E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja

Natisni Nazaj na seznam

03.09.2019 NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI ZEMLJIŠČ

Številka: 478-1/2018-

Datum: 3. 9. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, ki jo zastopa župan Alojzij Kastelic  objavlja v skladu z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/19) in v povezavi z Načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2019, ki je bil sprejet na 6. redni seji OS dne 15. 5. 2019, naslednjo

 

N A M E R O

o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji zemljišč

 

 

I.              Podatki o zemljišču, s katerim Občina Trebnje razpolaga:

Lokacija:  mesto Trebnje – Rimska cesta

K.o.

Parc.št.

Dejanska raba

Skupna površina v m2

Vrednost nepremičnine, določena po izkustveni metodi

1422 Trebnje

241/9

Funkcionalno zemljišče k objektu na  parceli 241/6 k.o. Trebnje

175

2.625,00

Skupaj

 

175

2.625,00

 

 

II.            Rok za izjavo o interesu

 

Rok za izjavo o interesu je: 23. 9. 2019 do 10. ure.

Strankam, ki so že izrazile interes za pridobitev nepremičnine, ni potrebno izjave ponovno posredovati.

 

III.           Kontaktna oseba

 

Kontaktna oseba za izvedbo pravnega posla: Vanda Zadnik, univ. dipl. prav., višja svetovalka I, tel. 07 348 11 44.

 

IV.          Drugi pogoji

 

Zakoniti zastopnik upravljavca lahko postopek razpolaganja z nepremičnino ustavi do sklenitve pravnega posla in za to ne prevzema nobene odškodninske odgovornosti.

 

                                                                                              Alojzij Kastelic l. r. 

                                                                                                    ŽUPAN

Priponke