E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja

Natisni Nazaj na seznam

30.08.2019 JAVNI RAZPIS za dodelitev štipendij Občine Trebnje za dijake in študente za šolsko oziroma študijsko leto 2019/2020

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju štipendij Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 30/16; v nadaljevanju: Pravilnik) in Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2019 (Uradni list RS, št. 32/19, v nadaljevanju: Odlok) Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, objavlja

 

JAVNI RAZPIS za dodelitev štipendij Občine Trebnje za dijake in študente za šolsko oziroma študijsko leto 2019/2020 

 

1. Predmet javnega razpisa

a)    podelitev štipendij nadarjenim dijakom in študentom in

b)    podelitev štipendij dijakom in študentom, ki delujejo na izvenšolskih področjih.

Štipendija se dodeljuje za eno šolsko oz. študijsko leto.

 

2. Upravičenci do štipendije Občine Trebnje

Pravico do štipendije lahko uveljavljajo:

 • dijaki, ki obiskujejo srednješolski program poklicne ali strokovne šole ali program gimnazije;
 • študenti višješolskega študijskega programa, študenti visokošolskega strokovnega ali univerzitetnega  študijskega  programa (1. bolonjska stopnja), študenti enovitega magistrskega študijskega programa ali študenti magistrskega študijskega programa (2.  bolonjska stopnja), razen študentov, ki so vpisani v dodatno leto.

 

Štipendijo študenta lahko pridobi tudi kandidat, ki  se šola v tujini na izobraževalni ustanovi, ki je akreditirana za izvajanje javno veljavnega študijskega programa in o tem dejstvu predloži ustrezno dokazilo.

 

3.    Pogoji za pridobitev štipendije

Upravičenci do štipendije morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

a)    pogoji za kandidate, ki se prijavljajo za štipendije za nadarjene dijake in študente:

 • da so državljani Republike Slovenije;
 • da imajo stalno prebivališče na območju Občine Trebnje;
 • da niso v delovnem razmerju;
 • da ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti;
 • niso družbeniki gospodarskih družb, ustanovitelji ali soustanovitelji zavoda;
 • niso vpisani v uradno evidenco brezposelnih oseb;
 • ne prejemajo druge štipendije v Republiki Sloveniji;
 • da imajo status dijaka oziroma status študenta;
 • da so v preteklem šolskem oziroma študijskem letu dosegli povprečno oceno najmanj 3,5 – dijaki oziroma 8,0 – študenti;
 • da njihovo šolanje poteka neprekinjeno in redno ter od nižje stopnje izobraževanja k višji stopnji.

b)    pogoji za kandidate, ki se prijavljajo za štipendije za dijake in študente, ki delujejo na izvenšolskih področjih:

 • da so državljani Republike Slovenije;
 • da imajo stalno prebivališče na območju Občine Trebnje,
 • da niso v delovnem razmerju;
 • da ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti;
 • niso družbeniki gospodarskih družb, ustanovitelji ali soustanovitelji zavoda;
 • niso vpisani v uradno evidenco brezposelnih oseb;
 • ne prejemajo druge štipendije v Republiki Sloveniji;
 • da imajo status dijaka oziroma status študenta;
 • da so v zadnjih dveh (2) letih dosegli vidne rezultate na izvenšolskem področju, o čemer predložijo ustrezna dokazila.

 

4. Merila za dodelitev štipendije

a)    Merila za kandidate, ki se prijavljajo za štipendije za nadarjene dijake in študente so:

 • učni uspeh oziroma povprečna ocena kandidata;
 • letnik izobraževanja;
 • deficitarnost poklica, za katerega se vlagatelj izobražuje. Upošteva se s strani pristojnega organa javno objavljen seznam deficitarnih poklicev. V primeru, da deficitarnost smeri študija oziroma srednješolskega izobraževanja ni javno objavljena, se ne upošteva kot merilo pri dodeljevanju štipendij;
 • ob enakem številu doseženih točk ima prednost kandidat z nižjim dohodkom na družinskega člana v preteklem letu.

b)    Merila za kandidate, ki se prijavljajo za štipendije za dijake in študente, ki delujejo na izvenšolskih področjih:

 • dosežki na izvenšolskih področjih delovanja, ki jih opredeljuje Pravilnik;
 • učni uspeh oziroma povprečna ocena kandidata, dosežena v preteklem šolskem oziroma študijskem letu; 
 • ob enakem številu doseženih točk ima prednost kandidat z nižjim dohodkom na družinskega člana v preteklem letu.

