz ohranjanja kulturne in tehnične dediščine kmetijstva in podeželja: prikazi tradicionalnih domačih obrti in običajev, prikazi tehnične dediščine, razstave, tekmovanja ipd.;

-       materialni stroški, povezani z izvedbo programov društev oz. združenj;

-       stroški povezani s sodelovanjem in predstavitvijo društev na prireditvah lokalnega, regionalnega, državnega ali mednarodnega pomena na prireditvah drugih društev in organizacij.

 

Pogoji za pridobitev pomoči:

Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:

-       finančno in vsebinsko ovrednoten letni program dela društva oz. združenja za leto 2020,

-       seznam članov. 

 

Upravičenci do pomoči:

-       registrirana stanovska društva in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju občine.

 

Finančna določbe / intenzivnost pomoči:

-       do 100% upravičenih stroškov.

 

4. VSEBINA VLOGE

Vlagatelji izpolnijo in oddajo vloge na sedežu Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, in sicer obvezno na predpisanem obrazcu »Vloga za sofinanciranje programov na področju kmetijstva v občini Trebnje v letu 2020«, ki ga dobijo na Občini Trebnje v sprejemni pisarni (soba št. 2), na Oddelku za družbene in gospodarske dejavnosti, pisarni št. 24 ali na internetni strani http://www.trebnje.si/.

 

Izvajalci ali organizatorji razpisanih ukrepov morajo k vlogi priložiti tudi pisno ponudbo za izvedbo v programu določenih nalog in predvideti višino potrebnih sredstev ter vso dokumentacijo, s katero dokažejo izpolnjevanje pogojev za posamezne ukrepe, določene v tem razpisu.

 

 

5. OBRAVNAVA VLOG IN POSTOPEK ODOBRITVE

Vloge na javni razpis morajo biti predložene v sprejemno pisarno občine ali oddane na pošti kot priporočene pošiljke do vključno 30. 4. 2020. Za pravočasne se bodo štele vse vloge, ki bodo do roka prispele na sedež naročnika: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje. Vloge, izpolnjene na razpisanih obrazcih morajo biti z vsemi zahtevanimi prilogami dostavljene v zaprti kuverti, s pripisom »VLOGA NA JR - KMETIJSTVO 2020, ukrep: »_____ »(navedba ukrepa, kot npr.: Ukrep1, Ukrep 3, Ukrep 6…). Če se vlagatelj prijavlja na več razpisnih področij, mora navesti vsa področja. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.

Obravnavane bodo vloge, ki bodo pravočasne, pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili. Razpis in obrazci so objavljeni tudi na internetni strani občine Trebnje http://www.trebnje.si/.

 

O dodelitvi sredstev upravičencem na predlog strokovne komisije, ki je imenovana s strani župana, odloča pooblaščena oseba. Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev za posamezni ukrep. Medsebojne obveznosti med občino in upravičencem se uredijo s pogodbo. Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi e-zahtevka.

 

V primeru, da upravičenec ne bo črpal že odobrena sredstva (brez vložitve e-zahtevka z dokazili), ne more pridobiti sredstev na naslednjih dveh (2) javnih razpisih za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Trebnje, razen v primeru višje sile.

 

Vlagatelji so seznanjeni z možnostjo uvedbe ukrepa proporcionalnega zmanjšanja pravic porabe do višine 5% skladno z Odlokom o proračunu Občine Trebnje za leto 2020.

 

6. DODATNE INFORMACIJE

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo po telefonu vsak delovni dan na telefonski številki 07 348 11 38, e-naslovu: silva.kek@trebnje,si, ali v prostorih Občinske uprave Občine Trebnje, Oddelku za družbene in gospodarske dejavnosti, pisarni št. 24.

7. ROK, DO KATEREGA MORAJO BITI VLOŽENE VLOGE

Vloge morajo biti oddane do 30. 4. 2020, oz. za ukrep 8 najpozneje do 12. 10. 2020.

 

Številka: 331-1/2020

Datum: 11.2.2020

 

Alojzij Kastelic, l.r.

ŽUPAN

 

 

Priponke