E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja

Natisni Nazaj na seznam

07.11.2019 ODLOČBE O UKINITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA

Številka: 34404-8/2000-

Datum: 7. 11. 2019

 

Občinska uprava Občine Trebnje izdaja na podlagi 17. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13, v nadaljnjem besedilu: ZUP), 247. člena v povezavi z 245. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju ZUreP-2) in na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Trebnje, sprejetega na 9. redni seji dne 6. 11. 2019, v zadevi ukinitve statusa javnega dobra, po uradni dolžnosti naslednjo

 

O D L O Č B O

 

 1.    Ugotovi se, da nepremičnini:

 

  • katastrska občina 1425 VELIKA LOKA parcela 1054/2 (ID 7008037)

preneha status javnega dobra lokalnega pomena.

 

2.    Na podlagi te odločbe se po pravnomočnosti odločbe v zemljiški knjigi pri osnovnem pravnem položaju nepremičnine:

 

  • katastrska občina 1425 VELIKA LOKA parcela 1054/2 (ID 7008037)

izbriše status javnega dobra in se vpiše lastnina Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, mat. št. 5882958000, do celote (1/1).

 

3.    Stroškov postopka ni bilo.

 

O b r a z l o ž i t e v :

  

Nepremičnina, navedena v 1. točki izreka odločbe, je v zemljiški knjigi vpisana kot javno dobro. Občinski svet Občine Trebnje je na 9. redni seji dne 6. 11. 2019, sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za navedeno zemljišče. Nepremičnina, navedena v 1. točki izreka odločbe, nima več namena in funkcije splošne rabe in so je v svoji funkciji javnega dobra prenehala uporabljati. Navedeno zemljišče je v skladu s sprejetim sklepom izvzeto iz javnega dobra. ZUreP-2 v 247. členu v povezavi z 245. členom določa, da se status javnega dobra lahko odvzame z odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta  po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Na podlagi pravnomočne odločbe o ukinitvi statusa javnega dobra se izbriše status javnega dobra v zemljiški knjigi in se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Trebnje.

 

Stroški postopka v smislu 113. člena ZUP v tem postopku niso nastali, zato je skladno s 118. členom ZUP o stroških odločeno, kot je razvidno iz 3. točke izreka te odločbe.

 

S tem je izdaja odločbe utemeljena.

 

Po 22. členu in 2. točki 23. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18-ZKZaš) se za izdajo te odločbe taksa ne plača.

 

 

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, in sicer v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe. Pritožbo se vloži pisno organu, ki je to odločbo izdal, ali jo poda neposredno na zapisnik. Če je pritožba poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je prispela pravočasno, če je oddana na pošto zadnji dan roka.

 

 

 

Postopek vodila:

Vanda Zadnik, univ. dipl. prav.                                          Janez Pirc, mag. jav. upr.

višja svetovalka I                                                                                direktor      

 

 

 

 

 

Vročiti:

1. DRSI, Sektor za evidence o cestah, informatiko in arhiv, Tržaška 19, 1000 Ljubljana-s povratnico;

2. spletna stran Občine Trebnje - javno naznanilo.

 

 

 

Številka: 7113-30/2019-

Datum: 7. 11. 2019

 

Občinska uprava Občine Trebnje izdaja na podlagi 17. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13, v nadaljnjem besedilu: ZUP), 247. člena v povezavi z 245. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju ZUreP-2) in na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Trebnje, sprejetega na 9. redni seji dne 6. 11. 2019, v zadevi ukinitve statusa javnega dobra, po uradni dolžnosti naslednjo

 

O D L O Č B O

 

1.    Ugotovi se, da nepremičnini:

 

  • katastrska občina 1404 DOLGA NJIVA parcela 979/2 (ID 6470754)
  • katastrska občina 1404 DOLGA NJIVA parcela 974/2 (ID 6588641)

preneha status javnega dobra lokalnega pomena.

