E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja

Natisni Nazaj na seznam

02.10.2019 SPODBUJANJE RABE OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE – PROJEKT LOCAL4GREEN

Občina Trebnje kot ena izmed osmih slovenskih pilotnih občin aktivno sodeluje v InterregMED projektu Local4Green – Local Policies for Green Energy (Lokalne politike za zeleno energijo), ki je osredotočen na prilagajanje lokalnih politik za boljšo podporo in promocijo obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije. Lokalna energetska samooskrba in razpršena proizvodnja energije sta pomembna dejavnika pri zmanjševanju obremenjevanja okolja in ključnega pomena za uspešen prehod v trajnostno in nizkoogljično družbo. Izjemno pomembno vlogo pri tem imajo občine, ki so z izvajanjem ukrepov za doseganje trajnostnih ciljev hkrati tudi vzor občankam in občanom, da tudi ti začnejo razmišljati v tej smeri. Dejavnosti projektnih partnerjev iz devetih evropskih držav sredozemskega območja so usmerjene predvsem v pomoč lokalnim skupnostim pri opredelitvi in izvedbi inovativnih zelenih lokalnih fiskalnih politik z namenom spodbujanja rabe obnovljivih virov energije v javnem in zasebnem sektorju ter gospodinjstvih.

Izsledke projekta, ki se končuje v letošnjem letu, je 25. 9. v prostorih Občine Trebnje županu Alojziju Kastelicu in njegovim sodelavcem predstavil prof. dr. Henrik Gjerkeš, predstavnik GI ZRMK, ki je ekspertni partner projekta Local4Green. V okviru projekta izvedena podrobna analiza je potrdila sicer znano dejstvo, da slovenske občine pri večini prihodkov nimajo vpliva na določanje njihove višine in da je njihovo financiranje v veliki meri centralno regulirano. Tisti prihodki, katerih višino in vsebino lahko določajo lokalne oblasti (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, turistična taksa, komunalni prispevek, ipd.), pa imajo zelo različno vlogo v proračunu posameznih občin. Osnova za predlog nabora ukrepov za promocijo obnovljivih virov energije je bila kvantifikacija fiskalnih potencialov vsake pilotne občine na eni strani, in identifikacija primernih zelenih virov energije v lokalnem okolju, ki jih je najbolj smiselno s tako alociranimi sredstvi podpirati na različne načine, tudi s subvencijami.

Tudi Občina Trebnje je v zadnjih nekaj letih na področju trajnostnega razvoja postorila veliko. Poglavitna dokumenta, ki usmerjata ta razvoj, sta Lokalni energetski program Občine Trebnje in Celostna prometna strategija Občina Trebnje. Preko spodbud Eko Sklada in Ministrstva za infrastrukturo je bilo energetsko prenovljenih že več kot polovica javnih stavb v občini, postavljenih je bilo tudi šest polnilnic za električna vozila. Pred nedavnim se je zaključila izgradnja skoraj nič-energijskega štiri oddelčnega vrtca v Šentlovrencu, hkrati pa se tudi vse nove stavbe načrtujejo kot nič-energijske. Največja pridobitev je vsekakor izgradnja sistema daljinskega ogrevanja na leseno biomaso »DOLB Trebnje Center«, ki pomeni velik doprinos k proizvodnji in distribuciji energije, ki izvira iz obnovljivih virov. Na sistem so že priključeni javni objekti v centru Trebnjega, štirje večstanovanjski objekti na Slakovi ulici, nekaj objektov na Gubčevi cesti in upravna stavba Komunale Trebnje, v prihodnosti pa se načrtuje tudi njegova razširitev. Poleg navedenega pa Občina Trebnje sodeluje v večih projektih, ki so namenjeni boljši podpori in promociji obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije ter ozaveščanju posameznikov o njihovih možnostih zmanjševanja ogljičnega odtisa in s tem doseganja največjih učinkov pri povečanju energetske učinkovitosti in zmanjševanju škodljivih vplivov na okolje.

Že izvedeni in načrtovani ukrepi kažejo na trajnostno naravnanost občine Trebnje, ki jo bodo lahko nadgradili tudi z izsledki in predlaganimi ukrepi projekta Local4Green v prihodnjih strateških in izvedbeni aktih.

 

Občinska uprava
Oddelek za splošne zadeve

Galerija