E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
Natisni Nazaj na seznam

24.09.2019 JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, objavlja na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2019, ki je bil sprejet na 6. redni seji OS dne 15. 5. 2019, naslednje

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB

ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

  

I. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb:

Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, matična št.: 5885958000, ID št. za DDV: SI34728317.

 

II. Opis predmeta prodaje:

Predmet prodaje  je zemljišče v IC Trebnje- CONA P4, in sicer

Zap. št.

parcela

površina  v m2

Lastnik zemljišča

Izhodiščna

prodajna vrednost znaša 45,00€/m2

1

1234

6026

Občina Trebnje

271.170,00 EUR

 

Izhodiščne prodajne vrednosti ne vključujejo  DDV po stopnji 22%, ki ga poravna kupec.

 

III. Pogoji prodaje:

-       nepremičnine se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«. Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake, ki so oz. bi morale biti kupcu znane;

-       nepremičnine bodo prodane ponudniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo - kot najugodnejša ponudba se šteje najvišja ponujena cena;

-       z izbranim ponudnikom bo sklenjena prodajna pogodba v roku 15 dni po opravljeni izbiri. Če v tem času ponudnik ne bo sklenil pogodbe, se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima organizator pravico zadržati vplačano varščino;

-       plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe oz. izstavitve računa je bistvena sestavina pogodbe;

-       vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, DDV, vknjižba v zemljiško knjigo) poravna kupec.

 

IV. Pogoji za udeležbo:

-       ponudnik je dolžan plačati varščino v višini   27.000,00 EUR na transakcijski račun Občine Trebnje št. SI56 0133 0010 0016 133, sklic na št. SI00 7221 in namen: varščina  CONA P4. Vplačana varščina se bo izbranemu ponudniku vštela v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brezobrestno najkasneje v osmih dneh od izbire najugodnejšega ponudnika;

-       ponudba za nakup mora vsebovati:

a)    podatki o ponudniku (ime, priimek oz. firmo, naslov oz. sedež, EMŠO oz. matično št., davčno št., št. transakcijskega računa in naziv banke za vračilo varščine, kontaktne podatke);

b)    ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene;

c)    fotokopijo osebnega dokumenta (fizične osebe);

d)    potrdilo o vplačani varščini;

e)    pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;

f)     izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb;

g)    izjavo o vezanosti na dano ponudbo 60 dni od dneva za predložitev ponudb.

 

Ponudniki pošljejo ponudbe na priloženem obrazcu, obvezna priloga je potrdilo o plačilu varščine. Če varščina ne bo plačana ali bo plačana v prenizkem znesku, bo takšna ponudba izločena.

 

Ponudniki navedejo svojo ponudbeno ceno. V primeru, da ponudbena cena ne bo navedena, se bo štelo, da oddajajo ponudbo po izhodiščni ceni. Ponudbe s ponudbenimi cenami, nižjimi od izhodiščne, bodo izločene iz postopka prodaje.

 

Rok veljavnosti ponudbe je najmanj 60 dni od datuma za predložitev ponudb. V primeru, če ponudnik odstopi od svoje ponudbe kadarkoli po plačilu varščine, se mu varščina ne vrne.

 

V. Rok za oddajo ponudbe:

Ponudniki morajo pisno ponudbo z vsemi prilogami poslati po pošti ali dostaviti osebno, v zaprti ovojnici, na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin«. Rok za predložitev ponudb je do ponedeljka, 14. 10. 2019, do 9.00 ure.

 

VI. Postopek izbire:

-       javno odpiranje ponudb bo potekalo  v ponedeljek, dne 14. 10. 2019 ob 10.00 uri na sedežu Občine Trebnje - v Mali sejni sobi Občine Trebnje (II. nadstropje levo soba št. ;

-       postopek javnega odpiranja ponudb bo vodila komisija, imenovana s strani župana Občine Trebnje;

-       v primeru, da bo podanih več ponudb z enako najvišjo ponudbeno ceno, se bodo s ponudniki izvedla dodatna pogajanja;

-       ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo, bo pozvan k dopolnitvi, če bo ponudba sicer vsebovala vse elemente ponudbe, imela pa bo pomanjkljivo dokumentacijo; kolikor ponudba ne bo dopolnjena z dnem, določenim za dopolnitev, jo komisija ne bo upoštevala in jo bo kot nepopolno izločila;

-       o dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 8 dni od sprejema odločitve;

-       župan Občine Trebnje lahko začeti postopek ustavi vse do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, v tem primeru se vrne vplačana varščina brez obresti.

 

VII. Dodatne informacije:

Vse dodatne informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb lahko interesenti dobijo na sedežu Občine Trebnje pri Vandi Zadnik, tel.: 07/348 11 44.

 

 

Številka: 478-26/2019-

Datum: 24. 9. 2019

                                                                                                                  Alojzij Kastelic

                                                                                                                       župan

                                                                                                                Občine Trebnje

Priponke