 

2.    Na podlagi te odločbe se po pravnomočnosti odločbe v zemljiški knjigi pri osnovnem pravnem položaju nepremičnine:

 

  • katastrska občina 1404 DOLGA NJIVA parcela 979/2 (ID 6470754)
  • katastrska občina 1404 DOLGA NJIVA parcela 974/2 (ID 6588641)

 

izbriše status javnega dobra in se vpiše lastnina Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, mat. št. 5882958000, do celote (1/1).

 

3.    Stroškov postopka ni bilo.

 

O b r a z l o ž i t e v :

  

Nepremičnina, navedena v 1. točki izreka odločbe, je v zemljiški knjigi vpisana kot javno dobro. Občinski svet Občine Trebnje je na 9. redni seji dne 6. 11. 2019, sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za navedeno zemljišče. Nepremičnina, navedena v 1. točki izreka odločbe, nima več namena in funkcije splošne rabe in so je v svoji funkciji javnega dobra prenehala uporabljati. Navedeno zemljišče je v skladu s sprejetim sklepom izvzeto iz javnega dobra. ZUreP-2 v 247. členu v povezavi z 245. členom določa, da se status javnega dobra lahko odvzame z odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta  po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Na podlagi pravnomočne odločbe o ukinitvi statusa javnega dobra se izbriše status javnega dobra v zemljiški knjigi in se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Trebnje.

 

Stroški postopka v smislu 113. člena ZUP v tem postopku niso nastali, zato je skladno s 118. členom ZUP o stroških odločeno, kot je razvidno iz 3. točke izreka te odločbe.

 

S tem je izdaja odločbe utemeljena.

 

Po 22. členu in 2. točki 23. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18-ZKZaš) se za izdajo te odločbe taksa ne plača.

 

 

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, in sicer v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe. Pritožbo se vloži pisno organu, ki je to odločbo izdal, ali jo poda neposredno na zapisnik. Če je pritožba poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je prispela pravočasno, če je oddana na pošto zadnji dan roka.

 

 

 

Postopek vodila:

Vanda Zadnik, univ. dipl. prav.                                          Janez Pirc, mag. jav. upr.

višja svetovalka I                                                                                direktor      

 

 

 

Vročiti:

1. DRSI, Sektor za evidence o cestah, informatiko in arhiv, Tržaška 19, 1000 Ljubljana-s povratnico;

2. spletna stran Občine Trebnje - javno naznanilo.

 

 

 

Številka: 7113-14/2019-

Datum: 7. 11. 2019

 

Občinska uprava Občine Trebnje izdaja na podlagi 17. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13, v nadaljnjem besedilu: ZUP), 247. člena v povezavi z 245. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju ZUreP-2) in na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Trebnje, sprejetega na 9. redni seji dne 6. 11. 2019, v zadevi ukinitve statusa javnega dobra, po uradni dolžnosti naslednjo

 

O D L O Č B O

 

 1.    Ugotovi se, da nepremičnini:

  • katastrska občina 1421 MEDVEDJE SELO parcela 1168/10 (ID 6924711)

preneha status javnega dobra lokalnega pomena.

 

2.    Na podlagi te odločbe se po pravnomočnosti odločbe v zemljiški knjigi pri osnovnem pravnem položaju nepremičnine:

 

  • katastrska občina 1421 MEDVEDJE SELO parcela 1168/10 (ID 6924711)

 

izbriše status javnega dobra in se vpiše lastnina Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, mat. št. 5882958000, do celote (1/1).

 

3.    Stroškov postopka ni bilo.

 

O b r a z l o ž i t e v :

  

Nepremičnina, navedena v 1. točki izreka odločbe, je v zemljiški knjigi vpisana kot javno dobro. Občinski svet Občine Trebnje je na 9. redni seji dne 6. 11. 2019, sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za navedeno zemljišče. Nepremičnina, navedena v 1. točki izreka odločbe, nima več namena in funkcije splošne rabe in so je v svoji funkciji javnega dobra prenehala uporabljati. Navedeno zemljišče je v skladu s sprejetim sklepom izvzeto iz javnega dobra. ZUreP-2 v 247. členu v povezavi z 245. členom določa, da se status javnega dobra lahko odvzame z odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta  po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Na podlagi pravnomočne odločbe o ukinitvi statusa javnega dobra se izbriše status javnega dobra v zemljiški knjigi in se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Trebnje.

