E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja

Natisni Nazaj na seznam

03.09.2019 JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE VSEBIN NA PODROČJU KULTURE V OBČINI TREBNJE ZA LETO 2019 - VZDRŽEVANJE VOJNIH GROBIŠČ IN SPOMENIKOV NOB TER SPOMINSKIH OBELEŽIJ

Na podlagi Odloka o proračunu občine Trebnje za leto 2019 (Uradni list RS, št. 32/19, v nadaljevanju: Odlok), Pravilnika o postopkih in merilih za vrednotenje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Trebnje (Uradni list RS, št.  22/06, 37/09 in 81/16), Letnega programa kulture za leto 2019, ki ga je Občinski svet sprejel dne 15. 5. 2019 na 6. redni seji in Meril župana za ocenjevanje vsebin, ki so v javnem interesu občine Trebnje na področju kulture, z dne 12. 9. 2007, Občina Trebnje objavlja

 

 

JAVNI POZIV

ZA SOFINANCIRANJE VSEBIN NA PODROČJU KULTURE V OBČINI TREBNJE ZA LETO 2019 - VZDRŽEVANJE VOJNIH GROBIŠČ IN SPOMENIKOV NOB TER SPOMINSKIH OBELEŽIJ

 

 

1.    PREDMET POZIVA je sofinanciranje sledečih vsebin s področja kulture:

 

- vzdrževanje vojnih grobišč in spomenikov NOB ter spominskih obeležij v občini         Trebnje (stroški urejanja okolice, vzdrževanja in manjših investicijskih posegov),

   

Predmet sofinanciranja so vsebine s področja kulture, ki niso bile prijavljene na že objavljene javne razpise Občine Trebnje v letu 2019 ali sofinancirane iz drugih postavk proračuna občine Trebnje za leto 2019. 

 

 

2.    POGOJI ZA SODELOVANJE NA POZIVU:

 

Na pozivu  lahko sodelujejo prijavitelji:

 

-          lastniki ali upravljalci vojnih grobišč in spomenikov NOB ter spominskih obeležij, ki se nahajajo na območju Občine Trebnje.

 

Prijavitelji so upravičeni do sofinanciranja zgoraj navedenih vsebin, če izpolnjujejo   pogoje:

-          da se prijavijo na javni poziv na predpisanih obrazcih in v določenih rokih,

-          da so v preteklih letih redno izpolnjevali pogodbene obveznosti, če so prejeli sredstva iz proračuna Občine Trebnje,

-          prijavljeni stroški za tekoče leto še niso sofinancirani iz drugih virov proračuna občine Trebnje (namenski viri, javni razpisi, idr.).

 

 

3.    MERILA IN KRITERIJI ZA IZBOR:

 

Pri ocenjevanju vlog bodo upoštevani naslednji splošni kriteriji in merila:

 

      Splošni kriteriji:

-          v prijavi je izkazana zaprta finančna konstrukcija za prijavljeno vsebino s področja kulture,

-          dela  bodo izvedena v tekočem letu javnega poziva,

-          iz prijave je razviden nepridobitni značaj prijavljene vsebine.

 

 

 Podrobnejša merila:

 

Stopnja ogroženosti spominskega obeležja/vojnega grobišča/spomenika NOB (glede na mnenje – Zavoda za varstvo kulturne dediščine, OE Novo mesto):

-          je brez poškodb - 1 točka,

-          ima manjše poškodbe - 2 točki,

-          ogrožene so posamezne varovane lastnosti spomenika - 3 točke.

Realnost opredeljenih stroškov:

-          stroški so realno opredeljeni – 5 točk,

-          stroški niso povsem realno opredeljeni – 3 točke,

-          stroški niso realno opredeljeni – 0 točk.

