E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
Natisni Nazaj na seznam

14.11.2019 JAVNI POZIV ZA PREDLOŽITEV PREDLOGOV ZA KANDIDATE ZA PREDSTAVNIKA JAVNOSTI V SENATIH ZA REŠEVANJE PRITOŽB ZOPER DELO POLICISTOV

Številka: 012-9/2019-2

Datum: 14. 11. 2019

 

ČLANICAM IN ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE

POLITIČNIM STRANKAM V OBČINSKEM SVETU OBČINE TREBNJE

DRUGI ZAINTERESIRANI JAVNOSTI

 

ZADEVA:         JAVNI POZIV ZA PREDLOŽITEV PREDLOGOV ZA KANDIDATE ZA PREDSTAVNIKA JAVNOSTI V SENATIH ZA REŠEVANJE PRITOŽB ZOPER DELO POLICISTOV

 

Občina Trebnje je s strani Republike Slovenije, Ministrstva za notranje zadeve (v nadaljevanju: MNZ), prejela poziv za predlaganje predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov (v nadaljevanju: senati).

Reševanje pritožb zoper delo policistov se na MNZ izvaja v senatih, ki jih sestavljajo trije člani, in sicer pooblaščenec ministra ter dva predstavnika javnosti. Predstavnike javnosti na predlog lokalnih skupnosti imenuje in razrešuje minister za notranje zadeve.

Občina Trebnje lahko glede na število prebivalcev ministru v imenovanje predlaga enega predstavnika javnosti.

Za predstavnika javnosti v senatih je lahko imenovan polnoletni državljan Republike Slovenije, ki:

-       ni bil pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti;

-       ni v kazenskem postopku za naklepno kaznivo dejanje, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti in

-       ni s pravnomočno odločbo obsojen za dva ali več prekrškov z znaki nasilja ali za tri ali več hujših prekrškov zoper varnost cestnega prometa, za katere so kot sankcija predpisane kazenske točke.

Za predstavnika javnosti se pričakuje, da ni javni uslužbenec policije (policist ali drug javni uslužbenec, zaposlen v policiji) ali funkcionar (sindikalni zaupnik) reprezentativnih sindikatov policistov. Prav tako se pričakuje, da aktivno obvlada slovenski jezik in je osebnostno primeren za sodelovanje v senatih oz. na strokovnem področju ali v lokalnem okolju uživa ugled in zaupanje stroke ali soobčanov ter je na podlagi njegovega dosedanjega življenja, ravnanja in obnašanja mogoče utemeljeno sklepati, da bo svoje delo kot član senata opravljal pošteno in vestno.

Predstavniki javnosti bodo imenovani za dobo štirih let, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Predstavnikom javnosti, ki sodelujejo v senatih, pripada za udeležbo na seji senata sejnina, prav tako se jim povrnejo prevozni stroški.

Predloge za kandidate za predstavnika javnosti v senatih je mogoče predložiti najkasneje do srede, 27. novembra 2019, do 13. ure.

Predloge, naslovljene na Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, lahko predložite osebno v sprejemni pisarni Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, ali jih pošljete po pošti na naslov Goliev trg 5, Trebnje, oziroma e-pošti na naslov: obcina.trebnje@trebnje.si. Predlagatelj mora zagotoviti, da bo predlog na Občino Trebnje prispel do poteka zgoraj določenega roka.

V predlogu mora predlagatelj posredovati naslednje podatke o kandidatu:

-       ime in priimek,

-       podatke o stalnem prebivališču,

-       podatke o izobrazbi,

-       podatke o zaposlitvi oz. delu, ki ga opravlja,

-       kratko obrazložitev glede predloga, iz katere naj bo razvidno, da je kandidat osebnostno primeren za sodelovanje v senatih.

Kandidat pa mora poleg podanega soglasja, iz katerega so razvidni njegov ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča, izobrazba in podatki o zaposlitvi, navesti tudi kratek življenjepis, iz katerega izhaja, da je osebnostno primeren za sodelovanje v senatih, ter sporočiti svoje kontaktne podatke.

 

 

po pooblastilu predsednika,

št. 032-3/2018-57 z dne 16. 7. 2019,

Branko Longar l.r.

 

Poslano:

-    članicam in članom Občinskega sveta Občine Trebnje po e-pošti

Objaviti:

-    na spletni strani Občine Trebnje

Vložiti:

-    v spis

Priloga:

-    obrazec – predlog

-    obrazec – soglasje

Priponke