E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
Natisni Nazaj na seznam

12.11.2019 JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE IZVAJANJA STORITEV TOČKE E-VEM NA OBMOČJU OBČINE TREBNJE V LETU 2019

Na podlagi Odloka o proračunu občine Trebnje za leto 2019 (Uradni list RS, št. 32/19), Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16)  ter 8. in 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14-popr.) Občina Trebnje objavlja

 

JAVNI POZIV

ZA SOFINANCIRANJE IZVAJANJA STORITEV TOČKE E-VEM NA OBMOČJU OBČINE TREBNJE V LETU 2019

 

1.    PREDMET POZIVA

Predmet poziva je sofinanciranje izvajanja storitev točke e-VEM na območju občine Trebnje v letu 2019.

 

2.    UPRAVIČENCI

Upravičenci do sredstev so vlagatelji s sedežem na območju občine Trebnje, ki opravljajo dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj in izvajajo storitve točke e-VEM na območju občine Trebnje.

 

3.    OKVIRNA VREDNOST

Okvirna vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje izvajanja storitev točke e-VEM na območju občine Trebnje v letu 2019 je do 6.000 EUR z DDV.

                                           

4.    POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV

Kandidirajo lahko prijavitelji, ki zagotavljajo stalno prisotnost svetovalca za svetovanje za  nastanek, rast in razvoj podjetnikov in podjetij s sedežem v občini Trebnje.

 

5.    MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV

Merila za dodelitev sredstev so sestavni del razpisne dokumentacije.

 

6.    VIŠINA SOFINANCIRANJA

Višina sofinanciranja je do 100 % upravičenih stroškov izvajanja storitev točke e-VEM oziroma največ 6.000 EUR z DDV.

 

7.    KORIŠČENJE SREDSTEV

Koriščenje sredstev je možno v skladu s sklenjeno pogodbo na podlagi predloženega popolnega e-zahtevka za izplačilo finančnih sredstev in poročila o izvedenih svetovanjih in vpisih preko točke e-VEM. E-zahtevek s poročilom mora biti dostavljen na Občino Trebnje do 27. 11. 2019.

 

8.    ROK IZVEDBE

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2019, v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.

 

9.    VSEBINA PRIJAVE

Prijava na poziv mora biti izdelana na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

 

10.  ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE

Vloge, izpolnjene na prijavnem obrazcu razpisne dokumentacije morajo prispeti na občino najkasneje do 18. 11. 2019 na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, s pripisom: » NE ODPIRAJ JAVNI POZIV – SOFINANCIRANJE IZVAJANJA STORITEV TOČKE e-VEM NA OBMOČJU OBČINE TREBNJE V LETU 2019«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.

 

11.  IZID POZIVA

Komisija bo po zaključku javnega poziva pripravila predlog dodelitev sredstev in ga posredovala županu. O izidu javnega poziva bodo prijavitelji obveščeni s sklepom župana. Medsebojne obveznosti med Občino Trebnje in upravičencem se uredijo s pogodbo. V izjemnem primeru, ko med proračunskim letom Občinski svet Občine Trebnje spremeni proračun, zaradi česar ni mogoče realizirati pogodbe v predvidenem obsegu, se naročnik in upravičenec z aneksom dogovorita za spremembo pogodbenih nalog oziroma za spremembo dinamike plačila.

 

Prijavitelji so seznanjeni z možnostjo uvedbe ukrepa proporcionalnega zmanjšanja pravic porabe do višine 5 %, skladno z Odlokom o proračunu Občine Trebnje za leto 2019.  

 

12.  DODATNE INFORMACIJE IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisna dokumentacija je prijaviteljem na voljo na spletni strani Občine Trebnje www.trebnje.si in v sprejemni pisarni Občine Trebnje. Vse dodatne informacije v zvezi s pozivom lahko zainteresirani dobijo v prostorih Občine Trebnje, na Oddelku za družbene in gospodarske dejavnosti, na e-naslovu: obcina.trebnje@trebnje.si ali na tel.: 07 3481100.

 

 

Številka: 110-1/2019

Datum: 12.11.2019

 

Alojzij Kastelic, lr.

ŽUPAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priponke