E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja

Natisni Nazaj na seznam

12.08.2019 JAVNI POZIV ZA PREDLOŽITEV PREDLOGOV ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKA OBČINE TREBNJE V SVET ZAVODA DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO

Številka: 014-9/2019-2

Datum: 8. 8. 2019

 

ČLANICAM IN ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE

POLITIČNIM STRANKAM V OBČINSKEM SVETU OBČINE TREBNJE

 

ZADEVA:       JAVNI POZIV ZA PREDLOŽITEV PREDLOGOV ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKA OBČINE TREBNJE V SVET ZAVODA DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO

 

Spoštovani,

 

dne 21. 12. 2017 je bil za obdobje dveh let konstituiran Svet zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto. S tem dnem je članom pričel teči dvoletni mandat.

V 4. členu Odloka o ustanovitvi Dolenjskih lekarn Novo mesto (Skupščinski dolenjski list, št. 9/91, in Uradni list RS, št. 108/03) je določeno, da svet zavoda sestavljajo po štirje (4) predstavniki ustanoviteljic, predstavniki delavcev zavoda in uporabnikov storitev.

Občina Trebnje je bila s strani javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto obveščena, da bo članici Sveta zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto prenehal mandat decembra 2019. Hkrati je bila pozvana, da imenuje novega člana v Svet zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto, za mandatno obdobje petih let. Člani Sveta zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto so lahko imenovani največ dve mandatni obdobji.

Glede na navedeno je potrebno imenovati novega člana v Svet zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto. Predstavnika Občine Trebnje imenuje Občinski svet Občine Trebnje izmed občanov Občine Trebnje.

Predloge za imenovanje predstavnika Občine Trebnje v Svet zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto je mogoče oddati najkasneje do četrtka, 22. avgusta 2019, do 12. ure.

Predloge, naslovljene na Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, lahko prinesete osebno v sprejemno pisarno Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, ali jih pošljete po pošti na naslov Goliev trg 5, Trebnje, oziroma e-pošti na naslov: obcina.trebnje@trebnje.si. Predlagatelj mora zagotoviti, da bo predlog na Občino Trebnje prispel do poteka zgoraj določenega roka.

V predlogu za imenovanje člana Sveta zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto mora predlagatelj posredovati naslednje podatke o kandidatu:

-       ime in priimek,

-       rojstne podatke,

-       podatke o prebivališču,

-       podatke o izobrazbi,

-       podatke o zaposlitvi oz. delu, ki ga opravlja,

-       kratko obrazložitev glede predloga.

Kandidat pa mora poleg podanega soglasja k predlogu za imenovanje v Svet zavoda Dolenjske lekarne navesti tudi kratek življenjepis.

Članice in člane Občinskega sveta Občine Trebnje in politične stranke v Občinskem svetu Občine Trebnje pozivamo, da predlagajo kandidata, ki bo v Svetu zavoda Dolenjske lekarne zastopal interese Občine Trebnje in bo vzpostavil ter zagotavljal dobro komunikacijo med svetom zavoda in Občino Trebnje.

 

S spoštovanjem!

 

 

po pooblastilu predsednika,

št. 032-3/2018-57 z dne 16. 7. 2019,

Branko Longar l.r.

 

 Poslano:

-    naslovnikom po e-pošti

Objaviti:

-    na spletni strani Občine Trebnje

Vložiti:

-    v spis

Priloga:

-    predlog za imenovanje predstavnika Občine Trebnje v Svet zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto

-    soglasje kandidata k predlogu za imenovanje predstavnika Občine Trebnje v Svet zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto

Priponke