E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja

Natisni Nazaj na seznam

12.08.2019 JAVNI POZIV ZA PREDLOŽITEV PREDLOGOV ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKA OBČINE TREBNJE V SKUPŠČINO JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA TREBNJE D.O.O.

Številka: 014-12/2019-2

Datum: 8. 8. 2019

 

ČLANICAM IN ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE

POLITIČNIM STRANKAM V OBČINSKEM SVETU OBČINE TREBNJE

 

ZADEVA:       JAVNI POZIV ZA PREDLOŽITEV PREDLOGOV ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKA OBČINE TREBNJE V SKUPŠČINO JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA TREBNJE D.O.O.

 

Spoštovani,

 

Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trebnje (Uradni list RS, št. 107/13 in 29/15) v 21. členu določa, da skupščino javnega podjetja Komunala Trebnje d.o.o. sestavljajo štirje predstavniki ustanoviteljic. Predstavnike ustanoviteljic imenujejo in razrešujejo občinski sveti občin ustanoviteljic, pri čemer vsaka imenuje po enega predstavnika. Njihov mandat traja štiri leta in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani.

Občina Trebnje je bila s strani javnega podjetja Komunala Trebnje d.o.o. obveščena, da bo članu skupščine tega javnega podjetja prenehal mandat.

Glede na navedeno je potrebno imenovati novega člana skupščine javnega podjetja Komunala Trebnje d.o.o. oziroma ponovno imenovati sedanjega člana.

Predloge za imenovanje predstavnika Občine Trebnje v skupščino javnega podjetja Komunala Trebnje d.o.o. je mogoče oddati najkasneje do četrtka, 22. avgusta 2019, do 12. ure.

Predloge, naslovljene na Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, lahko prinesete osebno v sprejemno pisarno Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, ali jih pošljete po pošti na naslov Goliev trg 5, Trebnje, oziroma e-pošti na naslov: obcina.trebnje@trebnje.si. Predlagatelj mora zagotoviti, da bo predlog na Občino Trebnje prispel do poteka zgoraj določenega roka.

V predlogu za imenovanje člana skupščine javnega podjetja Komunala Trebnje d.o.o. mora predlagatelj posredovati naslednje podatke o kandidatu:

-       ime in priimek,

-       rojstne podatke,

-       podatke o prebivališču,

-       podatke o izobrazbi,

-       podatke o zaposlitvi oz. delu, ki ga opravlja,

-       kratko obrazložitev glede predloga.

Kandidat pa mora poleg podanega soglasja k predlogu za imenovanje v skupščino javnega podjetja Komunala Trebnje d.o.o. navesti tudi kratek življenjepis.

Članice in člane Občinskega sveta Občine Trebnje in politične stranke v Občinskem svetu Občine Trebnje pozivamo, da predlagajo kandidata, ki bo v skupščini javnega podjetja Komunala Trebnje d.o.o. zastopal interese Občine Trebnje in bo vzpostavil ter zagotavljal dobro komunikacijo med skupščino javnega podjetja in Občino Trebnje.

 

S spoštovanjem!

 

 

po pooblastilu predsednika,

št. 032-3/2018-57 z dne 16. 7. 2019,

Branko Longar l.r.

 

Poslano:

-    naslovnikom po e-pošti

Objaviti:

-    na spletni strani Občine Trebnje

Vložiti:

-    v spis

Priloga:

-    predlog za imenovanje predstavnika Občine Trebnje v skupščino javnega podjetja Komunala Trebnje d.o.o.

-    soglasje kandidata k predlogu za imenovanje predstavnika Občine Trebnje v skupščino javnega podjetja Komunala Trebnje d.o.o.

 

Priponke