 

Stroški postopka v smislu 113. člena ZUP v tem postopku niso nastali, zato je skladno s 118. členom ZUP o stroških odločeno, kot je razvidno iz 3. točke izreka te odločbe.

 

S tem je izdaja odločbe utemeljena.

 

Po 22. členu in 2. točki 23. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18-ZKZaš) se za izdajo te odločbe taksa ne plača.

 

 

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, in sicer v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe. Pritožbo se vloži pisno organu, ki je to odločbo izdal, ali jo poda neposredno na zapisnik. Če je pritožba poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je prispela pravočasno, če je oddana na pošto zadnji dan roka.

 

 

 

Postopek vodila:

Vanda Zadnik, univ. dipl. prav.                                          Janez Pirc, mag. jav. upr.

višja svetovalka I                                                                                direktor      

 

 

 

 

Vročiti:

1. DRSI, Sektor za evidence o cestah, informatiko in arhiv, Tržaška 19, 1000 Ljubljana-s povratnico;

2. spletna stran Občine Trebnje - javno naznanilo.

 

 

Številka: 7113-23/2018-

Datum: 7. 11. 2019

 

Občinska uprava Občine Trebnje izdaja na podlagi 17. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13, v nadaljnjem besedilu: ZUP), 247. člena v povezavi z 245. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju ZUreP-2) in na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Trebnje, sprejetega na 9. redni seji dne 6. 11. 2019, v zadevi ukinitve statusa javnega dobra, po uradni dolžnosti naslednjo

 

O D L O Č B O

 

 

1.    Ugotovi se, da nepremičnini:

  • katastrska občina 1430 KNEŽJA VAS parcela 2856/13 (ID 6987280)

preneha status javnega dobra lokalnega pomena.

 

2.    Na podlagi te odločbe se po pravnomočnosti odločbe v zemljiški knjigi pri osnovnem pravnem položaju nepremičnine:

 

  • katastrska občina 1430 KNEŽJA VAS parcela 2856/13 (ID 6987280),

 

izbriše status javnega dobra in se vpiše lastnina Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, mat. št. 5882958000, do celote (1/1).

 

3.    Stroškov postopka ni bilo.

 

O b r a z l o ž i t e v :

  

Nepremičnina, navedena v 1. točki izreka odločbe, je v zemljiški knjigi vpisana kot javno dobro. Občinski svet Občine Trebnje je na 9. redni seji dne 6. 11. 2019, sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za navedeno zemljišče. Nepremičnina, navedena v 1. točki izreka odločbe, nima več namena in funkcije splošne rabe in so je v svoji funkciji javnega dobra prenehala uporabljati. Navedeno zemljišče je v skladu s sprejetim sklepom izvzeto iz javnega dobra. ZUreP-2 v 247. členu v povezavi z 245. členom določa, da se status javnega dobra lahko odvzame z odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta  po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Na podlagi pravnomočne odločbe o ukinitvi statusa javnega dobra se izbriše status javnega dobra v zemljiški knjigi in se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Trebnje.

 

Stroški postopka v smislu 113. člena ZUP v tem postopku niso nastali, zato je skladno s 118. členom ZUP o stroških odločeno, kot je razvidno iz 3. točke izreka te odločbe.

 

S tem je izdaja odločbe utemeljena.

 

Po 22. členu in 2. točki 23. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18-ZKZaš) se za izdajo te odločbe taksa ne plača.

 

 

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, in sicer v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe. Pritožbo se vloži pisno organu, ki je to odločbo izdal, ali jo poda neposredno na zapisnik. Če je pritožba poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je prispela pravočasno, če je oddana na pošto zadnji dan roka.

 

 

 

Postopek vodila:

Vanda Zadnik, univ. dipl. prav.                                          Janez Pirc, mag. jav. upr.

višja svetovalka I                                                                                direktor      

 

 

 

 

Vročiti:

1. DRSI, Sektor za evidence o cestah, informatiko in arhiv, Tržaška 19, 1000 Ljubljana-s povratnico;

2. spletna stran Občine Trebnje - javno naznanilo.

 

Priponke