 

Izbrane bodo prijavljene vsebine, ki bodo v postopku izbire povsem ustrezale splošnim kriterijem in bodo pri merilih ocenjene višje, in sicer po prioritetnem vrstnem redu. Prednost pri sofinanciranju bodo imele vloge za vzdrževanje vojnih grobišč in spomenikov NOB ter spominskih obeležij v občini Trebnje, ki so v lasti Občine Trebnje in  se bodo sofinancirale do višine 100% opredeljenih stroškov glede na zagotovljena sredstva v javnem pozivu oz. ne več kot je višina zaprošenih sredstev (v kolikor je zaprošena višina nižja od maksimalnega deleža sofinanciranja).

Vloge za vzdrževanje vojnih grobišč in spomenikov NOB ter spominskih obeležij v Občini Trebnje, ki niso v lasti Občine Trebnje, se bodo sofinancirale do maksimalne višine 70% opredeljenih stroškov glede na zagotovljena sredstva v javnem pozivu oz. ne več kot je višina zaprošenih sredstev (v kolikor je zaprošena višina nižja od maksimalnega deleža sofinanciranja).

 

 

4.    OKVIRNA VREDNOST

 

Za sofinanciranje vsebin po tem pozivu so razpisana sredstva v višini  1.800,00 EUR.

Sredstva so zagotovljena z Odlokom, na proračunski postavki 18008 Vzdrževanje spominskih obeležij, konto 43100010 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam.

 

Prijavitelj je seznanjen in soglaša z možnostjo uvedbe ukrepa proporcionalnega

zmanjšanja pravic porabe dodeljenih sredstev do višine 5%, skladno z Odlokom.

 

 

5. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena:

 

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2019, v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.

 

6. Prevzem razpisne dokumentacije:

 

Razpisna dokumentacija je na voljo takoj po objavi tega poziva na spletni strani Občine Trebnje. Prevzamete jo lahko osebno – na Oddelku za družbene in gospodarske  dejavnosti, kontaktna oseba Irena Žužek ali na internetni strani Občine Trebnje: http://www.trebnje.si, do roka za oddajo vlog.

 

7. Rok in način predložitve vlog:

Poziv je odprt do porabe sredstev oz. do 16. 9. 2019. Za pravočasne se bodo štele vse vloge, ki bodo do roka prispele na sedež naročnika: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje ali ta dan oddane na pošti kot priporočene pošiljke. Prijavne obrazce lahko prijavitelji dobijo osebno – na Oddelku za družbene in gospodarske dejavnosti, kontaktna oseba Irena Žužek ali na internetni strani Občine Trebnje: http://www.trebnje.si

Vloge, izpolnjene na obrazcih za javni poziv morajo biti z vsemi zahtevanimi prilogami, dostavljene v zaprti kuverti, s pripisom »VLOGA NA JP KULTURA 2019, PODROČJE: VZDRŽEVANJE VOJNIH GROBIŠČ IN SPOMENIKOV NOB TER SPOMINSKIH OBELEŽIJ - TREBNJE. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloge, ki bodo prispele po roku, se ne bodo odpirale in bodo vrnjene naslovniku. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter kriteriji poziva.

 

8. Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu poziva:

 

Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom zavržene. S strani strokovne komisije za kulturo bo opravljeno vrednotenje popolnih vlog po merilih in kriterijih iz javnega poziva. Strokovna komisija bo najkasneje v roku 30 dni po prejemu vlog na javni poziv izdala prijaviteljem obvestila o predvideni višini sofinanciranja oz. o zavrnitvi posameznih vlog. Prijavitelji se bodo lahko v roku, navedenem v obvestilu, izjasnili o predlogu strokovne komisije. Na podlagi predloga strokovne komisije bo župan izdal izvajalcem odločbo o izboru posameznih vsebin. Na izdano odločbo ne bo pritožbe, možen bo upravni spor. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe izbranih vsebin ter glede sofinanciranja izbranih vsebin v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.

 

9. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Irena Žužek, telefon 07/ 348-11-26, fax:   07/348-11-31, e-pošta: irena.zuzek@trebnje.si.

 

 

 

 

 

Številka:131-1/2019-2

Datum: 26. 8. 2019

 

 

 

                                                                                        Alojzij Kastelic l. r.

                                                                                                ŽUPAN

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Priponke