 

5. Okvirna vrednost in število štipendij

Za šolsko oziroma študijsko leto 2019/2020 bo predvidoma dodeljenih skupno dvajset (20) štipendij, in sicer: devet (9) za nadarjene dijake in devet (9) za nadarjene študente, ter po ena (1) štipendija za dijaka in študenta, ki delujeta na izvenšolskih področjih. Višina štipendije dijaka znaša 130,00 EUR mesečno, študenta pa 165,00 EUR mesečno.

Sredstva so zagotovljena  v letu 2019 z Odlokom v višini 7.200,00 EUR ter na podlagi 5. člena Odloka kot predobremenitev proračuna za leto 2020 v višini 28.800,00 EUR. Sredstva za obveznosti iz javnega razpisa štipendij so zagotovljena pod proračunsko postavko 19034 – Štipendije za nadarjene, konto 41179901 – Druge štipendije.

 

6. Zahtevana dokumentacija

Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del javnega razpisa, h kateremu je potrebno priložiti naslednja dokazila:

 • dokazilo o vpisu v tekoči letnik izobraževanja skupaj z navedbo izobraževalnega programa;
 • dokazilo o doseženem učnem uspehu v predhodnem šolskem letu oziroma dokazilo o opravljenih izpitih in povprečni oceni predhodnega študijskega leta;
 • dokazila o posebnih dosežkih, ki jih je kandidat dosegel v zadnjih dveh (2) letih (le za kandidate, ki se prijavljajo za štipendije za dijake in študente, ki delujejo na izvenšolskih področjih);
 • fotokopija osebnega dokumenta.

 

Študenti, ki se izobražujejo v tujini, morajo prijavi priložiti še:

 • dokazilo o trajanju dodiplomskega oziroma podiplomskega študijskega programa v tujini;
 • dokazilo, da študij poteka v okviru javno veljavnega (akreditiranega) študijskega programa na akreditirani tuji izobraževalni ustanovi.

 

Prijavni obrazci so od dneva objave tega javnega razpisa na spletni strani Občine Trebnje (www.trebnje.si) do izteka prijavnega roka dosegljivi v sprejemni pisarni Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje in na spletni strani Občine Trebnje.

 

7. Oddaja vloge in odločanje

Vlogo z vsemi potrebnimi dokazili je potrebno oddati najkasneje do 10. 10. 2019, in sicer osebno v sprejemni pisarni občine Trebnje ali  zadnji dan tega roka po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.

 

Popolne, ustrezno dokumentirane in v razpisnem roku prispele vloge bo obravnavala komisija za štipendiranje. Na osnovi prispelih vlog in zbrane dokumentacije ter na osnovi navedenih kriterijev bo pripravila poročilo ter predlog o dodelitvi štipendij Občine Trebnje.

Obravnavane bodo le tiste prijave, ki bodo pravočasne.

Vloga se šteje za popolno, če je oddana na zahtevanem obrazcu in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke. V primeru nepopolnih vlog bodo kandidati pozvani, da v določenem roku vloge dopolnijo.

Prepozno prispele vloge na javni razpis in nepopolne prijave, ki jih kandidati ne bodo dopolnili v skladu z zahtevo za dopolnitev, bodo zavržene.

 

8. Izid razpisa

Občinski upravni organ bo na predlog komisije za štipendiranje izdal ustrezno odločbo o dodelitvi oziroma nedodelitvi štipendije. Odločba bo posredovana vsakemu kandidatu, ki se je prijavil na javni razpis. Po dokončnosti odločbe o dodelitvi štipendije bo s štipendistom sklenjena pogodba o štipendiranju, v kateri bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti med Občino Trebnje kot štipenditorjem in izbranim štipendistom v skladu z določili Pravilnika.

 

9. Dodatne informacije in pojasnila

Informacije lahko kandidati dobijo na Oddelku za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo, Goliev trg 5, 8210 Trebnje; kontaktna oseba Irena Žužek,  tel.: 07/348-11-26,  e-mail: irena.zuzek@trebnje.si.

 

 

Številka: 110-18/2019

Datum: 22. 8. 2019

 

 

                                                                                                    Alojzij Kastelic l. r. 

                                                                                                            ŽUPAN

                                                                                                   

Priponke